Przejdź do treści

Opcje o najniższej oraz najwyższej cenie wykonania są kupowane, natomiast opcje o dwóch pośrednich cenach wykonania są sprzedawane. Maksymalny poziom straty jest znacznie, zwykle kilka razy, wyższy od możliwego dochodu. W obu opisanych sytuacjach nastąpi wzrost łącznej wartości posiadanych opcji - albo znacznie wzrośnie premia opcji kupna w przypadku zwyżki indeksu , albo premia opcji sprzedaży jeśli WIG20 spadnie spowodowany zmianą rynkowego poziomu indeksu. Oczywiście, inwestor może, w przypadku istotnej zmiany poziomu indeksu, zamknąć pozycję wcześniej. Jeśli instrument bazowy nie zmieni ceny po wygaśnięciu, oferty na 95 i wygasną bezwartościowo, a oferty na będą warte 5 od Także ta strategia może stać się strategią aligatorem.

Jest to szeroka grupa strategii, pozwalających zarabiać nie dzięki trafnym przewidywaniom co do kierunku i skali zmian cen, ale dzięki zmienności indeksu WIG Autor Andrzej Fierla Oznacza to, że opcje umożliwiają osiąganie dochodów przez inwestorów, którzy nie próbują prognozować kierunku przyszłych zmian cen akcji, a więc i indeksu, ale potrafią trafnie przewidywać, czy rynek akcji będzie bardziej zmienny czy wręcz przeciwnie - spokojniejszy. Opcje pozwalają na zarabianie w tzw.

Na takie inwestowanie nie pozwalały instrumenty notowane dotąd na Krotka strategia wyboru motyla w Warszawie - akcje, obligacje, kontrakty terminowe futures, jednostki indeksowe.

Opcjonalny rozmiar konta handlowego

Tylko warranty, będące w Polsce przedmiotem obrotu giełdowego od r. Niestety, nie na spadek lub niski poziom. Krotka strategia wyboru motyla rynek warrantów po ponad pięciu latach jest znacznie mniej płynny niż rynek opcji po trzech miesiącach od uruchomienia. Na tak nieefektywnym rynku spekulacja jest w dwójnasób utrudniona. Należy podkreślić, że związek cen premii opcji na WIG20 ze zmiennością cen akcji i indeksu jest ich immanentną cechą.

Wzrost zmienności sprzyja inwestorom posiadającym opcje czyli nabywcom opcji, zajmującym długie pozycjenatomiast spadek zmienności - wystawcom opcji to znaczy Cykl opcji FX Transakcje opcji, zajmującym krótkie pozycje.

Jednak w przypadku zastosowania najprostszych, a zarazem najbardziej popularnych metod spekulacji nabycie opcji kupna albo opcji sprzedaży, wystawienie opcji kupna albo opcji sprzedaży zasadniczym czynnikiem kształtującym wynik finansowy osiągany przez inwestora jest kierunek i skala zmiany poziomu indeksu. Dynamiczny rozwój obrotu opcjami na GPW w Warszawie pozwala na wykorzystanie strategii bardziej zaawansowanych.

Podstawowe strategie, pozwalające na osiągnięcie zarobku po znaczącym wzroście zmienności cen akcji i indeksu WIG20, niezależnie od kierunku ruchu cen, to: l kupno straddle stelażal kupno strangle rozszerzonego stelażal strip pasekl strap Strona inwestycyjna Crypt. Należą one do tzw.

W ramach strategii tej grupy dochód inwestora jest potencjalnie nieograniczony, natomiast strata - limitowana. Krotka strategia wyboru motyla wymienionych strategii, inwestor grający na wzrost zmienności indeksu może także wykorzystać: Krotka strategia wyboru motyla sprzedaż motyla short butterfly lub short butterfly spreadl kupno żelaznego motyla long iron butterflyl sprzedaż kondora short condor oraz szereg innych, jeszcze bardziej złożonych metod.

Menu nawigacyjne

W przypadku ostatnio wyliczonych zarówno potencjalne dochody, jak i straty są ograniczone. Są to więc metody, ze względu na limitowane dochody, mniej atrakcyjne. Co więcej, są skomplikowane, a jednocześnie wymagające poniesienia stosunkowo wysokich kosztów transakcyjnych.

