Przejdź do treści

Aby ten Cel osiągnąć Wydział Lekarski: 4. Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia Z art. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W jaki sposob strategia wyboru

Wydział Lekarski UJ CM, opierając się na ponad letniej tradycji krakowskiej medycyny, w pełni identyfikuje się poprzez swoją misję z tym przesłaniem, koncentrując swoje zadania na wytyczaniu nowych kierunków rozwoju poprzez nie tylko gwarantowanie najwyższej jakości nauczania i procesu wprowadzania do zawodu lekarza, lekarza — dentysty i dietetyka, ale także na prowadzeniu badań naukowych.

Podejmując nowe wyzwania badawcze, Wydział Lekarski wpisuje się w najnowsze trendy zarówno w dziedzinie badań podstawowych, jak i w dziedzinach Wydzial strategii opieki zdrowotnej, aby wyniki tych badań naukowych pozwalały na zastosowanie nowych metod Wydzial strategii opieki zdrowotnej i terapeutycznych, służących dobru chorych, przyczyniając się do skutecznego ograniczania chorobowości i umieralności, a tym samym do poprawy ogólnego stanu zdrowia ludności.

Chcemy, aby Wydział Lekarski UJ CM był silny wartościami uniwersalnymi oraz tożsamością i dążeniami swoich studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników; wykorzystał potencjał zawarty w różnorodności działań prowadzonych w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych i społecznych; osiągnął trwałą pozycję w światowej czołówce ośrodków akademickich w badaniach, nauczaniu i transferze wiedzy; był atrakcyjnym miejscem studiowania, wyzwalania kreatywności i realizowania aspiracji; wpływał na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki.

prowadzic strategie handlowa

Aby ten Cel osiągnąć Wydział Lekarski dąży do: 1. CEL 2 Dążenie do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, tak aby kadra dydaktyczna włączona w proces dydaktyczny miała obowiązek i możliwości stałego, systematycznego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych i ich codziennego wykorzystywania dla dobra studentów, aby absolwenci Wydziału Lekarskiego byli wyposażeni w najnowszą wiedzę Wydzial strategii opieki zdrowotnej umiejętności praktyczne, niezbędne do wejścia przez nich w środowisko zawodowe i rozpoczęcie wykonywania wybranego zawodu Aby ten Cel osiągnąć Wydział Lekarski dba o: 2.

Codzienna strategia handlowa Reddit

CEL 3 Zapewnienie najwyższej jakości badań naukowych w medycynie przez wykorzystanie potencjału intelektualnego pracowników Wydziału Lekarskiego oraz kontynuowanie tradycji badań naukowych w określonych dziedzinach medycyny. Cel ten powinien być realizowany poprzez: 3.

CEL 4 Skuteczne oddziaływanie na otoczenie poprzez działania wspierające i promujące troskę Wydziału Lekarskiego o działania profilaktyczne, zapobiegające niekorzystnych zmianom zdrowotnym, wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie jakości życia osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, a szczególnie starszych wiekiem.

Budowanie świadomości zdrowotnej wśród studentów, pracowników UJ, pracowników innych uczelni, pracowników zatrudnionych w różnych gałęziach gospodarki i w usługach, współpraca z zewnętrznymi instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi — wspieranie akcji na rzecz walki z największymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Zapisz opcje zapasow

Aby ten Cel osiągnąć Wydział Lekarski: 4. CEL 5 Wydział Lekarski, współpracując ze Szpitalem Uniwersyteckim, Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym, Uniwersyteckim Szpitalem Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym, Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną i innymi podmiotami leczniczymi, dąży do łączenia wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych z opieką medyczną realizowaną na bazie klinicznej.

Inicjuje wdrażanie nowoczesnych technologii medycznych, technik diagnostycznych i terapeutycznych w celu poszerzenia pakietu procedur wysokospecjalistycznych, zwiększenia liczby procedur oraz pozyskiwania nowoczesnej aparatury.

Bez opcji zapasow

W realizacji wymienionych powyżej pięciu celów Władze Wydziału Lekarskiego, kadra dydaktyczno- naukowa, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, przedstawiciele administracji, studenci i doktoranci są świadomi i identyfikują się w swojej codziennej pracy i aktywności z systemem wartości, jaki zawsze prezentował Wydział Lekarski UJ CM — tj.

Postęp i realizacja strategii Wydziału Lekarskiego podlega weryfikacji przez Radę Wydziału Lekarskiego raz na dwa lata.