Przejdź do treści

Mieszkanie tutaj bardziej przypomina wizytę u ciotki i wujka gdzie przy okazji spotkala sie reszta dawno nie widzianej rodziny. Don't you think it interesting that science took us away from the divind and now brings us back…and with a broader understanding? Co chwila sie budziłem i łapałem odlatujące rzeczy, szpilki od namiotu w końcu namiot sam w sobie.

Tekst dziesięć wklejam w celach informacyjnych, każdy zainteresowany moze go przeczytać i sam ocenić co o Tym sądzi Jest jak siadam do pisania tej wiadomości. Claps of thunder so loud they shake the house make it difficult to sleep.

Drawboard: A Drawing App(Painting app with colors)

Trzaski wyładowań tak głośno, potrząsają domu sprawiają, że trudno spać. I swear it is as though nature is howling with rage as she works to vent all our buried rage, anger and pent up pain. Przysięgam, to tak, jakby natura wyje z wściekłości jak pracuje do odbytu wszystkich naszych pochowany wściekłość, gniew i stłumiony ból. I find it interesting that such weather would be occuring and that it would awaken me in the middleo fo the night so that i get up and write the message now instead of tomorrow Sundays as I usually do.

Uważam to za ciekawe, że taka pogoda będzie mieć miejsce i że będzie obudzić mnie w Youtube Option Coacher. na noc, aby wstać i napisać wiadomość teraz, a nie jutro niedzielajak to zwykle. Perhaps Youtube Option Coacher. guides wanted to ensure clear communication? Być może prowadnice chciała zapewnić niezakłóconą komunikację?

Youtube Option Coacher. Opcje udostepniania tabeli czapek

So, this week's message is about getting through September. Więc w tym tygodniu wiadomości o uzyskanie do września. I was standing at my window watching yet another wild storm Youtube Option Coacher. the limbs of the two huge walnut trees in my backyard, the message about September dropped popped into my mind.

Stałem w moje okno oglądać kolejny dziki sztorm bicia kończyn dwa drzewa ogromny orzech w moim podwórku, wiadomość o wrześniu spadła wpadł mi do głowy.

Youtube Option Coacher. Opcje Alfa FX.

To Youtube Option Coacher. proste stwierdzenie z Nibiruans "Wystarczy, aby do końca września i wtedy będzie poza najgorsze zmiany theearth.

Co z tą ... Elenin?

Dlatego powiedziano mi, że elenin nasza nazwa dla jednego z małych Nibiru towarzyszy brązowego karła będzie jedynym dużym wizyta otrzymujemy Nibiru nie przybędzie przed rokiem Elenin will have completed its walkabout in our area of the solar system by that late September.

Elenin zakończy już walkabout w naszym regionie układ słoneczny, że pod koniec września. At that point it will be on its way back out into deep space. W tym momencie będzie to na swój sposób z powrotem w przestrzeń kosmiczną.

Elenin though much smaller than Nibiru 4 times the size of Earth still has a strong enough magnetic pull on Earth that it can create massive earthquakes Japan and cause volcanoes to spew Iceland. Elenin choć znacznie mniejsze niż Nibiru 4 Youtube Option Coacher. większa od Ziemi nadal ma wystarczająco silne, magnetyczne oddziaływanie na Ziemi, że może stworzyć ogromne trzęsienia ziemi Japonia i spowodować wulkany wyrzucają Islandia.

SOCIAL INNOVATIONS IN THE ASPECT OF THE SOCIAL ECONOMY

Elenin's passing puts pressure on our sun causing massive solar flares that hit our atmosphere disturbing our weather patterns. Przechodzi elenin w wywiera presję na nasze Słońce, powodując ogromne rozbłyski, Bollinger Bands Basics. dotknęły naszą atmosferę niepokojące naszej pogody.

Record heat, drought, floods, mega storms, and cluster tornodoes become the norm. Rekord ciepła, Youtube Option Coacher., powodzie, mega burze i tornodoes klastra stały się normą. So how did we manage to avoid a close encounter with Nibiru? Więc jak udało nam się uniknąć bliskiego spotkania Youtube Option Coacher.

Nibiru? No sooner did the question then the Nibiruan's answered—I think they were waiting for it. They said that we had shifted our timeline and thus shifted out of the timeline on which Nibiru's pull on Youtube Option Coacher. tectonic plates would have caused a pole shift.

Unlike in certain past crossings, humanity has achieved a certain degree of emotional clearing and ascension this time around.

That means shifting from 3D to 4D. That, I am told has been accomplished as a result of the discovery of quantum physics.

Youtube Option Coacher. Bank Trade.

Through this new science we have learned that we live in a multidimensional world, a 4D concept, and not just one dimensional world complete with one reality, a 3D concept.

Don't you think it interesting that science took us away from the divind and now brings us back…and with a broader understanding? Having shifted our timeline, we have now shifted away from the most devastating and catastrophic prophecies.

There will be some earth changes but none as severe as a close passing of Nibiru.

Youtube Option Coacher. F Transakcje Opcje

Here in the US, we may see more flooding of the Mississippi are a result of earthquakes along the New Madrid fault but it appears they will be minor rather than major. The US will not become two separate landmasses divided by an inland sea.

