Przejdź do treści

Między współpracą i rywalizacją. Po drugie metoda Markowitza jest bardzo wrażliwa na niewielkie nawet zmiany warunków początkowych, czyli na wybór okresu, z którego pochodzą dane historyczne wykorzystywane w analizach. W wypadku wprowadzenia tej metody w wyższych klasach mógłby być odpowiednio bardziej zaawansowany. W zależności od wieku uczniów oraz ich doświadczenia w uczeniu się z wykorzystaniem metody portfolio bezpośrednie zaangażowanie ucznia w prowadzenie lekcji może być większe nauczyciel obserwatorem lub mniejsze uczeń pomocnikiem, asystentem nauczyciela. Kryteria tej oceny, a raczej jeden z jej wariantów, przedstawia poniższa "Tabela oceny teczki". Głód i ubóstwo - odwieczni wrogowie ludzkości.

Przykładowe portfolio zawodowe - Doradztwo szkolne

Między współpracą i rywalizacją. Problemy gospodarki światowej. Oczywiście w każdym wypadku to sam nauczyciel decyduje o tym, jaki rodzaj materiałów będzie zawierała teczka, i decyduje o kryteriach jej oceny, ale powinien uwzględnić propozycje uczniów.

Portfolio wyboru Strategie na wygranie opcji binarnych

Etap pierwszy Na pierwszych lekcjach po rozpoczęciu roku szkolnego nauczyciel powinien zaznajomić uczniów z istotą metody, określić zasady weryfikacji wyników pracy, dokonać podziału zadań lub zaakceptować ich wybór przez poszczególnych uczniów. Zakres tych czynności, zwłaszcza w klasie IV, u progu szkolnego nauczania historii, byłby oczywiście ograniczony.

W wypadku wprowadzenia tej metody w wyższych klasach mógłby Portfolio wyboru odpowiednio bardziej zaawansowany.

Konstruowanie portfela inwestycyjnego[ edytuj edytuj kod ] Markowitz zanegował, że jedynym celem przy konstruowaniu portfela jest maksymalizacja stopy zwrotu, ponieważ wraz z jej wzrostem rośnie ryzyko. Za pomocą modelu portfelowego można wyliczyć najkorzystniejszą proporcję tych dwóch czynników.

W zespołach, które poznały już wcześniej metodę portfolio, można poszerzyć jej zakres o nowe elementy czy wymagania bardziej urozmaicone kryteria oceny lub dopuścić większą swobodę w doborze zakresu Portfolio wyboru kompletowanej teczki przedmiotowej. Metoda portfolio pozwala na aktywizację zainteresowań ucznia w czasie kompletowania teczki w zakresie wybiegającym poza wąsko rozumiany temat.

Indywidualna teczka ucznia może także stanowić odpowiednik rozbudowanego notatnika przedmiotowego.

Teoria portfelowa

W klasach najstarszych, zarówno szkól podstawowych jak i gimnazjalnych i licealnych uczniowie mogą tworzyć tak zwana teczkę absolwenta, która może okazać się przydatna w staraniach o przyjęcie do szkoły wyższego szczebla. Etap drugi Kompletowanie teczki tematycznej odbywa się pod opieką nauczyciela.

Przez cały okres pracy ucznia nauczyciel powinien śledzić jego postępy, wyczulać na niewykorzystane źródła przydatnych wiadomości i materiałów, ukazywać możliwości urozmaicenia zarówno treści, jak i formy zbiorów. W miarę zbliżania się Portfolio wyboru lekcji, podczas której wykorzystane mają być materiały zgromadzone w teczce, nauczyciel może też wskazywać uczniowi ich przydatność ze względu na walory dydaktyczne.

Przykładowe portfolio zawodowe

Etap trzeci Wykorzystanie teczki tematycznej skompletowanej Portfolio wyboru ucznia odbywa się w czasie jednej lub kilku lekcji poświęconych wybranemu tematowi cyklowi tematycznemu. W zależności od wieku uczniów oraz ich doświadczenia w uczeniu się z wykorzystaniem metody portfolio bezpośrednie zaangażowanie ucznia w prowadzenie lekcji może być większe nauczyciel obserwatorem lub mniejsze uczeń pomocnikiem, asystentem nauczyciela.

Każda lekcja prowadzona metodą portfolio stanowić także winna doskonałą okazję do weryfikacji przez uczniów indywidualnych postępów w konstruowaniu własnych teczek. Lekcja taka jest zarówno źródłem poprawek będących wynikiem wniosków pozytywnych co robię dobrze, co udoskonalićjak i negatywnych co robię niewłaściwie, co wyeliminować lub poprawić.

Portfolio wyboru TimeTrade Systems Inc.

Etap czwarty Zwieńczeniem indywidualnej pracy ucznia nad kompletowaniem teczki jest w zasadzie jego udział w przeprowadzeniu lekcji cyklu zajęć. Zawartość teczki, gdy jest w miarę wszechstronnie przygotowana, powinna zapewniać barwne, dobrze merytorycznie i metodycznie podbudowane zilustrowanie tematu lekcji lub wybranego zagadnienia. Stanowi to ważny element zarówno bieżącej, jak i ostatecznej pracy ucznia - nie tylko oszacowania wartości samej teczki, ale Portfolio wyboru uzyskania oceny semestralnej końcowej, rocznej.

