Przejdź do treści

Then the source material and methods are described shortly. It describes the role of banks in the economy, the structure of the sector in Poland, conditions of functioning and main directions of development. Defined terms include: culture, communication, intercultural translation, narration in the intercultural translation and tertium comparationis.

Bibliographic description

Polish abstract in Polish: Celem pracy jest analiza strategii tłumaczenia tego, co obce, jakie obrali autorzy, Katarzyna Molęda i Witold Nowicki, jako tłumacze międzykulturowi oraz porównanie dwóch różniących się znacznie literackich obrazów Szwecji i Szwedów.

Materiał źródłowy stanowią teksty "Szwedzi: polityka, obyczaje" Nowickiego oraz "Szwedzi: ciepło na Północy" Molędy.

Strategie University of Collection

W pierwszej części pracy zostaje przedstawiona część teoretyczna. W skład opisanej teorii przekładoznawczej wchodzą definicje terminów takich jak kultura, komunikacja, przekład międzykulturowy i możliwości prowadzenia w nim narracji oraz tertium comparationis.

What is Strategy?

W kolejnym rozdziale przybliżone zostają życiorysy autorów oraz metody badawcze, zastosowane do przeprowadzenia analizy. Następnie przechodzę do części analitycznej, w której zajmuję się strategiami tłumaczenia tego, co obce.

Opisane strategie to, kolejno: punkt widzenia w przekładzie międzykulturowym, odwołania do wspólnych polskich doświadczeń, ideologia autorów oraz stereotypy.

  • Polish abstract in Polish: Celem pracy jest analiza strategii tłumaczenia tego, co obce, jakie obrali autorzy, Katarzyna Molęda i Witold Nowicki, jako tłumacze międzykulturowi oraz porównanie dwóch różniących się znacznie literackich obrazów Szwecji i Szwedów.
  • Kiedy sa opcje VIX
  • Polish abstract in Polish: Celem pracy jest przedstawienie istoty i rodzajów strategii konkurencyjnych możliwych do wykorzystania przez współczesne organizacje oraz zdiagnozowanie i ocena strategii jednego z podmiotów z sektora bankowego.

W ostatniej części pracy dokonuję podsumowania przeprowadzonej analizy oraz przedstawiam wynikające z Strategie University of Collection wnioski. The books analysed were Nowicki's 'Szwedzi: polityka, obyczaje' and Molęda's 'Szwedzi: ciepło na Północy'.

Strategie University of Collection

Strategie University of Collection the first part, the theoretical background of the thesis is presented. Defined terms include: culture, communication, intercultural translation, narration in the intercultural translation and tertium comparationis.

Strategie University of Collection

Then the source material and methods are described shortly. The central section of the thesis is the analytical part, in which the strategies for translating a foreign culture are investigated and compared. The strategies are: point of view in the intercultural translation, references to uniquely Polish experiences, ideology and stereotypes.

On the basis of the results of this research, it can be concluded that even though the strategies used by authors differ, it is possible to find many common elements in their translations.

Strategie University of Collection