California will not go into the ocean but part of her coastline may. Japan may still not survive and New Zealand, like California, will be smaller.

There will not be a major pole shift; Elenin though powerful is not large enough to do that. Nie wcześniej nie pytanie, a następnie Nibiruan Youtube Option Coacher. odpowiedzieć-Myślę, że czekali na niego. Powiedzieli, że mamy przesunięty naszej linii czasu, a tym samym przesunięty z osi czasu, w którym ciągnąć Nibiru na naszych płyt tektonicznych spowodowałoby przesunięcie biegunów.

Przeciwieństwie w niektórych ostatnich przejściach, ludzkość osiągnęła pewien stopień emocjonalnej rozliczeń i wznoszenia się tym razem. Oznacza to, że przejście z 3D do 4D.

Dla Zdrowia*

To, jak mi powiedziano, został osiągnięty w wyniku odkrycia fizyki kwantowej. Dzięki tej nowej nauki dowiedzieliśmy się, że żyjemy w wielowymiarowym świecie, pojęcie Youtube Option Coacher.a nie tylko jednowymiarowy świat wraz z jednej rzeczywistości, pojęcie 3D.

Nie sądzisz, że to interesujące, że nauka zajęła nam od divind i teraz prowadzi nas z powrotem Po przesunięte naszej linii czasu, mamy teraz zmieniła się proroctwa najbardziej niszczycielski i katastrofalne. Będzie kilka zmian ziemi ale nie tak dotkliwa, jak blisko przejścia Nibiru. Tu, w Stanach Zjednoczonych, możemy zobaczyć więcej powodzi w Mississippi w wyniku trzęsienia ziemi wzdłuż New winy Madryt, ale wydaje się, będą one Youtube Option Coacher., a nie głównym.

  1. Mam już za sobą małe zwiedzanie węgierskich winiarni gdzie nabylismy z żona kilka zacnych trunkow, bardzo zacnych.
  2. Tekst dziesięć wklejam w celach informacyjnych, każdy zainteresowany moze go przeczytać i sam ocenić co o Tym sądzi
  3. Doplnky pre vá? web - Novinky: Kingston aktívne chladí pamäte
  4. Comment apprendre une langue gratuitement ? - vidéo avec français et polonais sous-titres
  5. System wsparcia handlowego
  6. Ellie Matin shows in the guide to positively strength to night, Any mood provides, Quite individually awful in the packages lightweight apparatus about trouble and additionally deaths that marriage called the main camera Holocaust" Conrad xxxii.
  7. Literatura opcji binarnych
  8. Drawboard: A Drawing App(Painting app with colors) for Android - APK Download

USA nie będzie dwóch osobnych lądu dzieli się przez morze śródlądowe. Kalifornii nie dostanie Youtube Option Coacher. do oceanu, ale część jej linii brzegowej może Japonii nie mogą jeszcze przeżyć i Nowej Zelandii, jak Kalifornia, będą mniejsze Nie będzie poważnych zmian w słup.

There will still be some food shortages but again, to a lesser degree. Nadal będzie pewne niedobory żywności, ale znowu, w mniejszym stopniu. Many areas that were supposed to be severely affected will either not be affected at all, or not to the same degree.

Wiele obszarów, które miały być poważnie narażony będzie albo nie mieć wpływu na wszystkich, lub nie w takim samym stopniu.

Youtube Option Coacher. Krajowa strategia ochrony Australii bioroznorodnosci

So all in all the news is good. Więc w sumie wszystko jest w porządku. Keep in mind that we are not out of the woods yet. Pamiętaj, że nie jesteśmy z lasu jeszcze.

Youtube Option Coacher. Opcje binarne Bezplatne szkolenie

You, me and everyone else on this planet still have work to do. Ty, ja i wszyscy inni na tej planecie jeszcze do zrobienia. We can further minimize Elenin's effect by doing our emotional clearing. Możemy jeszcze bardziej ograniczyć wpływ elenin jest wykonując nasze emocjonalne rozliczeń. That means we can further minimize earth Youtube Option Coacher. Youtube Option Coacher.

continuing clear out and release the old anger, bitterness, resentment and other emotional pain we still carry. Oznacza to, że możemy jeszcze bardziej ograniczyć zmiany ziemi, nadal usunąć i zwolnić stary gniew, gorycz, złość i inne emocjonalny ból nadal prowadzić.

This is integration of the Light and the Dark…within us.

Jak ocieplenie zmienia klimat Larysa Ostrowska Kwoka Spis

To jest integracja Światła i Ciemności Quantum science has proven that we create our reality from within so if we are at peace within ourselves because we will see a peaceful reality. We can continue altering our reality so that Elenin's outbound passing occurs and then it moves on. Możemy nadal zmieniają naszą rzeczywistość tak, aby wychodzące przechodzi elenin się pojawia, a potem idzie dalej.

Weather returns to normal and gentle rains replace violent storms. Pogoda wraca do normalnego deszcze i delikatne zastąpić gwałtowne burze. Yes, we just need to get through September… By the way, just looked at the clock and it is now am as I finish this message.

Tak, po prostu musimy się do września Przy okazji, tylko spojrzał na zegar i to jest teraz jak skończę tę wiadomość.