Przejdź do treści

Aby zapewnić możliwość zmiany osób wyznaczonych do wykonania zamówienia, warunki tej zmiany powinny zostać przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych art. Wskazując na niedopuszczalność zastosowania jako kryteriów oceny ofert art.

Zamówienia publiczne: kiedy kryterium oceny ofert może dotyczyć personelu wykonawcy?

Zamówienia publiczne: kiedy kryterium oceny ofert może dotyczyć personelu wykonawcy?

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca r. Ustawodawca wskazał jednak na możliwość formułowania kryterium dotyczącego kwalifikacji personelu wykonawcy. Poniżej dalsza część artykułu Czytaj także: Zamówienia publiczne - stosowanie kryterium najniższej ceny Warunki udziału w postępowaniu, a kryteria oceny ofert W procedurze udzielania zamówienia publicznego istotne jest rozróżnienie etapu kwalifikacji podmiotowej wykonawców i etapu oceny złożonych przez nich ofert.

Podczas pierwszego etapu ocenie podlega spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, czyli minimalnego zakresu wymagań, które muszą spełnić wykonawcy, aby mogli ubiegać się o dane zamówienie publiczne.

Ocena spełniania tych wymagań ma charakter zero-jedynkowy, co oznacza, że można je spełniać lub nie, a spełnianie wymogów w stopniu wyższym niż minimalny nie jest na tym etapie co do zasady dodatkowo punktowane z wyjątkiem tzw. Podczas etapu oceny ofert ocenie nie podlegają już właściwości wykonawców, lecz złożone przez nich oferty.

Ikona Drukarka Drukuj Ikona Plik PDF Drukuj do PDF Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Od warunków udziału w postępowaniu należy odróżnić opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Warunki udziału w postępowaniu określone zostały przez ustawodawcę w sposób ogólny, mający zastosowanie do wszystkich zamówień publicznych. Tymczasem, każde postępowanie o zamówienie publiczne różni się od siebie choćby pod względem przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wartości, stawianych wymagań, stopnia złożoności itd. W postępowaniu o zamówienie publiczne konieczna jest zatem konkretyzacja przez zamawiającego warunków udziału o których mowa w art. Konkretyzacja ta dokonuje się poprzez dokonanie w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

Inaczej niż przy ocenie warunków udziału w postępowaniu, ofertom przyznawana jest różna liczba punktów zgodnie ze wskazaną przez zamawiającego skalą punktacji. Kryteria oceny ofert służą Jak ocenic mozliwosci wyboru udzialow w ofercie pracy.

Zasadnicza różnica między kryteriami a warunkami udziału w postępowaniu jest taka, że warunki dotyczą właściwości wykonawcy, a kryteria oceny ofert — przedmiotu zamówienia. Ocena właściwości konkretnych osób Tak jak dotychczas, kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej art.

Jednakże zgodnie z art. Ocena konkretnych osób należących do personelu wykonawcy jest zatem dopuszczalna, jeśli ma bezpośredni związek z przedmiotem zamówienia.

Jak ocenic mozliwosci wyboru udzialow w ofercie pracy Najlepsza strategia handlowa modna

Aby prawidłowo zastosować analizowane kryterium, konieczne jest sformułowanie go w taki sposób, aby nie było żadnych wątpliwości, że dotyczy osób, które faktycznie będą realizowały takie zamówienie, a nie całego personelu danego wykonawcy. Czytaj także: Zamówienia publiczna: doświadczenie a kryterium wyboru oferty Dwukrotne badanie kwalifikacji W jednym postępowaniu cechy zespołu wykonawcy mogą być badane zarówno jako warunek udziału w postępowaniu, jak i kryterium oceny ofert.

W ramach warunków udziału w postępowaniu zamawiający może określić minimalny zakres kwalifikacji, którymi musi legitymować się personel wykonawcy.

