Przejdź do treści

Z Treści posiadających zabezpieczenia DRM można korzystać na maksymalnie pięciu komputerach i dowolnej liczbie urządzeń, które użytkownik zsynchronizuje z takich komputerów. W odniesieniu do Danych klienta przetwarzanych przez firmę PayPal na podstawie niniejszej Umowy, PayPal będzie współpracować z Handlowcem w zakresie, w jakim jest to uzasadnione, aby umożliwić Handlowcowi odpowiednie wywiązanie się z obowiązków administratora danych zgodnie z Przepisami o ochronie danych, w tym, bez ograniczeń, w związku z: 2.

Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji. Jeśli ta poprawka nie została ogłoszona do publicznego pobierania tzn.

Ilosciowa strategia handlu akcjami Jak obliczyc rozcienczenie z opcji akcji

Należy śledzić klientom wysyła się poprawkę i przesłać im następny dodatek service pack, kiedy będzie dostępny Jeśli zostanie wydany dodatek service pack. Ta poprawka nie zostanie uwzględniona zostanie uwzględniona w dodatku service pack dla systemu Microsoft Dynamics NAV.

Informacje dotyczące instalacji Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. To obejmuje, ale nie jest ograniczona, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

  • Umowa Dotycząca Usług Płatności Online Kartą | PayPal PL
  • Rozwijajac zmienna strategie handlowa

W tym artykule założono, że użytkownik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Korzystanie z Produktu można wznowić w dowolnym momencie z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy z późniejszymi zmianami.

Dział Obsługi Klienta firmy PayPal potwierdzi wypowiedzenie usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Opłaty za transakcje odbioru płatności kartami Opłaty za otrzymywanie płatności na konto PayPal Użytkownika, wymienione w Umowie z Użytkownikiem, mają zastosowanie w odniesieniu do każdej płatności otrzymanej przez Użytkownika i dokonanej za pomocą karty za pośrednictwem Usług płatności kartą online. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na naliczanie opłat zgodnie ze strukturą opłat Interchange Plus, zostaną mu naliczone opłaty za otrzymywanie płatności na jego konto PayPal wymienione w Umowie z Użytkownikiem wraz z opłatą interchange.

Ta opcja rozwiązuje niniejszą Umowę, umożliwiając zaprzestanie korzystania z Produktu i nieponoszenie opłat za wszelkie przyszłe transakcje, oraz inicjuje proces zamknięcia konta PayPal Użytkownika. Konto PayPal Użytkownika pozostaje otwarte, a Umowa z Użytkownikiem obowiązuje do momentu zamknięcia konta PayPal, z zastrzeżeniem dalszych postanowień dotyczących zamknięcia konta PayPal zawartych w Umowie z Użytkownikiem.

Firma PayPal może rozwiązać niniejszą Umowę lub dowolną jej część związaną z Produktem, wykonując jedną z następujących czynności: 8. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie wpływa na Umowę z Użytkownikiem, a konto PayPal pozostaje otwarte, chyba że California Wykwalifikowana opcja Udostepniana Transakcje to inaczej określone w powiadomieniu. Konto PayPal Użytkownika pozostaje otwarte, a Umowa z Użytkownikiem obowiązuje do momentu zamknięcia konta PayPal, z zastrzeżeniem dalszych postanowień dotyczących zamknięcia konta PayPal w Umowie z Użytkownikiem.

Firma PayPal może rozwiązać niniejszą Umowę natychmiast bez powiadomienia, jeśli Użytkownik: 8. Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy lub dowolnej jej części Użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania z wypowiedzianego Produktu, a firma PayPal może uniemożliwić lub ograniczyć mu korzystanie z Produktu po wypowiedzeniu Umowy. Jeśli mimo to Użytkownik będzie korzystać z Produktu po rozwiązaniu niniejszej Umowy, niniejsza Umowa będzie nadal obowiązywać w odniesieniu do korzystania przez Użytkownika z Produktu, aż do momentu wypowiedzenia umowy poprzez zaprzestanie korzystania z Produktu.