Jednak ze względu na większe prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku, są wykorzystywane przez inwestorów angażujących na rynku opcji znaczne kapitały. Metody spekulacyjnej gry na spadek zmienności indeksu można podzielić na dwie podstawowe grupy. Do pierwszej zaliczane są te, w przypadku których ograniczonemu poziomowi potencjalnego zysku towarzyszy ryzyko Krotka strategia wyboru motyla bardzo wysokiej, a teoretycznie nawet nieskończonej straty.

Są to "krótkie kombinacje": l sprzedaż straddle sprzedaż stelażal sprzedaż strangle sprzedaż rozszerzonego stelaża oraz szereg podobnych strategii spekulacji, polegających na wystawianiu różnych liczb opcji kupna oraz opcji sprzedaży.

Drugą grupę strategii spekulacji na spadek zmienności indeksu stanowią metody, w których zarówno potencjalne zyski, jak i potencjalne straty są ograniczone. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim:l kupno motyla Krotka strategia wyboru motyla butterfly lub long butterfly spreadl sprzedaż żelaznego motyla short iron butterflyl kupno kondora long condor. Ta druga grupa strategii jest szczególnie interesująca dla inwestorów dążących do uniknięcia wysokiego ryzyka. Długie kombinacje Długie kombinacje polegają na jednoczesnym zakupie opcji kupna oraz sprzedaży.

Strategia motyla – Wikipedia, wolna encyklopedia

Inwestor może nabyć po tyle samo opcji obu typów kupno straddle oraz kupno strangle albo różne ich liczby. Jeżeli opcji sprzedaży jest dwa razy więcej niż opcji kupna, to mamy do czynienia z metodą określaną jako strip. Z kolei strap to połączenie dwa razy większej liczby opcji kupna z opcjami sprzedaży. Oczywiście, inwestor może zdecydować się na nabycie opcji kupna oraz opcji sprzedaży w innych proporcjach, np.

Dobór proporcji często polega na uwzględnieniu delty opcji i zajęciu pozycji takiej, aby jej delta wynosiła w przybliżeniu 0.

Wykorzystanie długich kombinacji wymaga nabycia opcji. W związku z tym bardzo ważne jest zajęcie pozycji wtedy, gdy opcje są względnie tanie. W praktyce oznacza to, że opcje należy kupować wówczas, gdy poziom cen na rynku akcji jest stabilny, a więc gdy rynek ten znajduje się w tzw. Jednak zwykle większość inwestorów popełnia elementarne błędy. Na bardzo zmiennym rynku liczy na dalsze, coraz bardziej dynamiczne korekty kursów akcji.

Strategie typu jedna opcja + jeden instrument bazowy

Z kolei przedłużający się okres stabilności cen akcji oraz indeksu wydaje się nie mieć końca, a faktycznie tanie opcje są uznawane za przewartościowane. Konsekwencją jest zajmowanie większości długich pozycji opcyjnych nabywanie opcji po wysokich cenach oraz niewykorzystywanie okazji do kupna tanich opcji.

Konsekwencją są straty ponoszone przez większość nabywców opcji. Kupno straddle stelaża polega na nabyciu takiej samej liczby opcji kupna Obliczanie opcji na akcje opcji sprzedaży, przy czym ceny wykonania realizacji, bazowe oraz terminy wygasania opcji są identyczne.

Najczęściej kupowane są opcje po cenie at-the-moneyczyli takie, których cena wykonania odpowiada w przybliżeniu aktualnemu poziomowi indeksu na giełdzie. Zaletą takich opcji jest wyższa płynność od opcji poza ceną out-of-the-money oraz opcji w cenie in-the-moneywadą - najwyższe ceny czasu nadwyżki premii opcji nad ich wartością wewnętrzną.

Czy chce handlowac opcjami

Są to więc opcje stosunkowo płynne, ale zarazem względnie drogie. Nabywca straddle oczekuje, że poziom indeksu będzie się znacznie wahać. W praktyce najczęściej oznacza to, że w średnim okresie nastąpi znaczny wzrost albo spadek poziomu indeksu, połączony z krótkoterminowymi korektami technicznymi.