Jak ocenic mozliwosci wyboru udzialow w ofercie pracy Opcje udzialu w programie iPhonea Transakcje

W ramach kryterium oceny ofert może punktować dodatkowo posiadanie przez personel wykonawcy kwalifikacji wyższych niż niezbędne minimum. W takim wypadku zamawiający musi wykazać, że posiadanie wyższych kwalifikacji przełoży się na lepszą jakość zamówienia. Zamawiający może również określić warunki udziału w postępowaniu odnoszące się do ogólnego doświadczenia i kwalifikacji wykonawcy, a właściwości konkretnych osób oceniać w ramach kryteriów oceny ofert.

W przypadku oceny cech podmiotowych personelu wykonawcy jako warunku udziału w postępowaniu na podstawie art.

Kiedy kryterium oceny ofert może dotyczyć personelu wykonawcy? | Co do zasady

Wystarczy potencjalna możliwość zaangażowania odpowiedniego zespołu osób. Kiedy zamawiający oceni zespół wykonawcy Zamawiający mogą stosować tego rodzaju kryterium w sytuacji, gdy praca danego zespołu ludzi wyznaczonych do realizacji danego zadania determinuje jakość przedmiotu zamówienia.

Konieczna jest Minimalny wklad opcji binarnych dokładna analiza, jaki wpływ na wynik postępowania będzie miało postawienie danego kryterium. Wskazano, że przykładami takich zamówień są zamówienia na usługi intelektualne, takie jak usługi doradcze np. Założeniem jest dopuszczenie stosowania takiego kryterium w zamówieniach, których realizacja może wymagać specjalnych kwalifikacji.

Powyższy wymóg związany jest z tym, że informacje na temat personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia stanowią treść oferty wykonawcy i nie mogą być swobodnie zmieniane.

Nie ma również do nich zastosowania możliwość uzupełnienia informacji na podstawie art.

  • Ikona Drukarka Drukuj Ikona Plik PDF Drukuj do PDF Kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu w kontekście wymagania przez zamawiającego od wykonawców określonego doświadczenia Zastosowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego określonej w ustawie z dnia 29 stycznia r.
  • Czasy ekonomiczne Bolllinger
  • Opcje udostepniania Mrcy.

Zamawiający są zobowiązani zapewnić, aby zamówienie było realizowane przez osoby o kwalifikacjach wskazanych w najkorzystniejszej ofercie. Osoby zastępujące personel wskazany w ofercie powinny więc posiadać co najmniej takie same kwalifikacje jak osoby, które zastępują.

Przygotowaliśmy dla Państwa kilka tysięcy artykułów

Zmiany postanowień zawartej umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty wykonawcy są zasadniczo zakazane. Zakaz ten dotyczy również części oferty wykonawcy odnoszącej się do kwalifikacji personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia. Aby zapewnić możliwość zmiany osób wyznaczonych do wykonania zamówienia, warunki tej zmiany powinny zostać przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych art.

Brak zakazu w poprzednim stanie prawnym W wyroku z 26 marca r.

falseZasady wyboru wykonawcy w świetle art. 22 ust. 5 ustawy Pzp.

Trybunał podkreślił, że już w poprzednim stanie prawnym możliwa była ocena konkretnych ekip wyznaczonych przez wykonawców do wykonywania danego zamówienia. W orzeczeniu zwrócono uwagę na różnicę pomiędzy ogólnym doświadczeniem wykonawcy a doświadczeniem konkretnych osób mających realizować konkretne prace, które przekłada się bezpośrednio na realizację przedmiotu zamówienia.

  • Określenie warunków udziału w postępowaniu Truizmem jest stwierdzenie, iż podstawowym celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór wiarygodnego wykonawcy - takiego, który spełnia postawione przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
  • Opcje Opcje Opcje Broker
  • Pobieranie platformy handlowej Opcje IQ

Wskazano, że zdolność do wykonania zamówienia publicznego może zależeć w znacznym stopniu od zawodowej wartości Jak ocenic mozliwosci wyboru udzialow w ofercie pracy zobowiązanych do jego wykonania, tj. Trudności w stosowaniu kryterium Kryterium organizacji zespołu należy do grupy kryteriów niewymiernych, które są niechętnie stosowane przez zamawiających z uwagi na trudności w ich opisaniu.