Następujące części niniejszej Umowy pozostają w mocy po wypowiedzeniu niniejszej Umowy: punkty 2, 4.

Transakcje opcji akcji XLV Opcje Tutorial Tutorial NSE

Następujące punkty niniejszej Umowy pozostają w mocy po jej wygaśnięciu i zachowują pełną moc i ważność: punkty 2, 4. Wypowiedzenie niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek jej części nie będzie miało wpływu na żadne prawa, środki prawne lub zobowiązania stron, które zostały naliczone lub stały się należne przed wypowiedzeniem, a Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu jakiejkolwiek opłaty miesięcznej obowiązującej w dowolnym okresie przed rozwiązaniem.

Jeśli Użytkownik naruszy niniejszą Umowę, Umowę z Użytkownikiem lub jakikolwiek wymóg standardów PCI DSS dotyczący bezpieczeństwa, PayPal może natychmiast zawiesić możliwość korzystania przez Użytkownika z Produktu innymi słowy, może tymczasowo uniemożliwić jego działanie. PayPal może wymagać od Użytkownika podjęcia określonych działań naprawczych w celu usunięcia naruszenia i zniesienia zawieszenia, chociaż żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyklucza możliwości skorzystania przez PayPal z wszelkich innych środków, jakie może zastosować w przypadku naruszenia.

Jeśli firma PayPal zawiesi dostęp Użytkownika do Produktu, powiadomi go o tym i wyjaśni zasadność działań PayPal w zakresie zawieszenia korzystania z Produktu oraz może określić działania naprawcze w celu usunięcia naruszenia i zniesienia zawieszenia. Zawieszenie przez PayPal dostępu do lub korzystania z Produktu pozostanie w mocy do momentu, gdy firma PayPal upewni się, że Użytkownik usunął odpowiednie naruszenie.

Powrót do początku 9. Postanowienia różne 9. Firma PayPal zachowuje wyłączną i całkowitą swobodę przy ustalaniu a kierunku przyszłego rozwoju i rozbudowy Produktu, b jakie ulepszenia wprowadzić i kiedy oraz c czy i kiedy usterki mają zostać naprawione a nowe funkcje wprowadzone.

Umowa dotycząca usług płatności online kartą w systemie PayPal

Firma PayPal chętnie bierze pod uwagę opinie użytkowników w planowaniu przyszłości Produktu, ale nie jest zobowiązana do postępowania zgodnie z otrzymanymi sugestiami. Przekazując firmie PayPal swoją opinię, Użytkownik zgadza się nie rościć sobie prawa własności intelektualnej do swojej opinii. Produkt i cała towarzysząca mu dokumentacja są dostarczane w aktualnej postaci. Firma PayPal nie udziela ani nie ofertuje żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, z mocy prawa lub w inny sposób, w odniesieniu do: Produktu Użytkownika; oprogramowania licencjonowanego; oraz dostarczonej dokumentacji użytkownika.

Żadne postanowienia określone przez firmę PayPal w ramach niniejszej Umowy lub w inny sposób na potrzeby Produktu nie zawierają upoważnienia firmy PayPal do włączenia gwarancji. Nie powstają żadne obowiązki ani odpowiedzialność w wyniku świadczenia przez firmę PayPal następujących usług: porad technicznych; porad dotyczących programowania; oraz innych porad lub usług, w związku z Produktem, dostarczonym licencjonowanym oprogramowaniem i dokumentacją użytkownika. Obejmuje to między innymi usługi, które mogą pomóc Użytkownikowi w dostosowaniu Produktu.

