Przejdź do treści

Koszty wynikające z uczestnictwa w Programie osób będących pracownikami Spółki mogą być refakturowane na Spółkę. Kolejnym etapem programu motywacyjnego jest sprzedaż akcji. Jak rozliczyć takie zbycie? W wyniku realizacji Opcji, uczestnik Planu otrzymuje potwierdzenie zapisu odpowiedniej liczby akcji spółki amerykańskiej na rachunku uczestnika. Uszczelnienie systemu podatkowego w wykonaniu fiskusa polega w rzeczywistości na agresywnej optymalizacji dochodów budżetowych.

Spółka miała wątpliwości co do opodatkowania nagrody związanej z Nonqualified Stock Options.

Zmiana przepisów

Nagroda ta daje prawo do zakupu akcji amerykańskiej spółki po cenie określonej w umowie nagrody. Zapłata za akcje amerykańskiej spółki może być wykonana gotówkowo lub w formie posiadanych już przez uczestnika akcji albo poprzez dostarczenie potwierdzenia spółki amerykańskiej polecenia przeniesienia odpowiedniej części zysku ze sprzedaży akcji na samą spółkę.

Biorąc pod uwagę, iż przyznane w ramach Planu Nagrody spełniają warunki, aby uznać je za otrzymane w ramach programu motywacyjnego, co za tym idzie, i mogą korzystać z odroczenia opodatkowania do momentu sprzedaży akcji B i ii być kwalifikowane jako zyski kapitałowe oraz iii nie mogą być traktowane jako przychody ze stosunku pracy, lecz jako przychody z kapitałów pieniężnych rozliczane do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dokonano sprzedaży akcji.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy.

Zyski kapitalowe z opcji motywacyjnej

W myśl art. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust.

{{vm.title}}

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Z wniosku i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest pracownikiem polskiej spółki kapitałowej będącej częścią grupy kapitałowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W ramach grupy kapitałowej funkcjonuje program motywacyjny utworzony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki amerykańskiej.

Opodatkowanie programów motywacyjnych w świetle nowelizacji ustawy PIT

Plan ma na celu promocję długofalowego sukcesu grupy oraz zwiększenie wartości spółki amerykańskiej, poprzez motywowanie, przyciąganie i zatrzymywanie m.

W ramach Planu wybranym osobom, w tym Wnioskodawcy, przyznawane jest nieodpłatnie prawo do nagród w postaci m. Opcji, dających prawo do nabycia przez Wnioskodawcę akcji spółki amerykańskiej po określonej cenie.

Opcja jest niezbywalna, tj.

Zamach na opcje menadżerskie

Opcja stanowi pochodny instrument finansowy. Przyznanie Nagrody zostaje pisemnie potwierdzone w stosownej umowie, określającej cenę zakupu akcji w momencie realizacji Opcji, maksymalny czas trwania Opcji, liczbę akcji do których odnosi się Opcja, warunki po spełnieniu których Opcja może zostać zrealizowana, ograniczenia mające zastosowanie do przyznanej Nagrody oraz dzień jej przyznania.

Umowa podpisywana jest przez uczestnika ze spółką amerykańską, która nie stanowi umowy o pracę lub świadczenia usług dla spółki amerykańskiej lub spółek z grupy. W wyniku realizacji Opcji, uczestnik Planu otrzymuje potwierdzenie zapisu odpowiedniej liczby akcji spółki amerykańskiej na rachunku uczestnika.

Do dnia realizacji Opcji, Wnioskodawca nie ma praw akcjonariusza tj. W określonych przypadkach moment realizacji Opcji może zostać odroczony lub Opcja może ulec przepadkowi.

Zyski kapitalowe z opcji motywacyjnej

Jeżeli Wnioskodawca nie zrealizuje Opcji po określonym w umowie czasie, Opcja wygasa. Uprawnienie do otrzymania Nagrody przez Wnioskodawcę nie wynika z umowy o pracę zawartej z pracodawcą, nie jest też zapisane w jakichkolwiek innych dokumentach wewnętrznych obowiązujących w spółce polskiej, m. Źródłem uprawnienia jest jedynie podpisana umowa oraz Plan wdrożony we wszystkich spółkach z grupy.

Czytaj także

Koszty wynikające z uczestnictwa w Planie osób będących pracownikami spółki polskiej mogą być refakturowane na spółkę polską. Plan jest administrowany przez organ Komitet mianowany przez członków zarządu spółki amerykańskiej. Spółka amerykańska, jest spółką dominującą w rozumieniu art. Stosownie do treści art. Jak wynika z wyżej zacytowanego art.

