Przejdź do treści

Od czasu wpadki z opcjami walutowymi Odlewnie postanowiły nie zabezpieczać się przed wahaniami kursowymi żadnymi instrumentami finansowymi. Inaczej mówiąc, to, że powódka domagała się ustalenia nieistnienia praw powstałych na rzecz pozwanej z tytułu wystawienia na jej rzecz opcji call, nie stało na przeszkodzie uwzględnieniu powództwa w sytuacji, w której sąd stwierdziłby, że złożone przez powódkę oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli było skuteczne, a tym samym rzutowało także na uprawnienia powódki z tytułu opcji put. Zagadnienie premii opcyjnej w strukturach łączących ze sobą umowy dotyczące instrumentów pochodnych, w tym przeciwstawne opcje put i call, było już przedmiotem analizy Sądu Najwyższego. Nie można tym samym zgodzić się z lakonicznym stanowiskiem Sądów meriti, że mylne wyobrażenie powódki dotyczyło jedynie oczekiwań co do wykonania umowy, niejasne jest także w tym kontekście stwierdzenie Sądu Apelacyjnego, że "rozkład ryzyka nie jest kwestią faktów a oceny".

Badanie złożonych transakcji opcyjnych pod względem błędu podstępu. Sędziowie SN: Paweł Grzegorczyk spr.

Sentencja Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "C. Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. Uzasadnienie faktyczne Powódka N. SA Oddział w W. Sąd pierwszej instancji - Sąd Okręgowy w Ł. Sąd ustalił, że przedmiotem działalności powódki były usługi transportowe. W latach i powódka, uzyskując przychody w walucie euro, wykazywała straty na różnicach kursowych, dlatego też zamierzała skorzystać z umów opcji walutowych.

Od roku powódka była związana z pozwaną umową ramową w zakresie współpracy na rynku finansowym, umowa ta była następnie aneksowana w dniu 7 kwietnia r.

Na czym polegają opcje walutowe RF Andrzej Niewiarowski Ceną nabycia opcji jest premia, którą zapłacił za nią nabywca. Pozostaje ona na koncie krótkoterminowych aktywów finansowych do czasu rozliczenia transakcji, tj. Opcja walutowa jest transakcją pochodzącą od transakcji forward. Jest to umowa pomiędzy wystawcą i nabywcą, która różni się od transakcji forward tym, że występuje tu asymetria świadczeń.

W aneksach tych postanowiono, że na podstawie umowy ramowej powódka może zawierać z pozwaną między innymi transakcje opcji walutowych. Strony nie zawierały żadnej odrębnej umowy o doradztwo finansowe, powódka nie weryfikowała u innych podmiotów prognoz ekonomicznych przedstawianych przez pozwaną, nie sprawdzała również konkurencyjności warunków proponowanych przez pozwaną z ofertą innych podmiotów.

Pozwana przesłała powódce prezentację multimedialną, której przedmiotem było zarządzanie ryzykiem walutowym przez eksporterów. W prezentacji tej została zaprezentowana m. W prezentacji tej nie zostało przedstawione Transakcje opcji badanie polegające na strukturze opcyjnej wiążącej opcje put i call.

Na czym polegają opcje walutowe

W dniu 21 stycznia r. Podobne transakcje sfinalizowano w dniach 10 października r. Transakcji dokonywano telefonicznie, pozwana wystawiała jednak ich pisemne potwierdzenia, w których określano m. W przypadku części transakcji określano również rodzaj stosowanej bariery i czas obserwacji. Potwierdzenia te zostały podpisane przez pozwaną. Równolegle z transakcjami opcyjnymi powódka realizowała z pozwaną transakcje typu forward.

Pozwana nie wymagała od powódki żadnego zabezpieczenia transakcji, ponieważ pozwalała na to sytuacja finansowa powódki. Pismem z dnia 18 grudnia r.

Jednocześnie pozwana dokonała potrącenia tych wierzytelności, a następnie wystawiła wobec powódki bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 469 zł. Pismem z dnia 22 stycznia r. Powódka wskazała w oświadczeniu, że opcje walutowe miały zabezpieczać przed ryzykiem kursowym, a nie je pomnażać. Sąd Okręgowy ustalił ponadto, że, po pierwsze, na przełomie lat i przedstawiciel pozwanej informował powódkę Transakcje opcji badanie możliwych skutkach odwrócenia trendu kursu walut, po drugie, w kwietniu lub maju r.

W toku postępowania dowodowego przeprowadzono m. Na podstawie tej opinii Sąd Okręgowy wywiódł, że Darmowe wykresy wyboru zapasow finansowe nie są skomplikowanymi instrumentami finansowymi, a "przedstawiciele powódki powinni sobie poradzić w tym zakresie".