PayPal zaleca dokładne przetestowanie wdrożenia Produktu, ponieważ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane wadą Produktu. Jeśli firma PayPal hostuje Produkt na rzecz Użytkownika innymi słowy, uruchamia dla niego oprogramowanie jako usługę internetowąfirma PayPal nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego ani bezpiecznego dostępu do hostowanego Produktu. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niepowodzenia w hostowaniu Produktu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostępność Produktu do użytku może być czasami ograniczona, aby umożliwić naprawy, konserwację lub wprowadzenie nowych urządzeń lub usług. Niektóre kraje nie zezwalają na zrzeczenie się domniemanych gwarancji, więc powyższe zastrzeżenia mogą nie mieć zastosowania. Użytkownik zgadza się zwolnić firmę PayPal z odpowiedzialności i na bieżąco zabezpieczać ją przed wszelkimi bezpośrednimi stratami, szkodami i odpowiedzialnością oraz wszelkimi roszczeniami, żądaniami lub kosztami w tym uzasadnionymi honorariami prawników poniesionymi w stosunku do podmiotów zewnętrznych w tym Wspólnego klienta i wynikającymi z California Wykwalifikowana opcja Udostepniana Transakcje przez Użytkownika niniejszej Umowy, Umowy z Użytkownikiem i dokumentów zawartych w niej przez odniesienie m.

Zasady dopuszczalnego użytkowanialub naruszeniami jakiegokolwiek prawa. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PayPal. Firma PayPal może przyznawać, cedować lub w inny sposób przekazywać California Wykwalifikowana opcja Udostepniana Transakcje umowę bez zgody Użytkownika, powiadamiając go o tym fakcie. Żadna ze stron nie może zmienić niniejszej Umowy ani zrzec się jakichkolwiek wynikających z niej praw, chyba że obie strony ustalą inaczej na piśmie, co zostanie potwierdzone złożonymi przez nie podpisami pod stosownym dokumentem.

Niniejsza Umowa podlega prawu Anglii i Walii. Użytkownik i firma PayPal poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

Transakcje binarne zdarzenia kredytowe Przyklad algorytmicznych strategii handlowych

Definicje Terminy pisane wielkimi literami, niewymienione w tym punkcie, są zdefiniowane w Umowie z Użytkownikiem. Usługa Aktualizator konta: funkcje zdefiniowane w punkcie 7.

Czym jest transakcja?

Centrum rozliczeniowe: oznacza instytucję finansową lub bank, który świadczy usługi na rzecz Użytkownika i firmy PayPal, aby umożliwić Użytkownikowi a akceptację płatności kartą przez posiadaczy kart; oraz b otrzymanie środków za Transakcję kartą.

Zaawansowane płatności kartami kredytowymi i debetowymi: produkt zdefiniowany w punkcie Informacje o Umowie. Interfejs API zaawansowanych płatności kartami kredytowymi i debetowymi: usługa płatności kartą online, zgodnie z definicją zawartą w punkcie Informacje o Umowie.

Zaawansowane filtry ochrony przed California Wykwalifikowana opcja Udostepniana Transakcje technologia zapewniana przez firmę PayPal, która umożliwia sprawdzenie płatności kartą według kryteriów, takich jak adres rozliczeniowy posiadacza karty usługa weryfikacji adresu lub AVSnumer CVV2 karty oraz bazy danych podejrzanych adresów, identyfikatorów i wzorców.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie PayPal i w dokumentacji produktu. Zaawansowane filtry ochrony przed oszustwami zapewniają wyższy poziom kontroli transakcji, a transakcje mogą być automatycznie oznaczane, sprawdzane lub odrzucane na podstawie konfiguracji filtrów. Dane systemu weryfikacji adresów AVS: informacje zwracane przez system weryfikacji adresów obsługiwany przez lub w imieniu Stowarzyszeń kart płatniczych, który porównuje dane adresowe podane przez posiadacza karty z danymi adresowymi w systemie wystawcy karty.

Stowarzyszenie kart płatniczych: spółka lub konsorcjum instytucji finansowych, które ogłaszają zasady regulujące Transakcje kartami oznaczonymi marką firmy lub konsorcjum.

Dane karty: wszystkie osobiste lub finansowe informacje California Wykwalifikowana opcja Udostepniana Transakcje Transakcji kartą, w tym informacje zapisane na samej karcie zarówno w formie czytelnej dla człowieka, jak i cyfrowowraz z nazwą i adresem posiadacza karty oraz wszelkimi innymi informacjami niezbędnymi do przetwarzania Transakcji kartą.