Opodatkowanie systemów motywacyjnych, czyli opcji menadżerskich

O tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik, czy także inna osoba, niezwiązana z pracodawcą. Istotne jest także to, czy istnieje związek prawny lub faktyczny danego świadczenia z istniejącym stosunkiem pracy. Nie ma natomiast znaczenia, z jakiego źródła pracodawca pokrywa wypłatę danych świadczeń dla pracowników. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika pracownika powstaniem przysporzenia majątkowego, uzyskane bezpośrednio lub pośrednio od pracodawcy i mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca otrzymuje powyższe świadczenie nie od pracodawcy, lecz od innego podmiotu, tj.

Ceny mieszkań w 2021 jednak spadną? Zobacz o ile procent!

W takiej sytuacji nie można stwierdzić, że Wnioskodawca otrzymuje świadczenie od pracodawcy. Po stronie Wnioskodawcy nie powstaje zatem przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że nieodpłatne nabycie przez Wnioskodawcę, pochodnego instrumentu finansowego stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  • Programy motywacyjne dla pracowników a PIT Fotolia.
  • Opcje akcji szkoleniowej.
  • Opodatkowanie systemów motywacyjnych, czyli opcji menadżerskich | psouu-wolbrom.pl

Jednakże z uwagi na fakt, że pochodne instrumenty finansowe Opcje będą niezbywalne nie będą przedmiotem obrotunie będzie możliwe ustalenie ich wartości rynkowej, z samego ich posiadania Wnioskodawcy nie będą przysługiwały prawa akcjonariusza prawo do dywidendy, prawo głosuw konsekwencji niemożliwe jest ustalenie wysokości tego przychodu, zgodnie z zasadami wynikającymi z art.

Tym samy z tytułu nieodpłatnego nabycia Opcji po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód do opodatkowania. W odniesieniu natomiast do skutków podatkowych związanych z realizacją pochodnego instrumentu finansowego poprzez nabycie przez Wnioskodawcę akcji spółki amerykańskiej po określonej u umowie nagrody cenie wyjaśnić należy: Zgodnie z art.

Zyski kapitalowe z opcji motywacyjnej

Stosownie do art. Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że z programem motywacyjnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia w przypadku, gdy: 1. W przypadku takich programów motywacyjnych przychód powstaje po stronie podatnika dopiero w momencie zbycia wskazanych akcji i zaliczany jest do źródła przychodów kapitały pieniężne.

Jednocześnie należy wskazać, że w myśl art. W niniejszej sprawie siedziba spółki dominującej mieści się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zatem należy odwołać się do podpisanej w dniu 8 października r.

Jak zakwalifikować

Nr 31, poz. W przedmiotowej sprawie: 1. Program jest systemem wynagradzania utworzonym przez spółkę dominującą na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki amerykańskiej. Spółka amerykańska jest spółką dominującą w stosunku do spółki polskiej, będącej pracodawcą Wnioskodawcy.

  • Polecamy: Monitor Księgowego — prenumerata Ustawa przewiduje możliwość odroczenia przychodu z tytułu nabycia akcji w ramach programu opcyjnego do momentu ich finalnej sprzedaży przy spełnieniu wskazanych w ustawie warunków oraz tylko w przypadku określonego typu programów opcyjnych: Organizatorem programu opcyjnego, w którym uczestniczy pracownik musi być spółka akcyjna lub jej spółka dominującaod której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności w ramach stosunku pracy lub działalności wykonywanej osobiście.
  • Niemcy 30 Strategia handlowa
  • Opodatkowanie programów motywacyjnych - KPMG Poland

W ramach Planu wybrani pracownicy, w tym Wnioskodawca otrzymują nagrodę w postaci Opcji, w ramach której Wnioskodawca kupuje akcje spółki zagranicznej po określonej w umowie cenie.

Regulacja ta doprowadziła do tego, że przychód rozpoznany w związku ze zbyciem akcji otrzymanych w ramach tego rodzaju programów motywacyjnych nie korzysta z preferencyjnego opodatkowania dla kapitałów pieniężnych ryczałt 19 proc. Jest bowiem opodatkowany na zasadach właściwych dla tego źródła przychodów, w ramach którego świadczenie zostało przyznane stosunek pracy — opodatkowanie wg skali podatkowej 18 proc.

Czym jest program motywacyjny Zgodnie z art.

Co zmieniło się w prawie podatkowym w związku z programem opcji menadżerskich?

Przede wszystkim, treść art. Praktyka gospodarcza pokazuje jednak, że nie zawsze są to programy tego typu. Często bowiem dotyczą one instrumentów finansowych albo pochodnych instrumentów finansowych innego rodzaju, niejednokrotnie trudnych do jednoznacznego sklasyfikowania na podstawie ustawy o OIF.

Objęcie tym przepisem tylko jednego wariantu programów motywacyjnych niewątpliwie nie może zostać uznane za wystarczające uregulowanie tego zagadnienia.

Zyski kapitalowe z opcji motywacyjnej

Na gruncie wprowadzonego art. W interpretacji indywidualnej z 10 października r. JG dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w takiej sytuacji nie można uznać tego typu świadczenia za uzyskane w ramach stosunku pracy.