Przejdź do treści

Znacznie bardziej typowe są reguły dostosowania zmiennoprzecinkowego, które ustawiają konkretny dzień określonego tygodnia w danym miesiącu w przypadku przejścia do lub z czasu letniego. Parę tygodni po uruchomieniu Strefy podano, iż planowane jest otwarcie kolejnych dwunastu podmiotów tego typu m. Konsultowane obecnie regulacje potwierdzają, iż tworzone będą w Strefie warunki, m. Because each time zone is characterized by a base offset from UTC, as well as by an offset from UTC that reflects any existing adjustment rules, a time in one time zone can be easily converted to the time in another time zone. Windows Vista supports dynamic time zone data, which means that a single time zone can have multiple adjustment rules that apply to specific intervals of years. Aby obsłużyć brak wymaganej strefy czasowej, TimeZoneInfo Klasa zawiera CreateCustomTimeZone metodę, która służy do tworzenia niestandardowych stref czasowych, które nie znajdują się w rejestrze.

The TimeZoneInfo class simplifies the creation of time zone-aware applications. TimeZoneInfo Klasa obsługuje obie te strefy, a także strefę czasową, o której informacje są wstępnie zdefiniowane w rejestrze.

  1. Strategia opcji Creator.
  2. The TimeZoneInfo class simplifies the creation of time zone-aware applications.
  3. Szanghajska Pilotażowa Strefa Wolnego Handlu.
  4. Opcje handlowe Zawies Utrata

The TimeZoneInfo class supports both of these zones as well as any time zone about which information is predefined in the registry. Można również użyć TimeZoneInfo System handlu strefami Zonal.

zdefiniowania niestandardowych stref czasowych, z których system nie ma informacji. You can also use TimeZoneInfo to define custom time zones that the system has no information about.

Podstawowe informacje o strefie czasowejTime zone essentials Strefa czasowa jest regionem geograficznym, w którym jest używany ten sam czas. A time zone is a geographical region in which the same time is used. Zwykle, ale nie zawsze, sąsiadujące strefy czasowe są jedną godziną. Typically, but not always, adjacent time zones are one hour apart. Czas w dowolnej strefie czasowej na świecie może być wyrażony jako przesunięcie od uniwersalnego czasu koordynowanego UTC. Wiele stref czasu na świecie obsługuje czas letni.

Many of the world's time zones support daylight saving time. Czas letni próbuje wydłużyć czas letni, przesunięt do przodu o jedną godzinę na wiosnę lub wczesny lato i powraca do normalnego lub standardowego czasu w późnych godzinach.

Daylight saving time tries to maximize daylight hours by advancing the time forward by one hour in the spring or early summer, and returning to the normal or standard time in the late summer or fall. Te zmiany do i od czasu standardowego są znane jako reguły korekty. These changes to and from standard time are known as adjustment rules.

Przejście do i od czasu letniego w określonej strefie System handlu strefami Zonal.

Tłumaczenie hasła "free trade zone" na polski

może być zdefiniowane przez ustaloną lub przepływającą regułę korekty. The transition to and from daylight saving time in a particular time zone can be defined either by a fixed or a floating adjustment rule. Reguła ustalonej korekty ustawia określoną datę, w której następuje przejście do lub z czasu letniego. A fixed adjustment rule sets a particular date on which the transition to or from daylight saving time occurs each year.

Strefy czasowe — omówienie | Microsoft Docs

Na przykład przejście od czasu letniego do czasu standardowego przypadające w każdym roku w dniu 25 października następuje po ustalonej regule korekty. For example, a transition from daylight saving time to standard time that occurs each year on October 25 follows a fixed adjustment rule. Znacznie bardziej typowe są reguły dostosowania zmiennoprzecinkowego, które ustawiają konkretny dzień określonego tygodnia w danym miesiącu w przypadku przejścia do lub z czasu letniego.

Much more common are floating adjustment rules, which set a particular day of a particular week of a particular month for the transition to or from daylight saving time.

Na przykład przejście od czasu standardowego do czasu letniego, który występuje w trzeciej niedzielę marca, następuje zgodnie z przepływaną regułą dopasowywania. For example, a transition from standard time to daylight saving time that occurs on the System handlu System handlu strefami Zonal. Zonal. Sunday of March follows a floating adjustment rule. W przypadku stref czasowych, które obsługują reguły dostosowania, przejście do i od czasu letniego tworzy dwa rodzaje nietypowego czasu: nieprawidłowe czasy i niejednoznaczne czasy.

For time zones that support adjustment rules, the transition to and from daylight saving time creates two kinds of anomalous times: invalid times and ambiguous times. Nieprawidłowy czas to nieistniejąca godzina utworzona przez przejście od czasu standardowego do czasu letniego. An invalid time is a nonexistent time created by the transition from standard time to daylight saving time.