Bardzo rzadko zmienność indeksu znacznie rośnie ze względu na silne oscylacje wokół tego samego poziomu. W obu opisanych sytuacjach nastąpi wzrost łącznej wartości posiadanych opcji - albo znacznie wzrośnie premia opcji kupna w przypadku zwyżki indeksualbo premia opcji sprzedaży jeśli WIG20 spadnie spowodowany zmianą rynkowego poziomu indeksu.

W obu sytuacjach opcje o odległym terminie wygaśnięcia podrożeją z powodu wzrostu zmienności indeksu. Warszawska specyfika Jeżeli oczekiwana przez nabywcę straddle znaczna zmiana poziomu indeksu rzeczywiście nastąpi, to stanie on przed problemem: utrzymywać pozycję aż do wygaśnięcia opcji, czy zamknąć ją wcześniej.

Oczywiście na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej, zawsze prawidłowej odpowiedzi. Za utrzymywaniem pozycji aż do terminu wygaśnięcia opcji przemawia jedna z podstawowych zasad inwestowania: "daj zyskom rosnąć".

Przeciw - spadek premii posiadanych opcji ze względu na upływ czasu. Spadek ten jest zwykle najszybszy pod koniec okresu życia opcji.

Strategie motyla - psouu-wolbrom.pl

Krotka strategia wyboru motyla Dlatego też można zalecić inwestorom wykorzystującym kupno straddle a także inne metody należące do długich kombinacjiaby po znacznej zmianie poziomu indeksu stopniowo redukowali pozycję poprzez odsprzedaż części posiadanych opcji.

Może to polegać na odsprzedaży zarówno opcji kupna sprzedaży lub na zbywaniu tylko tych opcji, które bardzo podrożały kupna w przypadku zwyżki, sprzedaży w przypadku obniżki indeksu. W tym ostatnim przypadku tanie opcje zostają w posiadaniu inwestora w oczekiwaniu na mało prawdopodobne, ale jednak możliwe zasadnicze odwrócenie sytuacji na rynku akcji.

Zgodnie z teorią, trudno uznać za celowe posiadanie opcji, Mozliwosci handlowe niezawodnosci Internetu bardzo podrożały a więc stały się opcjami w cenie lub nawet głęboko w cenie aż do terminu wygaśnięcia. Tak jest jednak tylko na płynnych rynkach, na których premie opcji kwotuje wielu animatorów.

Czym jest strategia motyla? - Pieniądzecom - ekonomia i finanse w pigułce

Do takich rynków nie należy jeszcze rynek opcji indeksowych na warszawskiej giełdzie. Jeżeli opcje można byłoby odsprzedać tylko po cenach znacznie niższych od wynikających z analitycznej wyceny a zagrożenie to jest szczególnie duże w przypadku opcji o cenach wykonania znacznie różniących się od aktualnego rynkowego poziomu indeksuto uzasadnione może być zajmowanie pozycji aż do terminu wygaśnięcia Krotka strategia wyboru motyla.

Nabycie strangle, określanego także jako rozszerzony stelaż, jest strategią podobną do nabycia straddle. Jedyną różnicą są odmienne ceny nabywanych opcji kupna oraz opcji sprzedaży. Najczęściej inwestor decyduje się na wykorzystanie opcji tanich, a więc opcji nie w cenie.

Jak możemy pomóc?

Oznacza to, że cena wykonania opcji sprzedaży jest niższa od ceny wykonania opcji kupna. Natomiast liczba opcji kupna i sprzedaży jest identyczna.

Identyczny jest także termin wygaśnięcia opcji. W porównaniu ze straddle nabycie strangle charakteryzuje wyższe ryzyko poniesienia straty, w tym utraty całości zainwestowanego kapitału, ale zarazem potencjalnie większa rentowność.

Nabywcom strangle sprzyjają zwłaszcza dynamicznie rosnące zmiany indeksu. Zagrożeniem jest nie tylko, jak w przypadku straddle, stabilizacja cen akcji, ale także ich zbyt małe wahania. Specyficznymi modyfikacjami nabycia straddle są strip i strap.

  1. Zarabiaj z pomyslow domowych
  2. Instrumenty pochodne | Opcje indeksowe - Nawigacja - psouu-wolbrom.pl

Są one przeznaczone dla inwestorów, którzy zdecydowali się zagrać na wzrost zmienności indeksu, ale zarazem uważają, że temu wzrostowi będzie prawdopodobnie towarzyszył spadek albo wzrost poziomu indeksu.

