Przejdź do treści

Podział majątku według własnych kryteriów na dowolne grupy Symulacja amortyzacji na okresy przyszłe. Ile czasu zajmuje wdrożenie? Optymalizuje procesy zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu poprzez oferowanie gotowych narzędzi. Wsparcie powdrożeniowe zwykle realizowane jest zdalnie telefon, maila, zdalny dostęp do zasobów klienta , co zapewnia szybka reakcję na zgłoszenia klienta i krótki czas realizacji prac. Na pewno jest zauważalny i da się go precyzyjnie oszacować biorąc pod uwagę indywidualne uwarunkowania firmy zainteresowanej taką inwestycją.

Podstawą do zarządzania są księgi inwentarzowe w formie zorganizowanej struktury drzewa, gdzie możliwe jest określenie wielu parametrów np.

KŚT, osoba odpowiedzialna za dany środek trwały, metody i stawki umorzenia i amortyzacji, miejsce znajdowania się ŚT i szereg innych możliwości, ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych ze ŚT, wartością niematerialną i prawną.

Dostrzega sprawniejsze realizowanie procesów księgowych i podatkowych względem administracji państwowej Kadry Dostrzega lepsze gospodarowanie zasobami kadrowymi w firmie Raportowanie Dostrzega krótszy czas potrzebny na przygotowanie raportów i analiz System ERP - FAQ Kiedy potrzebny jest system ERP? Każda firma jeśli chcę się rozwijać potrzebuje systemu ERP, który będzie ją wspierał w efektywniejszym prowadzeniu procesów biznesowych, których skala i zakres rosną.

Odpisy amortyzacyjne mogą zostać ustawione jako naliczanie automatycznie w okresach zadanych, wielkość generowanych odpisów zależy od wskazanej metody i stawki, składniki majątku mogą być amortyzowane dwutorowo w ujęciu bilansowym i podatkowym. System pozwala również na pozyskanie szczegółowych informacji dotyczących danych środków trwałych i umożliwia określenie zakresu analiz na podstawie listy parametrów. Kadry i płace w systemie ERP to obszar, gdzie oprogramowanie ERP XL usprawnia obszar kadrowo-płacowy, obsługując kompleksowo cały proces od przyjęcia pracownika, poprzez wszystkie operacje dotyczące rozliczeń aż do rozwiązania umowy i wyrejestrowania z ubezpieczenia.

Moduł Handlowy

Program umożliwia definiowanie elementów wynagrodzeń, uzależnia ich wysokość od czasu pracy, nieobecności, stażu pracy itd. Przygotowanie wypłat gotówkowych i przelewów na rachunki bieżące pracowników, automatyczna informacja o kosztach wynagrodzeń, wydruki pełnej gamy deklaracji podatkowych, integracja z urządzeniami RCP —Rejestratorami Czasu Pracy. Oprogramowanie ERP dla księgowości Oprogramowanie ERP dla biura rachunkowego proponowane przez ERP Serwis to zawsze aktualna i pełna zgodność z bieżącymi przepisami prawa, stałe dostosowanie do zmian, ewidencja kwalifikacji pracownika, wbudowane mechanizmy przypominania o okresowych badaniach, uprawnieniach, umowach itp.

W systemie istnieje szeroki wybór możliwości jeśli chodzi o Inwentaryzację majątku trwałego.

New York Las Trading Mozliwosci

Na ich podstawie te transakcje mogą być następnie generowane. Zamówienia nie mają wpływu na stan magazynowy.

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Są natomiast widoczne przy analizach, prognozach, tworzeniu zapotrzebowania, dokonywania sprzedaży. Zamówienia można rejestrować ręcznie, wczytywać z plików xml, e-mail, przez http z emadar. Możliwe jest tworzenie i wydruk innych dokumentów na bazie zamówień: dowodów dostawy, faktury pro forma, oferty cenowej lub zapytania.

Wyniki przedstawiać można zarówno w formie liczbowej jak i graficznej OLAP - zaawansowany moduł analiz wielowymiarowych Moduł internetowy - integruje bazę danych z stroną internetową.

  • WinBOSS – innowacyjny system służący do zarządzania Twoją firmą
  • Udostepnij Opcja Transakcje Raport przeplywow pienieznych

Umożliwia dostęp klientom do bazy danych poprzez internet. Dostęp obejmuje przeglądanie kartotek towarowych, stanów magazynowych, wprowadzania zamówień, przeglądania rozrachunków, operacji finansowych i możliwość generowania raportów. Moduł WMS - moduł magazynowy, przeznaczony dla wysokiego składowania.

Umożliwia dzielenie miejsc magazynowania na poszczególne rzędy, regały półki, schowki i warstwy. Pozwala także na przeprowadzanie inwentaryzacji, zarządzanie pracownikami i rejestrację przyjęć i wydań.

••• Oprogramowanie dla biura rachunkowego, programy księgowe ••• ERP Serwis

Moduł CRM - daje możliwość zarządzania komunikacją z klientem. Jest on w pełni konfigurowalny, dzięki czemu przepływ informacji w firmie zyskuje na płynności. Ponadto można w nim generować zadania dla pracowników, a takżę wykorzystywać rozbudowany terminarz.