Zamawiający obawiają się zwłaszcza zarzutów niejednoznacznego określenia sposobu oceny ofert oraz konieczności uzasadnienia podczas ewentualnej kontroli, dlaczego postawili dane kryterium i czy faktycznie wpłynie one na realizację zamówienia.

Jak ocenic mozliwosci wyboru udzialow w ofercie pracy Najlepsze opcje Strategy Book

Szczególnie istotne jest przeanalizowanie przez zamawiających, czy w przypadku konkretnego zamówienia organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób, które będą je wykonywać, rzeczywiście mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia lepszej jakości zamówienia. Należy zwrócić również uwagę, czy kryterium, które na pierwszy rzut oka wydaje się dotyczyć personelu mającego wykonywać zamówienie, nie jest w rzeczywistości zakazanym kryterium oceny ofert odnoszącym się do właściwości wykonawcy.

Częstym zarzutem stawianym wobec zamawiających jest też brak związku kryterium dotyczącego personelu z przedmiotem zamówienia art. Przykład W wyroku z 4 maja r.

Jak ocenic mozliwosci wyboru udzialow w ofercie pracy Opcje binarne Urdu.

Izba uznała, że wdrożenie systemu obsługi dydaktyki na uczelni medycznej będące przedmiotem zamówienia nie różni się od wdrożenia takiego systemu na uczelni nieposiadającej kierunku lekarskiego. Izba zauważyła, że obsługa systemu dydaktycznego na kierunku lekarskim nie wykazuje specyfiki uzasadniającej premiowanie doświadczenia personelu w tym zakresie.

Jak ocenic mozliwosci wyboru udzialow w ofercie pracy Struktury do kontraktow terminowych udzialow

KIO zwróciła uwagę, że wskazywane przez zamawiającego problemy organizacyjne związane z nagłą absencją lekarzy prowadzących zajęcia kliniczne spowodowaną służbowym odwołaniem do zdarzeń medycznych nie są specyfiką wyłącznie kierunku lekarskiego. Nagła nieobecność wykładowców może wynikać z wielu innych przyczyn, jak urlop na żądanie, wypadek przy pracy czy zwolnienie lekarskie.

W związku z powyższym przyznawanie dodatkowych punktów za doświadczenie personelu nabyte na uczelni medycznej było nieuzasadnione. Kryterium, a polityka kadrowo-płacowa W wyroku z 3 marca r.

Izba nie zaakceptowała argumentacji zamawiającego, który wskazywał, że zatrudnienie na podstawie stosunku pracy pozwala osiągnąć efekt budowy ukształtowanych zespołów, a okres 3-miesięcznego zatrudnienia jest niezbędny, aby zespół mógł zapoznać się z procedurami wewnętrznymi, metodykami oraz praktyką realizacji projektów w przedsiębiorstwie wykonawcy. KIO wskazała, że wskazywane okoliczności pozostają bez wpływu na jakość wykonywanego zamówienia, a zamówienie może wykonać każdy zespół osób o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu niezależnie od formy zatrudnienia.

Jak ocenic mozliwosci wyboru udzialow w ofercie pracy Jak handlowac indyjskimi opcjami

Warto przy tym zaznaczyć, że obaj odwołujący w przedmiotowej sprawie nie kwestionowali możliwości żądania zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę, lecz kwestionowali wymóg, aby wykazanie zatrudnienia osób dotyczyło okresu jeszcze sprzed daty wszczęcia postępowania. Katarzyna Śliwak, radca prawny, praktyka infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy Co do zasady.