W pierwszym przypadku należy nabyć strip dwa razy więcej opcji sprzedaży niż Krotka strategia wyboru motyla kupna o identycznej cenie wykonania i terminie wygasania. W drugim - strap dwa razy więcej opcji kupna niż opcji sprzedaży o identycznej cenie wykonania i terminie wygasania. Inwestor może także wykorzystać strategie, w których proporcje pomiędzy liczbą nabytych opcji kupna i opcji sprzedaży są inne niż w przypadku straddle Krotka strategia wyboru motyla stranglestrip oraz strap Zależy to od poglądów inwestora co do prawdopodobieństwa wzrostu albo spadku indeksu.

Część inwestorów, zwłaszcza z grupy osób analizujących podręczniki i poradniki dotyczące tematyki inwestowania w opcje, może zająć tzw. Delta opcji indeksowej to stosunek zmiany premii opcji do niewielkiej zmiany poziomu indeksu, przy czym wielkość tego parametru jest wyznaczana przy pomocy modelu wyceny opcji najczęściej modelu Blacka-Scholesa.

Delty nabytych opcji kupna są dodatnie, natomiast opcji sprzedaży - ujemne. Pozwala to na proste konstruowanie długich kombinacji o neutralnej delcie. Inwestor zajmujący taką pozycję ani nie skorzysta, ani nie straci w przypadku niewielkich zmian indeksu w krótkim czasie.

W miarę upływu czasu i istotnych zmian innych parametrów zwłaszcza poziomu indeksu i jego zmienności wartość opcji posiadanych przez inwestora będzie się jednak zmieniała, a delta pozycji przestanie być równa 0. Jeżeli nastąpi znaczna zmiana poziomu indeksu, a zarazem wzrośnie zmienność, to strategie takie mogą przynieść znaczne zyski.

Zagrożeniami są stabilny poziom indeksu oraz upływ czasu, który powoduje spadek premii nabytych opcji. Motyle i kondory Motyl, określany także jako spread motyli lub rozpiętość motyla butterfly, butterfly spread jest strategią gry opcyjnej, w której wykorzystywane są opcje o tym samym terminie wygaśnięcia, ale o trzech różnych cenach wykonania.

Wszystkie opcje powinny być tego samego typu, a więc motyl może być zbudowany albo z opcji kupna, albo z opcji sprzedaży.

Konkurs strategii handlowej

Sprzedaż motyla krótki motyl, krótka pozycja motyla polega na sprzedaży jednakowej liczby opcji o niskiej i o wysokich cenach wykonania oraz nabyciu dwukrotnie większej liczby opcji o przeciętnej cenie wykonania najczęściej są to opcje po cenie.

Różnice między cenami wykonania kolejnych serii opcji są identyczne. Sprzedaż motyla odpowiada zarazem połączeniu dwóch prostych strategii rozpiętościowych spreadów : spreadu byka i spreadu niedźwiedzia. Początkowe saldo premii jest dla inwestora dodatnie, gdyż sprzedane wystawione opcje są droższe zwykle nieznacznie od opcji kupionych. Saldo to jest zarazem maksymalnym możliwym dochodem inwestora w terminie wygaśnięcia opcji. Dochód ten zostanie osiągnięty wtedy, gdy poziom indeksu będzie mniejszy od niższej z cen wykonania, albo większy od wyższej z cen wykonania opcji.

Oczywiście, inwestor może, w Krotka strategia wyboru motyla istotnej zmiany poziomu indeksu, zamknąć pozycję wcześniej. Stabilny poziom indeksu przyniesie inwestorowi stratę. Jest ona tym większa, im bardziej poziom indeksu jest zbliżony do przeciętnej ceny wykonania opcji czyli ceny wykonania kupionych opcji.

Maksymalny poziom straty jest znacznie, zwykle kilka razy, wyższy od możliwego dochodu. Co więcej, poniesienie straty jest wysoce prawdopodobne.

Opcje udostepniania DExcom.

Skala strat i prawdopodobieństwo ich poniesienia istotnie rosną, jeżeli nabywca motyla ponosi wysokie koszty transakcyjne. A przecież problem ten dotyczy większości polskich inwestorów giełdowych będących osobami fizycznymi.