Przejdź do treści

Wskaźnik poniżej 0,57 może być interpretowany jako nieracjonalne zarządzanie źródłami finansowania, natomiast wskaźnik na poziomie wyższym niż 0,67 świadczy o wysokim ryzyku utraty przez przedsiębiorstwo zdolności do spłaty długów. Warto też odnosić rentowność do czasu i sprawdzać, czy jest ona wyższa, czy niższa na przełomie kolejnych miesięcy lub lat. Jeśli prowadzimy firmę, to oczywiście inwestujemy mniejsze lub większe nakłady.

I stopień pokrycia Wskaźnik jest Wskazniki handlowe zero kapitału własnego przedsiębiorstwa do aktywów trwałych.

Wartość wskaźnika powinna być większa od 0. II stopień pokrycia Wskaźnik jest stosunkiem kapitałów stałych przedsiębiorstwa do aktywów trwałych. Wartość wskaźnika nie powinna spadać poniżej 1, co świadczyłoby o finansowaniu aktywów trwałych zobowiązaniami krótkoterminowymi a tym samym zwiększałoby ryzyko przedsiębiorstwa.

Zachecaj do opcji udostepniania Opcjonalne strategie na rynkach indyjskich

Wskaźnik powinien przyjmować wartość w graniczach 1. Za optymalną wielkość banki często przyjmują wskaźnik na poziomie równym 2.

Handel opcji cynku Mobile Dragon Nest Trading System

Wskaźnik ten jest wobec wskaźnika CR skorygowany o najmniej płynne aktywa obrotowe, tj. Optymalna wysokość tego wskaźnika powinna wynosić 1,0, tj.

I stopień pokrycia Wskaźnik jest stosunkiem kapitału własnego przedsiębiorstwa do aktywów trwałych. Wartość wskaźnika powinna być większa od 0. II stopień pokrycia Wskaźnik jest stosunkiem kapitałów stałych przedsiębiorstwa do aktywów trwałych.

W przypadku przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką rotacją aktywów np. Optymalna wysokość tego wskaźnika wynosi 0,2.

Ksiazka ulubionych FX. Opcje handlowe Australijski Rynek

Wskaźnik ten nie odgrywa istotnej roli przy ustalaniu płynności przedsiębiorstwa, ponieważ w myśl reguł zarządzania finansami, środki pieniężne powinny być ograniczone do minimum, gdyż tylko aktywa zaangażowane w obrocie generują wynik finansowy.