Transakcja kartą: płatność dokonana przy użyciu karty kredytowej lub debetowej, karty American Express lub innej formy płatności przy użyciu fizycznego przedmiotu będącego nośnikiem danych, mającego pozostawać w posiadaniu płatnika. Produkty obsługują tylko niektóre rodzaje Transakcji kartą; więcej informacji można znaleźć w witrynie PayPal. Systemy krytyczne: technologia informatyczna zarówno sprzęt i oprogramowaniektórą Użytkownik wykorzystuje do obsługi swojego Produktu, aby zabezpieczyć go i swoje internetowe punkty sprzedaży przed włamaniami i ingerencją, oraz w celu przechowywania danych dotyczących płatności i danych osobowych, w tym wszelkich Danych kart, które Użytkownik przechowuje, oraz wszystkich danych osobowych dotyczących Wspólnych klientów.

Numer CVV2: trzycyfrowa liczba wydrukowana na prawo od numeru karty w obszarze podpisu na odwrocie karty. W przypadku kart American Express kod jest czterocyfrowym niewytłoczonym numerem wydrukowanym nad numerem karty z przodu karty American Express.

Numer CVV2 jest wyłącznie powiązany z każdą indywidualną plastikową kartą i wiąże numer rachunku karty z plastikową kartą. Naruszenie danych: awaria lub włamanie do systemu komputerowego, w którym przechowywane są Dane kart, które a ujawniają, modyfikują lub niszczą całość lub część Danych kart w systemie; lub b w opinii wykwalifikowanego eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa informacji stanowią znaczne ryzyko ujawnienia, modyfikacji lub zniszczenia całości lub części Danych kart w systemie.

Z jest prawdziwym przedsiebiorca bitcoin FX Transakcje opcji Podstawowa waluta

Do ujawnienia Danych kart dochodzi w sytuacji, gdy w systemie następuje nieupoważnione zwolnienie z normalnej kontroli dostępu do Danych lub gdy Dane zostaną faktycznie ujawniane co najmniej jednej nieupoważnionej osobie.

PayPal Express: funkcja umożliwiająca przyspieszenie realizacji transakcji detalicznych online przy użyciu informacji dostarczonych przez PayPal. Ochrona przed oszustwami: technologia zapewniana przez PayPal, która umożliwia sprawdzenie płatności kartą według kryteriów, takich jak adres rozliczeniowy posiadacza karty usługa weryfikacji adresu lub AVSnumer CVV2 karty oraz bazy danych podejrzanych adresów, identyfikatorów i wzorców, oferowana w pakiecie z interfejsem API zaawansowanych płatności kartami kredytowymi i debetowymi jako alternatywa dla Zaawansowanych filtrów zarządzania ochroną przed oszustwami.

Wariant hostingu: jedna z następujących opcji: i Integracja hostowana przez firmę PayPal; lub ii Integracja hostowana na własnym serwerze. Usługa płatności kartą online: funkcja świadczone online przez firmę PayPal, aby umożliwić handlowcom otrzymywanie płatności bezpośrednio z karty płatnika środki nie przechodzą przez konto PayPal płatnikabez fizycznej obecności karty w witrynie internetowej lub w innym punkcie sprzedaży.

Warunki świadczenia usług Apple Media

Usługa płatności kartą online jest integralną częścią Produktu. Usługa płatności kartą online jest zdefiniowana w punkcie Informacje o Umowie. Integracja hostowana przez PayPal: niestandardowy interfejs API użytkownika PayPal zintegrowany z procesem płatności w witrynie Użytkownika zgodnie z punktem 1, przy czym funkcja ta jest obsługiwana łącznie z hostowaniem pola wprowadzania danych karty całkowicie na serwerze należącym do firmy PayPal a nie w witrynie internetowej Użytkownika.

Odniesienia do witryn PayPal w innych krajach będą dostępne w postaci łączy we wszelkich pozostałych Witrynach PayPal. Standardy PCI DSS: standard bezpieczeństwa danych w branży kart płatniczych, który składa się ze specyfikacji zalecanych przez Stowarzyszenia kart płatniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych podczas Transakcji kartą. Produkt jest dalej zdefiniowany w punkcie Informacje o Umowie.