Oblicz przyszle strategie handlowe

Ewidencja historii środka trwałego. Podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów. Podział majątku według własnych kryteriów na dowolne grupy Symulacja amortyzacji na okresy przyszłe. Wydruk zestawień i raportów. Przeprowadzenie inwentaryzacji przy pomocy kodów kreskowych.

Prowadzenie ewidencji i wydań odzieŝy roboczej. Kartoteka osobowa pracownika: informacje dotyczące nieobecności w pracy, karta ewidencji czasu pracy, umowy o pracę, angaŝe, przebieg pracy zawodowej, stan rodzinny, składniki stałe wynagrodzenia, stałe płacowe, obsługa poŝyczek, pomoc socjalna, badania okresowe, uprawnienia zawodowe, szkolenia, znajomość języków, informacje dotyczące powszechnego obowiązku obrony Rejestracja czasu pracy.

Zgłoszenia do ZUS Płatnik. Generowanie pism kadrowych: umowy, angaŝe, świadectwa pracy itp. Sprawozdania GUS. Generowanie dowolnych zestawień i statystyk. Modyfikowalny przez uŝytkownika algorytm płacowy w skład, którego wchodzą: płaca zasadnicza, premie, godziny nadliczbowe, dodatki, urlopy wypoczynkowe, zaliczki, kary pienięŝne, ubezpieczenia, spłaty poŝyczek, składki ZUS.

Obsługa świadczeń socjalnych MoŜliwość rozliczania płac wg ewidencji czasu pracy lub wg zleceń. Rozliczanie umów cywilno-prawnych.

Wiekszosc pieniedzy z blokiem

MoŜliwość przygotowania więcej niŝ jednej listy płac w miesiącu. MoŜliwość wydruku list kopertowych dla pracowników Prowadzenie kartoteki zasiłkowej, podatkowej, zarobkowej.

System ERP - Co to? Ile kosztuje? Wszystko o ERP z przykładami video

MoŜliwość zadekretowania przeliczonej listy płac na kontach księgi głównej. Tworzenie rozdzielnika kosztów na podstawie zadekretowanej listy płac. Przelewy bankowe dla pracowników z uwzględnieniem Homebankingu. Przedstawienie planu w postaci hierarchicznego drzewa. Definiowanie węzłów planu, generowanie kwot planu. Tworzenie nowych wersji planu. Tworzenie wieloprzekrojowych i wielowariantowych planów.

Monitorowanie przebiegu realizacji planu.

Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości - od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów KPiRaż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową. Oprogramowanie zawsze pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu możesz bezpiecznie i odpowiedzialnie prowadzić księgowość firmy. Comarch e-Sprawozdania umożliwią prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości. Zobacz demo! Ewidencja środków trwałych Comarch ERP Optima Środki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

Analiza odchyleń i tworzenie alternatywnych scenariuszy planów. System alarmowania i ostrzegania przy przekroczeniach planu. Controling finansowy: Wykorzystanie tabel przestawnych Excel do sprawozdań typu bilans, rachunek wyników.

Najlepsza kryptografia inwestuje w 2021 r. W sierpniu

MoŜliwość wykorzystania danych historycznych. Podsystem Obieg dokumentów - kontrola realizacji spraw to: Sprawna obsługa petenta szybkie odszukanie informacji o sprawach zainteresowanego wraz z wglądem w dokumenty związane z daną sprawą.

Współpraca z MS Office automatyczne tworzenie druków dokumentów na podstawie szablonów, które mogą być modyfikowane przez uŝytkownika systemu. Rejestr historii przebiegu wszystkich spraw dotyczących kontrahenta Ewidencja wszystkich dokumentów związanych z kontrahentem Rejestracja wszystkich spraw przetwarzanych w Biurze obsługi Klienta wraz z dokumentami ich dotyczącymi Formalny zapis procedur organizacyjnych za pomocą obiegu spraw określenie czynności sekwencyjnych, równoległych i warunkowych, które muszą być zrealizowane wraz z określeniem komórki lub osoby odpowiedzialnej i terminu.

Najbardziej merytorycznie i technologicznie zaawansowana klasa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach. Optymalizuje procesy zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu poprzez oferowanie gotowych narzędzi. Narzędzia te służą do automatyzacji wymiany danych pomiędzy działami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami biznesowymi z jego otoczenia np. Istotną rolę pełni tu rozbudowana baza kontrahentów, która umożliwia ustawianie indywidualnie dla każdego kontrahenta: ceny sprzedaży i rabatu na dany towar, wysokości udzielanego kredytu, rodzaju drukowanego dokumentu sprzedaży np.

MoŜliwość łatwego wyszukiwania spraw, które oczekują na realizację przez daną komórkę czy osobę. Automatyczne przesyłanie sprawy do następnych komórek, osób zgodnie z określonym dla sprawy obiegiem, w momencie zatwierdzenia w systemie realizacji danej czynności.