Opcja binarna Ceny Strategia dzialania Xinski system handlu.

Na przykład, jeśli to przejście występuje w określonym dniu o godzinie For example, if this transition occurs on a particular day at A. Niejednoznaczny czas to czas, który można mapować do dwóch różnych razy w pojedynczej strefie czasowej. An ambiguous time is Nagradzana strategia handlu time that can be mapped to two different times in a single time zone.

Jest on tworzony przez przejście od czasu letniego do czasu standardowego.

Najlepszy handel Forex. Opcje raport handlowy

It is created by the transition from daylight saving time to standard time. Terminologia strefy czasowejTime zone terminology W poniższej tabeli opisano terminy często używane podczas pracy z strefami czasowymi i opracowywanie aplikacji obsługujących strefy czasowe. The following table defines terms commonly used when working with time zones and developing time zone-aware applications.

OkresTerm DefinicjaDefinition Reguła korektyAdjustment rule Reguła określająca, kiedy następuje przejście od czasu standardowego do czasu letniego i z powrotem z czasu letniego na czas standardowy. A rule that defines when the transition from standard time to daylight saving time and back from daylight saving time to standard time occurs.

Każda reguła korekty ma datę początkową i końcową, która określa, kiedy reguła jest stosowana na przykład Reguła korekty jest stosowana od 1 stycznia do 31 grudniaróżnicy czasu, przez jaki czas standardowy zmienia się w wyniku zastosowania reguły korygowania oraz informacje o określonej dacie i godzinie, gdy przejścia mają być wykonywane w okresie korekty.

Each adjustment rule has a start and end date that defines when the rule is System handlu strefami Zonal. place for example, the adjustment rule is in place from January 1,to December 31,a delta the amount of time by which the standard time changes as a result of the application of the adjustment ruleand information System handlu strefami Zonal.

the specific date and time that the transitions are to occur during System handlu strefami Zonal. adjustment period. Przejścia mogą być zgodne z ustaloną lub określoną regułą. Transitions can follow either a fixed System handlu strefami Zonal. or a floating rule. Niejednoznaczny czasAmbiguous time Czas, który można mapować do dwóch różnych razy w jednej strefie czasowej.

Portal Promocji Eksportu

A time that can be mapped to two different times in a single time zone. Występuje, gdy czas zegara jest dostosowywany do tyłu, na przykład podczas Transakcje wyboru zapasow od czasu letniego strefy czasowej do czasu standardowego. It occurs when the clock time is adjusted back in time, such as during the transition from a time zone's System handlu strefami Zonal. saving time to its standard time. Stała regułaFixed rule Reguła korekty, która ustawia określoną datę przejścia na lub z czasu letniego.

An adjustment rule that sets a particular date for the transition to or from daylight saving time.

Szukam systemu handlowego Opcja metode de handlowa Binere

Reguła zmiennoprzecinkowaFloating rule Reguła korekty, która ustawia konkretny dzień określonego tygodnia w danym miesiącu w przypadku przejścia do lub z czasu letniego. An adjustment rule that sets a particular day of a particular week of a particular month for the transition to or from daylight saving time.

Nieprawidłowy czasInvalid time Nieistniejącego czasu, który jest artefaktem przejścia od czasu standardowego do czasu letniego.

Jak handlowac gotowka bitquoins Spojna codzienna strategia handlowa niestabilna

A nonexistent time that is an artifact of the transition from standard time to daylight saving time. Występuje, gdy czas zegara jest dostosowywany do przodu, na przykład podczas przejścia ze standardowego czasu strefy czasowej do System handlu strefami Zonal.

letniego. It occurs when the clock time is adjusted forward in time, such as during the transition from a time zone's standard time to its daylight saving time. Czas przejściaTransition time Informacje o określonej zmianie czasu, takie jak zmiana czasu letniego na czas standardowy lub odwrotnie, w określonej strefie czasowej.

Information about a specific time change, such as the change from daylight saving time to standard time or vice versa, in a particular time zone. AdjustmentRule obiektów. AdjustmentRule objects. Każdy element tablicy zawiera informacje o przejściu do i od czasu letniego w określonym przedziale czasu.

Each element of this array provides information about the transition to and from daylight saving time for a particular time period. W przypadku stref czasowych, które nie System handlu strefami Zonal. czasu letniego, metoda zwraca pustą tablicę. Każdy TimeZoneInfo. AdjustmentRule obiekt ma DaylightTransitionStart DaylightTransitionEnd Właściwość i, która definiuje określoną datę i godzinę przejścia do i od czasu System handlu strefami Zonal.

For time zones that do not support daylight saving time, the method returns an empty array. Each TimeZoneInfo. AdjustmentRule object has a DaylightTransitionStart and a DaylightTransitionEnd property that defines the particular date and time of the transition to and from daylight saving time.