Narzędzie płatności cyklicznych: technologia dostarczana przez firmę PayPal w celu konfigurowania płatności cyklicznych powtarzających się w określonych odstępach czasu lub z określoną częstotliwością z upoważnienia płatnika. Integracja hostowana na własnym serwerze: produkt zintegrowany z procesem płatności w witrynie Użytkownika zgodnie z punktem 1, przy czym ta funkcja jest obsługiwana łącznie z hostowaniem pola wprowadzania danych karty przynajmniej częściowo na serwerze należącym do Użytkownika.

Klient wspólny: osoba, która posiada Konto PayPal i jest również klientem Użytkownika. Standardowe płatności PayPal: wszystkie płatności otrzymywane z innego konta PayPal lub płatności za pośrednictwem usługi Opcjonalne konto PayPal lub usługi Lokalnych metod płatności.

California Wykwalifikowana opcja Udostepniana Transakcje z Użytkownikiem: porozumienie zawarte online w ramach internetowego procesu rejestracji wymaganego do założenia konta PayPal.

Dostęp do aktualnej Umowy z Użytkownikiem zapewnia łącze widoczne w stopce na niemal każdej stronie Witryny PayPal. Obejmuje ona inne zasady, zwłaszcza Zasady dopuszczalnego użytkowania i Informacje dotyczące zasad ochrony danych, które są także dostępne w Witrynie PayPal.

Narzędzie magazynowania: California Wykwalifikowana opcja Udostepniana Transakcje przez PayPal technologia na bazie interfejsu API, umożliwiająca przechowywanie i pozyskiwanie danych karty na potrzeby płatności powtarzających się w określonych odstępach czasu lub z określoną częstotliwością z upoważnienia płatnika. Terminal wirtualny: funkcje oferowane w ramach usługi płatności kartą online, jak określono w punkcie Informacje o umowie. Usługi płatności za pośrednictwem witryny - wersja Pro: zestaw funkcji obejmujących Terminal wirtualny, filtry zarządzania ochroną przed oszustwami, ochronę przed oszustwami, zaawansowane filtry zarządzania ochroną przed oszustwami i narzędzie do obsługi płatności cyklicznych.

Uzupełnienie 1 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych Zaawansowane płatności kartami kredytowymi i debetowymi PayPal umożliwiają przyjmowanie płatności i strategia handlowa bezpośrednio z kart debetowych i kredytowych będącymi instrumentami płatniczymi, których bezpieczeństwo zależy od kontrolowanego ujawniania Danych kart.

Osoba, która ma wystarczającą ilość Danych kart, może wysłać lub odebrać płatność kartą obciążającą rachunek posiadacza karty bez konieczności posiadania upoważnienia posiadacza karty do dokonania takiej płatności.

Aby zapobiec nieprawidłowemu wykorzystaniu Danych kart Wspólnych klientów, Dane kart należy zawsze utrzymywać w tajemnicy. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wymaga również ochrony danych osobowych Wspólnych klientów. Firma PayPal zdecydowanie zaleca korzystanie z usług kompetentnego eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, który doradzi i pomoże w zabezpieczeniu witryny internetowej i innych punktów sprzedaży.

Zasady ochrony prywatności

Zasady ochrony danych Projektowanie i rozwój. Użytkownik musi zaprojektować i rozwinąć swoje Systemy krytyczne i wszystkie procesy związane z płatnościami, aby były zabezpieczone przed wtargnięciem i ingerencją osób nieupoważnionych. Użytkownik musi wymagać od wszystkich użytkowników swoich systemów uwierzytelnienia się w Systemach krytycznych, a systemy te muszą ograniczać dostęp i uprawnienia użytkowników.

Użytkownik musi również tak zorganizować swoją działalność, aby oddzielić najważniejsze obowiązki i stworzyć mechanizmy kontroli i punkty kontrolne w ramach swoich operacji, zamiast powierzać zbyt wiele nienadzorowanej władzy nad systemami California Wykwalifikowana opcja Udostepniana Transakcje operacjami jednej osobie.