Praca nad teczką nie musi być wszakże jedyną i wystarczającą podstawą oceny semestralnej lub rocznej ucznia. W ocenie tej mogą być uwzględniane inne kryteria systematycznej pracy: wyniki z bieżących i okresowych sprawdzianów itp.

Co włożyć do portfolio, czyli teczka tematyczna jako forma pracy i oceniania

Możliwości w tym względzie są bardzo szerokie. Zarysowany wyżej proces tworzenia teczki, jej doskonalenia oraz wykorzystywania w procesie nauczania, a także oceniania jej autora -ucznia, nie stanowi zamkniętej całości. Zaproponowana powyżej etapowość pracy metodą portfolio nie oznacza, iż nie można jej rozszerzać lub zawężać.

Make Awesome Portfolio Additions That 'WOW' Viewers

Istnieje na przykład możliwość "nadbudowywania" na teczkę starą, z poprzedniego roku szkolnego, teczki nowej, tworzonej w wyższej klasie przez tego samego ucznia. Uczeń starszy o rok lub dwa na pewno zauważy odmienność swojego podejścia do tego samego tematu problemu. Obserwacja taka wydaje się szczególnie ważna i wartościowa w nauczaniu historii, nauki o dziejach, która podlega wszak weryfikacji na skutek Portfolio wyboru czasu, gromadzenia nowych informacji, nabywania doświadczeń pozwalających na nowo i inaczej spojrzeć na dzieje.

Portfolio wyboru Sygnaly handlowe FXCM dolaczaja

Kryteria tej oceny, a raczej jeden z jej wariantów, przedstawia poniższa "Tabela oceny teczki". Podkreślić należy, że nadmierne formalizowanie pracy metodą portfolio, w tym i zasad oceniania pracy ucznia, może ograniczać ucznia i uniemożliwić osiągnięcie Portfolio wyboru wyników.

Podobnie istnieje duża ilość portfeli o założonym poziomie ryzyka, ale tylko jeden posiada maksymalną oczekiwaną stopę zwrotu dla tej wielkości ryzyka. Dlatego ważnym terminem w teorii Markowitza jest tzw.

Elektroniczne portfolio

Preferencją racjonalnego inwestora jest według Markowitza wybór portfela efektywnego. Ograniczenia modelu Markowitza[ edytuj edytuj kod ] Po pierwsze wykorzystywanie danych z przeszłości może być problematyczne.

Zastosowanie metody Markowitza wiąże się z koniecznością szacowania przyszłych stóp zwrotu i odchyleń standardowych na podstawie danych z przeszłości. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że dane z przeszłości okażą Portfolio wyboru adekwatne dla przyszłości.

Portfolio wyboru Wskazniki handlowe opcji binarnych

Po drugie metoda Markowitza jest bardzo wrażliwa na niewielkie nawet zmiany warunków początkowych, czyli na wybór okresu, z którego pochodzą dane historyczne wykorzystywane w analizach. Czasem wystarczy przesunąć o kilka dni okres, z którego pochodzą analizowane dane, aby w konsekwencji uzyskać diametralnie różny skład portfela.

Istnieje możliwość różnorodnego definiowania pojęcia "teczki" portfolio : zbiór materiałów na określony temat, zbiór dokumentów, który dostarcza dowodów czyjejś wiedzy, umiejętności, możliwości, zbiór prac ucznia przedstawiający jego wysiłek, postępy lub osiągnięcia, dokumentacja pracy ucznia lub grupy uczniów wokół wybranego wyznaczonego tematu, zbiór prac dokumentujących proces odzwierciedlania, selekcji, racjonalizacji i końcowej oceny połączonej z ostatecznym wynikiem wszystkich tych czynników. Powyższy zestaw skrótowych definicji nie Portfolio wyboru oczywiście zakresu rozumienia portfolio jako metody stosowanej w nauczaniu.

Analityczne szacowanie składu portfela w teorii Markowitza było bardzo pracochłonne, wymagało bowiem wykonania milionów obliczeń. Nowoczesna teoria portfela[ edytuj edytuj kod ] Nowoczesna teoria portfela modern portfolio theory, MPT przyjmuje następujące założenia: inwestor ma wyobrażenie oczekiwanej stopy zwrotu jako funkcji normalnego rozkładu możliwych stóp zwrotu oraz zawsze wybiera wyższe stopy zwrotu, inwestor uważa ryzyko za pozytywną funkcję rozmiaru oczekiwanej stopy zwrotu i wybiera mniejsze Portfolio wyboru, decyzje inwestycyjne inwestora zależą od ryzyka i stopy zwrotu.

Colman: Słownik psychologii.

  • Opcje w ZEA.
  • W szkolnictwie, e-portfolio może być pomocne podczas formalnej oceny uczącego się, gdzie nauczyciel lub wykładowca ma dostęp do pełnego obrazu postępów i osiągnięć udokumentowanych cyfrowo.
  • Ceneo - porównanie cen, sklepy, perfumy, agd, rtv, komputery