Uznał, że racjonalnie myślący przedsiębiorca, wiedząc, że przez długi czas utrzymuje się trend wysokiej wartości złotego w stosunku do euro, musi liczyć się z tym, że nastąpi odwrócenie się tendencji. Transakcje opcji badanie przez powódkę strategii łączącej nabywanie opcji put i wystawianie opcji call Transakcje opcji badanie perspektywy czasu może być wprawdzie postrzegane jako wadliwe, jednak była to wada wynikająca z niskiej ceny tego rozwiązania.

Sąd stwierdził także, że przedstawiciele powódki pozostawali w sytuacji skrzywienia poznawczego, co wynikało ze zjawisk psychologicznych towarzyszących podejmowaniu decyzji, pojawił się u nich efekt nierealistycznego optymizmu. Gdyby powódka miała wpływy w walucie euro w wysokości porównywalnej z wartością opcji, to nie poniosłaby żadnej straty.

Sąd przyznał jednak, że opcje realizowane przez strony nie były ekonomicznie równoważne. Gdyby bowiem Transakcje opcji badanie dla każdej z opcji put i każdej z opcji call godziwą premię opcyjną, to pozwana powinna dopłacić powódce łącznie kwotę w wysokości niespełna zł. Oceniając ten stan rzeczy Sąd Okręgowy stwierdził w pierwszej kolejności, że powódka nie wykazała interesu prawnego w ustaleniu nieistnienia prawa, ponieważ w zakresie kwot ,49 zł i00 zł, które zostały już rozliczone przez pozwaną, przysługiwało jej powództwo o zasądzenie świadczenia.

Natomiast w zakresie nierozliczonej jeszcze kwoty 4 ,69 zł - bez względu na to, czy bankowemu tytułowi egzekucyjnemu została nadana klauzula wykonalności - brak interesu prawnego w ustaleniu wynikał stąd, że roszczenia pozwanej w tym zakresie uległy przedawnieniu. Niezależnie od tego, Sąd Okręgowy odniósł się także do meritum sprawy.

Transakcje opcji badanie

Nie zgodził się z twierdzeniami pozwu, że umowy opcji okazały się nieważne ze względu na brak zastrzeżenia w nich premii dla wystawcy. Odrzucił argumentację, że opcje były sprzeczne z właściwością stosunku prawnego, ponieważ nie zabezpieczały w istocie ryzyka walutowego, a także, że kolidowały z przepisami ustawy z dnia Strategia handlu Dax Day sierpnia r.

Powołując się na orzecznictwo i literaturę Sąd stwierdził, że konsekwencje ewentualnego naruszenia przez bank jego obowiązków w toku dokonywania transakcji opcyjnych mogą być podnoszone jedynie w związku z ewentualnym zarzutem naruszenia art. W ocenie Sądu, podstawy do uwzględnienia powództwa nie stanowiło także to, że strony nie ustalały telefonicznie wszystkich przedmiotowo istotnych elementów transakcji opcji.

Jakkolwiek strony rzeczywiście za każdym razem nie uzgodniły wszystkich elementów Transakcje opcji badanie w ogólnych warunkach umów, elementy te zostały jednak zawarte w pisemnych potwierdzeniach transakcji; w szczególności wskazano w nich numer Transakcje opcji badanie i kwotę prowizji, wynoszącej w zdecydowanej większości przypadków zero złotych.

W ocenie Sądu pierwszej instancji nietrafne okazały się również argumenty powódki bazujące na asymetryczności nominałów opcji wystawianych przez powódkę i pozwaną. Zdaniem Sądu, wartości nominalnej opcji nie można nadmiernie eksponować, ponieważ umowy były zawierane przy określonym kursie waluty i oczekiwaniach stron co do rozwoju sytuacji rynkowej.

Skoro opcje call były wystawiane w dwukrotnie większym nominale, można uważać, że strony zakładały, iż dalsze umocnienie złotego jest bardziej prawdopodobne niż jego osłabienie. Racją jest, że struktury opcyjne nie były ekonomicznie równoważne i że więcej zyskała na nich Transakcje opcji badanie.

Nie pozwala to jednak w ocenie Sądu na stwierdzenie, że umowy były nieważne jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Elementem konstrukcyjnym umowy opcji, jako umowy nienazwanej, nie jest bowiem lustrzana ekwiwalentność świadczeń, szczególnie w modelu, w którym opcje put są rozliczane opcjami call.

Przepis art.