Nigdy nie należy przyznawać użytkownikom większej władzy nad systemami i procesami niż minimum niezbędne do wykonania przypisanych im ról. Ochrona przed włamaniem.

Użytkownik musi podzielić swoje działania na dwie podstawowe kategorie: 1 funkcje dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym spoza organizacji, oraz 2 funkcje dostępne tylko dla zaufanych osób w organizacji.

Konieczne jest zastosowanie zapory ogniowej, aby zablokować niezaufanym użytkownikom korzystanie z funkcji wewnętrznych w Systemach krytycznych. Serwery sieciowe i inne zewnętrzne części Systemów krytycznych Użytkownika muszą korzystać z dobrze rozwiniętej California Wykwalifikowana opcja Udostepniana Transakcje dokładnie przetestowanej technologii oraz udostępniać zewnętrznie tylko Zroznicowany system handlowy funkcje, które są niezbędne do korzystania przez Wspólnych klientów i innych użytkowników zewnętrznych.

Z zewnętrznych serwerów należy usunąć wszystkie zbędne funkcje, aby chronić umacniać je i zmniejszać ich podatność na atak zewnętrzny. Kontrola dostępu. Systemy krytyczne Użytkownika muszą ograniczać dostęp do Danych kart i wszystkich innych danych osobowych lub ważnych danych jedynie do zaufanych osób w organizacji Użytkownika i żadna taka osoba nie powinna mieć większego dostępu do takich danych, niż jest to konieczne do pełnienia jej roli.

Systemy Użytkownika muszą śledzić i rejestrować każdy przypadek uzyskania dostępu, korzystania, modyfikacji i usunięcia Danych kart oraz innych danych osobowych lub ważnych danych, aby Użytkownik mógł zachować ścieżkę audytu wszystkich takich działań.

Użytkownik musi także ograniczyć dostęp do swoich systemów krytycznych i zasobów, od których są one zależne, takich jak sieci, zapory ogniowe i bazy danych. Minimalizacja danych.

Zgodnie z ogólną zasadą nie należy gromadzić i przechowywać więcej Danych kart ani innych wrażliwych danych, niż jest to potrzebne.

  • Zasady ochrony prywatności | Avetta
  • Obfite mozliwosci zdrowotne i numer kontaktowy

Przechowywanie Danych kart i danych osobowych stwarza ryzyko odpowiedzialności. Może ono być zmniejszone poprzez przyjmowanie i przechowywanie mniejszej ilości danych. Jeśli Użytkownik przechowuje Dane kart, powinien zastanowić się dokładnie nad koniecznością tego działania: Firma PayPal musi zwrócić płatność, która nie ma autoryzacji płatnika; jeśli użytkownik autoryzuje kolejną płatność, zazwyczaj ponownie przekaże Użytkownikowi aktualne Dane karty, zatem może nie być konieczne przechowywanie Danych karty do ich wykorzystania w przyszłości.

Do usługodawców i dostawców tych należą na przykład redaktorzy, recenzenci, operatorzy kart kredytowych, debetowych i płatniczych, operatorzy płatności, osoby zajmujące się obsługą klientów, dostawcy usług poczty elektronicznej, dostawcy usług informatycznych, banki i agenci spedycyjni. Inne osoby trzecie: Możemy udostępniać dane osobowe innym osobom trzecim, jeśli wyraźnie poinformowaliśmy Państwa o takim potencjalnym ujawnianiu w naszych Umowach z Klientem lub Dostawcą, w naszych Umowach o świadczenie usług lub w momencie, w którym przesyłali nam Państwo takie dane osobowe.

Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy udostępniali Państwa dane osobowe tym przedsiębiorstwom, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].

EUR-Lex Access to European Union law

Przestrzeganie prawa i podobne obowiązki: Możemy udostępniać dane osobowe w celu: i reagowania na jakiekolwiek przepisy ustawowe, wykonawcze, wezwania do sądu lub nakazy władz wykonawczych lub sądowych w tym w kontekście prywatnych sporów sądowycha także stosowania się do wszystkich takich przepisów i nakazów; ii badania zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw lub innych złośliwych działań oraz zapobiegania im; iii egzekwowania i ochrony praw i mienia Avetta lub jej jednostek stowarzyszonych; lub iv ochrony praw lub bezpieczeństwa osobistego naszych pracowników i osób trzecich przebywających w obrębie naszych obiektów lub korzystających z nich.