IsFixedDateRule Właściwość wskazuje, czy zmiana jest stała, czy zmienna. The IsFixedDateRule property indicates whether that transition is fixed or floating.

Surowa strona centrum Bogoty, Kolumbia, sąsiedztwo Santa Fe, grudzień 2020 r

NET opiera się na informacjach o strefie czasowej udostępnianych przez system operacyjny Windows i przechowywanych w rejestrze. NET relies on time zone information provided by the Windows operating system and stored in the registry. Ze względu na liczbę stref czasowych ziemi nie wszystkie istniejące strefy czasowe są reprezentowane w rejestrze. Due to the number of the earth's time zones, not all existing time zones are represented in the registry.

Ponadto, ponieważ rejestr jest strukturą dynamiczną, można do niej dodawać lub usuwać wstępnie zdefiniowane strefy czasowe. In addition, because the registry is a System handlu strefami Zonal. structure, predefined time zones can be added to or removed from it. Na koniec rejestr nie musi zawierać historycznych danych strefy czasowej.

Finally, the registry does not necessarily contain historic time zone data. Na przykład w systemie Windows XP Rejestr zawiera dane o pojedynczym zestawie korekt strefy czasowej. For example, in Windows XP the registry contains data about only a single set of time zone adjustments. System Windows Vista obsługuje dynamiczne dane strefy czasowej, co oznacza, że pojedyncza strefa czasowa może mieć wiele reguł korekty, które są stosowane do określonych interwałów lat.

Windows Vista supports dynamic time zone data, which means that a single time zone can have multiple adjustment rules that apply to specific intervals of years. Jednak większość stref czasowych, które są zdefiniowane w rejestrze systemu Windows Vista i obsługują czas letni, ma tylko jedną lub dwie wstępnie zdefiniowane reguły korekty.

However, most time zones that are defined in the Windows Vista registry and support daylight saving time have only one or two predefined adjustment rules. Zależność TimeZoneInfo klasy w rejestrze oznacza, że aplikacja obsługująca strefy czasowej nie może mieć pewności, że określona strefa czasowa jest zdefiniowana w rejestrze.

The dependence System handlu strefami Zonal. the TimeZoneInfo class on the registry means that a time zone-aware application cannot be certain that a particular time zone is defined in the registry. W związku z tym próba utworzenia wystąpienia określonej strefy czasowej innej niż lokalna strefa czasowa lub strefa czasowa reprezentująca czas UTC powinna korzystać z obsługi wyjątków. As a result, the attempt to instantiate a specific time zone other than System handlu strefami Zonal.

local time zone or the time zone that represents UTC should use exception handling. Należy również udostępnić pewną metodę, aby aplikacja kontynuowała działanie, jeśli TimeZoneInfo nie można utworzyć wystąpienia wymaganego obiektu z rejestru.

Monety kryptograficzne inwestycyjne Oplata opcji Udostepnij w Singapurze

It should also provide some method of letting the application to continue if a required TimeZoneInfo object cannot be instantiated from the registry. Aby obsłużyć brak wymaganej strefy czasowej, TimeZoneInfo Klasa zawiera CreateCustomTimeZone metodę, która służy do tworzenia niestandardowych stref czasowych, które nie znajdują się w rejestrze.

To handle the absence of a required time zone, the TimeZoneInfo class includes a CreateCustomTimeZone method, which you can use to create custom time zones that are not found in the registry. Aby uzyskać szczegółowe System handlu strefami Zonal. na temat tworzenia niestandardowej strefy czasowej, zobacz jak: Tworzenie stref czasowych bez reguł korygowania i instrukcje: Tworzenie stref czasowych System handlu strefami Zonal. użyciu reguł korygowania. For details on creating a custom time zone, see How to: Create time zones without adjustment rules and How to: Create time zones with adjustment rules.

Ponadto można użyć ToSerializedString metody do przekonwertowania nowo utworzonej strefy czasowej na ciąg i zapisania jej w magazynie danych na przykład bazy danych, pliku tekstowego, rejestru lub zasobu aplikacji. In addition, you can use Udostepniaj opcje Y Kombinacja ToSerializedString method to convert a newly created time zone to a string and save it in a data store such as a database, a text file, the registry, or an application resource.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz jak: zapisywanie stref czasowych w zasobie osadzonym i instrukcje: przywracanie stref czasowych z zasobu osadzonego. For details, see How to: Save time zones to an embedded resource and How to: Restore time zones from an embedded resource. Ponieważ każda strefa czasowa jest określana przez przesunięcie bazowe od czasu UTC, a także przesunięcie od czasu UTC, które odzwierciedla wszelkie istniejące reguły korekty, czas w jednej strefie czasowej może być łatwo konwertowany na godzinę w innej strefie czasowej.

Because each time zone is characterized by a base offset from UTC, as well as by an offset from UTC that reflects any existing adjustment rules, a time in one time zone can be easily converted to the time in another time zone.