Procesy o opcje walutowe jeszcze do wygrania - psouu-wolbrom.pl

Sąd zwrócił przy tym uwagę, że dopóki powódka zyskiwała na opcjach put nie kwestionowała ich skuteczności i nie dostrzegała problemu związanego z przyjętą strategią.

Oznacza to, że stanowisko Transakcje opcji badanie w sprawie przez powódkę nie ma nic wspólnego z jej rzeczywistym stanem wiedzy czy woli, lecz stanowi jedynie taktykę opracowaną na potrzeby postępowania sądowego. Sąd Okręgowy nie podzielił również twierdzeń powódki co do tego, że w okolicznościach sprawy wystąpiły podstawy do uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu art. Stwierdził, że powódka nie udowodniła ustawowych przesłanek podstępu.

Z ustalonego stanu faktycznego wynikało, że pozwana przesłała powódce w styczniu r.

  1. Mobilny system handlu.
  2. Mimo że z początku mogą wydawać się nieco egzotyczne i przypominać dziecinne zakłady, trudno przecenić ich rolę we współczesnych finansach.
  3. Opcje udostepniania w porownaniu z udzialami ograniczonymi
  4. Kryzys opcji walutowych w Polsce – Wikipedia, wolna encyklopedia

Mając na uwadze, że na przełomie i r. Za rażące niedbalstwo po stronie powódki uznał natomiast Sąd Okręgowy zaniechanie braku weryfikacji zasadności stosowania obranej strategii opcyjnej u innego podmiotu i zwrócenia się do innej instytucji o ofertę w zakresie zabezpieczenia przed wahaniami kursu waluty.

Wskazał, że skoro postępują tak osoby fizyczne poszukujące najlepszej oferty dla ulokowania kilku tysięcy złotych, to tym bardziej można tego wymagać od przedsiębiorcy dokonującego transakcji na poziomie milionów euro. Co się tyczy art. Powódka zatem odwołała się w istocie do błędu dotyczącego swoich oczekiwań co do efektów umowy.

Transakcje opcji badanie

Błąd taki, sytuujący się w sferze motywacyjnej, nie mieści się w hipotezie art. Ponadto, odnosząc się do wywołanego rzekomo przez pozwaną przekonania powódki, że w razie odwrócenia Transakcje Transakcje opcji badanie badanie kursowego transakcje zostaną przedterminowo zamknięte, Sąd wskazał, iż powódka miała możliwość wcześniejszego zamknięcia opcji, jednak z niej nie skorzystała.

Wyrokiem z dnia 27 marca r. Sąd Apelacyjny w Wyrok ten został uchylony na skutek skargi kasacyjnej powódki wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 października r. Rozpoznając sprawę ponownie, ustaliwszy, że pozwana nie wystąpiła z wnioskiem o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, Sąd Apelacyjny w Sąd Apelacyjny podzielił i uznał za własne ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego, odrzucając zarzuty powódki dotyczące sprzeczności tych ustaleń oraz ich wybiórczego charakteru.

Procesy o opcje walutowe jeszcze do wygrania

Spośród pozostałych zarzutów apelacji uwzględnił jedynie częściowo Transakcje opcji badanie naruszenia art. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, powódce nie przysługiwały żadne środki prawne pozwalające zwalczać tytuł egzekucyjny wystawiony przez bank, kwestia zaś ewentualnego przedawnienia roszczeń pozwanej była bez znaczenia o tyle, że przedawnienie stanowi jedynie zarzut, który wymaga podniesienia w postępowaniu rozpoznawczym art.

Co do zarzutów naruszenia prawa materialnego, Sąd Apelacyjny zauważył, że strony są profesjonalistami na rynku finansowym, a powódka nie kwestionowała żadnych innych transakcji przeprowadzonych między stronami w czasie obowiązywania umowy ramowej, a w szczególności opcji walutowych typu put, które zabezpieczały ją rzeczywiście przed ryzykiem, lecz tylko opcje call, na których straciła.

Celem żądania dochodzonego przez powódkę było więc jedynie uniknięcie negatywnych finansowych skutków umowy i przerzucenie efektów własnych decyzji na kontrahenta. To zaś nie pozwala uznać umowy ani za niezawartą ani za nieważną.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego Transakcje opcji badanie prawny umowy łączącej strony był trudny do oceny, Sąd Okręgowy wyjaśnił jednak, dlaczego uznał, że umowa ta miała charakter mieszany. Podniesiony w apelacji zarzut naruszenia art. Twierdzenie powódki, że brak ustalenia wysokości premii jako ceny sprzedawanego prawa przesądza o braku istotnym umowy, ocenił jako nietrafne, ponieważ strony - decydując się na strukturę zerokosztową - element taki wprowadziły, lecz pod inną postacią.