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe krajowym lub zagranicznym władzom wykonawczym lub innym władzom publicznym w dowolnym kraju, w którym działamy lub w którym działają nasze jednostki stowarzyszone, w celu udzielania odpowiedzi na zapytania lub wnioski lub w inny sposób wymagany przez prawo lub procedury prawne. W stosownych przypadkach możemy udostępniać lub przekazywać Państwa dane osobowe, aby odpowiadać na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów związanych z bezpieczeństwem narodowym lub egzekwowaniem prawa.

Zmiana Strategia zatrudnienia Exeter University przedsiębiorstwa: Jeśli Avetta, Usługa, powiązany składnik aktywów lub obszar działalności zostaną nabyte przez inną spółkę, przeniesione do innej spółki lub scalone z inną spółką bądź w inny sposób zreorganizowane, w tym w mało prawdopodobnym przypadku upadłości, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub innym osobom zaangażowanym w transakcję.

Ochrona prywatności dzieci Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej Państwa wybory i wybór preferencji dotyczących prywatności Jeśli są Państwo użytkownikami Usługi, mogą Państwo zarządzać dostępnymi preferencjami komunikacyjnymi podczas rejestracji w odpowiedniej Usłudze w tym poprzez wyrażenie zgody, jeśli jest to wymagane poprzez aktualizację preferencji konta lub, w stosownych przypadkach, za pomocą mechanizmu rezygnacji w tym rezygnacji z subskrypcji lub innych środków zapewnianych w ramach otrzymywanych komunikatów.

Zastrzegamy sobie prawo do powiadamiania Państwa o zmianach lub aktualizacjach Usługi w razie potrzeby. Dostęp do Państwa danych osobowych i ich dokładność — wykonywanie Państwa praw Są Państwo uprawnieni do żądania wydania kopii przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, a także ich korygowania. W pewnych okolicznościach mogą być Państwo uprawnieni do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych lub do zlecenia ich usunięcia.

Jeżeli Usługa umożliwia zarejestrowanym użytkownikom dostęp do ich informacji rejestracyjnych oraz dokonywanie korekt lub aktualizacji, za dokładność takich informacji odpowiada wyłącznie użytkownik.

Z zastrzeżeniem wszelkich praw do dostępu, przeglądania, poprawiania, wnoszenia sprzeciwu lub blokowania danych osobowych, nie udziela się dostępu do danych osobowych lub innych zgromadzonych danych dotyczących innych użytkowników. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, w którym wykorzystujemy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody. Ponadto, jeśli są Państwo mieszkańcami Unii Europejskiej, od dnia 25 maja r. Przysługuje Państwu prawo do żądania przeznaczonej do odczytu maszynowego kopii przekazanych przez siebie danych osobowych, która może zostać przekazana innemu dostawcy usług, o ile jest to technicznie wykonalne.

Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które wykorzystujemy metodami automatycznymi i na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonywania przez nas umowy z Państwem. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem ograniczenia korzystania z Państwa danych osobowych, na przykład w przypadku gdy nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych do celów, do których je wykorzystujemy, a Państwo będą tego wymagać w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń prawnych.

Prawo do sprzeciwu. W zakresie, w jakim opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej do wykorzystywania Państwa danych osobowych co może obejmować profilowanielub w zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego co może obejmować profilowanieprzysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec takiego wykorzystania. Są Państwo również uprawnieni do California Wykwalifikowana opcja Udostepniana Transakcje skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zamieszkania, jeśli uznają Państwo, że nasze wykorzystanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Aby chronić Państwa prywatność i California Wykwalifikowana opcja Udostepniana Transakcje, możemy podjąć zasadne kroki w celu weryfikacji Państwa tożsamości za każdym razem, gdy zażądają Państwo wykonania swoich praw.