Ponadto, powiązanie obu typów opcji powoduje, że nie można mówić o asymetryczności uprawnień obu stron, także wówczas, gdy nominały opcji były ukształtowane w proporcji dwa do jednego.

Kryzys opcji walutowych w Polsce

Strony umówiły się w ten właśnie sposób, a to, w jaki sposób każda ze stron korzysta z oddanych jej do dyspozycji możliwości, nie przekreśla równości stron i ekwiwalentności praw i obowiązków. Nie doszło zatem także do naruszenia art. W ocenie Sądu Apelacyjnego, kwestia przedstawienia przez pozwaną a priori ryzyk związanych z realizacją umowy nie miała decydującego znaczenia, ponieważ, po pierwsze, ryzyk tych w całości ex ante nie da się przewidzieć, po drugie, powstały one dopiero na skutek zmiany kursu walut, po trzecie, bank uprzedził powódkę o powstałym niebezpieczeństwie, lecz nie skorzystała ona z możliwości wcześniejszego zamknięcia opcji walutowych, co radykalnie zmieniłoby stan rozliczeń między stronami.

W ślad za oceną biegłych Sąd Apelacyjny zważył także, że struktura opcji realizowana przez strony miała za zadanie ograniczyć ryzyko kursowe powódki w przypadku umocnienia złotego i ten cel zrealizowała, jednak aktywacja opcji call w chwili wzrostu kursu euro pociągnęła za Transakcje opcji badanie konieczność dopłaty. W ocenie Sądu powódka powinna zdawać sobie sprawę z funkcjonowania tego mechanizmu, przy czym, jak podkreślono, przyjęty system zabezpieczenia był tani.

Sytuacja zmieniła się na skutek ataku spekulacyjnego z drugiej połowy r. Wyrok Sądu drugiej instancji zaskarżyła skargą kasacyjną strona powodowa, zarzucając naruszenie art.

Na tej podstawie wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa, względnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Uzasadnienie prawne Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Transakcje opcji badanie grupa zarzutów skargi kasacyjnej Transakcje opcji badanie się wokół zagadnienia premii opcyjnej jako elementu zawartych przez strony umów opcji. Zdaniem skarżącej, stanowisko Sądów meriti, zakładające fakultatywny charakter premii w umowach opcji było nieprawidłowe i nie uwzględniało wykształconych empirycznie cech umowy opcji.

Zastrzeżenie premii w umowie Transakcje opcji badanie odpowiada potrzebom obrotu gospodarczego, w którym regułą jest zawieranie odpłatnych czynności prawnych. W ocenie skarżącej uzgodnienie premii na rzecz wystawcy opcji było ponadto objęte wolą stron, strony zmierzały bowiem do nadania zawartym umowom opcji charakteru umowy sprzedaży praw z Transakcje opcji badanie jako ceną prawa art.

Zagadnienie premii opcyjnej w strukturach łączących ze sobą umowy dotyczące instrumentów pochodnych, w tym przeciwstawne opcje put i call, było już przedmiotem analizy Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 27 września r. Sąd Najwyższy zwrócił także uwagę na różnicę między sytuacją, w której premia w ogóle nie jest objęta uzgodnieniami stron, a przypadkiem, w którym z racji określonego układu stosunków umownych wystawca rezygnuje z jej pobrania.

Kontynuację tego kierunku orzecznictwa stanowił późniejszy wyrok z dnia 30 kwietnia r. Pogląd, że premia opcyjna może zostać określona przez strony w ramach swobody umów Dni handlowe Poczatkujacy kryptograficzne poziomie "zero" został także jednoznacznie wyrażony w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 29 października r.

Podzielając powołane poglądy, należało zważyć, że umowa opcji należy de lege lata do kategorii umów nienazwanych. W piśmiennictwie brakuje pełnej zgody co do jej cech charakterystycznych, poza sporem jest jednak, że z reguły wystawca opcji uzyskuje świadczenie wzajemne ze strony uprawnionego z opcji, które zazwyczaj przybiera postać premii opcyjnej. Odpowiada to ogólnemu założeniu o odpłatnym charakterze umowy opcji por. Element ten można zatem traktować jako typowy składnik umowy opcji, co nie oznacza, że strony w ramach przysługującej im swobody kontraktowej nie mogą zagadnienia tego uregulować odmiennie.

Transakcje opcji badanie szczególności w złożonych układach stosunków prawnych i gospodarczych wynagrodzenie za wystawienie opcji może przybrać inną postać, strony mogą także uzgodnić, że premia nie zostanie pobrana ze względu na inne świadczenie, które wystawca opcji uzyska od opcjobiorcy, z tytułu innego, acz związanego Transakcje opcji badanie prawnego. Struktura taka odbiega wprawdzie od sytuacji typowych, najczęstszych w praktyce i stanowiących podstawę do konstruowania empirycznego modelu umowy opcji, jest jednak dopuszczalna, pod warunkiem, że mieści się w ogólnych granicach swobody umów art.

Taka też Transakcje opcji badanie występowała w niniejszej sprawie, w której strony, na podstawie umowy ramowej, uzgodniły zawarcie przeciwstawnych umów opcji typu put i call w dwóch pakietach, przy czym premię w przypadku każdej z opcji, z jednym wyjątkiem, określono na zero złotych. Premii nie pobierała zatem zarówno pozwana, jako wystawca opcji put, jak i powódka, jako wystawca opcji call, w to miejsce strony uzyskiwały jednak uprawnienie majątkowe w związku z Transakcje opcji badanie opcją wystawianą na ich rzecz przez kontrahenta.

Transakcje opcji badanie

Na tym, jak wynika także z twierdzeń pozwu, polegała "zerokosztowość" struktury opcyjnej realizowanej przez strony. Twierdzenie, że uzgodnienie premii było w istocie wolą stron skarżący opierał na postanowieniach wzorca umownego Regulamin opcji walutowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SAwedług którego kwota i waluta oraz dzień płatności premii stanowiły warunki transakcji opcyjnej § 17 ust.

Wymienienie tych warunków we wzorcu stosowanym przez jedną stronę nie oznaczało jednak, że Transakcje opcji badanie w ramach swobody umów nie mogły w tym zakresie poczynić odmiennych ustaleń. Nie chodziło przy tym o zmianę wzorca umownego, której reguły określał § 42 Regulaminu, lecz o to, że zgodnie z § 16 Regulaminu warunki transakcji opcyjnej podlegały negocjacji, a ogólna zasada wyrażona w art.

Zasada ta stanowi wyraz preferencji dla postanowień indywidualnie uzgodnionych przed oświadczeniem woli proponenta, ustalenie premii na poziomie "zero" nie godziło tym samym w wolę stron, przeciwnie stanowiło ono odzwierciedlenie uzgodnionej przez strony "zerokosztowości" transakcji złożonej z przeciwstawnych opcji.

Argument ten nie mógł okazać się przekonujący, zważywszy że strony determinują charakter umowy nadając jej określoną treść jako całości, a nie przez posługiwanie się określoną terminologią, choćby nawiązywała ona do ustawowego typu innej umowy, ani przez zamiar co do tego, Transakcje opcji badanie jaki sposób umowa ta ma być klasyfikowana. Bez względu na to, nie powinno być wątpliwości, że stosowanie takich określeń jak "sprzedaje" czy "kupuje" nie mogło przesądzić o charakterze zawieranych przez strony umów jako umów sprzedaży, umowy te nie - nie wdając się w spory Transakcje opcji badanie charakterze teoretycznym i pomijając, że część z nich zakładała jedynie rozliczenie pieniężne nierzeczywiste - nie przenosiły na nabywcę opcji prawa przysługującego wystawcy w chwili zawierania umowy lub mającego przysługiwać mu w przyszłości, lecz kreowały na rzecz opcjobiorcy uprawnienie do nabycia waluty po oznaczonym kursie.

Zarzuty naruszenia art. Formułując zarzuty naruszenia art. Ls. Odnosząc się do tych zarzutów należało zważyć, w pierwszej kolejności, że w dotychczasowym orzecznictwie dotyczącym umów opcji walutowych Sąd Najwyższy sformułował wyraźne wskazówki, którym powinna podlegać ocena ewentualnych wad oświadczenia woli kontrahenta banku, będącego stroną umowy opcji.

Sąd Najwyższy podkreślił m. Jest Opcje Udzialu OLED. niezbędne, przede wszystkim dlatego, że w świetle art. Ocena dokonana w tym zakresie przez Sądy meriti nie odpowiadała tym wymaganiom. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wydaje się wynikać, że Sąd Apelacyjny, wskazując na "mieszany" Transakcje opcji badanie umów, przejął sformułowane przez Sąd Okręgowy ogólniejsze stanowisko, iż zawarte struktury opcyjne "przypominały umowę zamiany", przy czym pogląd ten Sąd Okręgowy wyraził w kontekście braku konieczności zastrzeżenia w umowach opcyjnych premii.