Przejdź do treści

Minimalny obszar przeznaczony na kopie ma wielkość megabajtów MB. Wyszukuj w taki sposób, jakby to była rozmowa.

Slow7 - Windows Server Poradnik administratora. Serwer plików.

Przechodzimy do ustalania poziomu uprawnień udostępnianych plików ale zanim zaczniemy szybkie wprowadzenie. Do dyspozycji mamy dwa poziomy uprawnień: Uprawnienia systemu plików - ustanowione i skonfigurowane działają zawsze czyli nieważne czy dostęp do danych jest realizowany z poziomu komputera czy za pośrednictwem sieci to zawsze jesteśmy objęci ich działaniem, Uprawnienia folderu udostępnionego - zasięg ich działania obejmuje sytuacje w których dostęp do plików jest realizowany zdalnie z poziomu sieci a zadaniem ich jest określenie, kto do danego udostępnionego zasobu sieciowego dostęp ma a kto nie.

Uprawnienia systemów plików są odpowiedzialne za kontrolę dostępu do udziałów na dyskach sformatowanych systemem plików NTFS oraz ReFs. Można je konfigurować zarówno na plikach jak i folderach. Uprawnienia te dzielimy na: uprawnienia standardowe - uprawnienia podstawowe czyli określenie możliwości prowadzenia możliwości zapisu, odczytu oraz modyfikacji pliku bądź pełnej kontroli uprawnienia specjalne - poszerzają kontrolę nad udostępnianymi zasobami o dodatkowe opcje.

Nadanie uprawnień udziela się poprzez określenie opcji zezwalaj ang. Uprawnienia również mogą być dziedziczone ang. Uprawnienia są kumulowane a w przypadku konfliktu, uprawnienia dziedziczone są zastępowane uprawnieniami nadanymi jawnie.

Krok 1. Znajdź plik do udostępnienia

Uprawnienia typu odmów mają pierwszeństwo przed uprawnieniami zezwalaj. W przypadku folderów udostępnionych zasób można ukryć. Domyślnym ustawieniem przy ustalani dostępu do zasobu sieciowego jest: Wszyscy - Odczyt Everyone - Read Zanim przejdziemy dalej jeszcze przypomnienie. Folderowi zostaje przypisana nazwa: Pliki Po utworzeniu folderu z menu kontekstowego wybieramy Właściwości i przechodzimy na kartę Udostępnianie gdzie klikamy na Udostępnienie zaawansowane punkt 1 W nowo otwartym oknie zaznaczamy opcję Udostępnij ten folder punkt 2 oraz klikamy na Uprawnienia punkt 3.

W oknie Udostępnianie zaawansowane możemy dodatkowo określić nazwę udziału, określić liczbę jednoczesnych użytkowników korzystających z zasobu oraz dodać komentarz opcja Buforowanie opisana w dalszej części. Po kliknięciu na Uprawnienia w oknie Uprawnienia na plik możemy określić jakie grupy będą mogły z udziału korzystać oraz jakie operacje będą mogły być wykonane.

Zależy nam aby z folderu Pliki mogły korzystać grupy nauczyciele i uczniowie tak więc po wybraniu przycisku Dodaj w nowo otwartym oknie w sekcji Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisujemy obie nazwy grup.

Po wprowadzeniu nazw grup należy określić stan uprawnień. Dla grupy uczniowie oraz nauczyciele została ustanowiona opcja: pełna kontrola.

Wpis dziennika na gotowce za pomoca opcji udostepniania

Gdy chcemy aby z zasobu korzystały tylko te dwie grupy należy usunąć grupę Wszyscy Po określeniu opcji związanych z udostępnieniem zasobu przechodzimy na zakładkę Zabezpieczenia gdzie należy określić stan uprawnień systemu plików. Aby zmodyfikować listę grup wybieramy przycisk Edytuj.

W nowo otwartym oknie Uprawnienia dla Pliki po wybraniu przycisku Dodaj, do listy już zdefiniowanych grup dodajemy grupę nauczyciele oraz uczniowie. Stan uprawnień dla obu grup został ustalony na Pełna kontrola Po ustaleniu wszystkich opcji możemy sprawdzić ich efekt.

Jako pierwszy loguje się użytkownik Jan Kowalski, który należy do grupy uczniowie. Jak widać poniżej użytkownik uzyskuje dostęp do zasobu sieciowego. Jako drugi zostaje wybrany użytkownik grupy nauczyciele Tadeusz Nowak i jak można zaobserwować niżej, on również uzyskuje dostęp do udostępnionego folderu Pliki. Przechodzimy do utworzenia katalogów, które będą przynależne do danej grupy a dodatkowo ustalimy poziomy zabezpieczeń tak aby dostęp do plików zapisanych w tych katalogach mieli tylko członkowie danej grupy.

Krok 2. Wybierz osoby, którym chcesz coś udostępnić, i określ ich uprawnienia

Zostają utworzone dwa katalogi Dokumenty nauczyciele oraz Dokumenty uczniowie. Katalogi zostają utworzone wewnątrz folderu Pliki. Sprawdzenie wpisów zawartych na karcie Zabezpieczenia informuje nas, że do folderu Dokumenty nauczyciele mają również dostęp członkowie grupy uczniowie.

Dostęp do katalogu jest efektem działania mechanizmu dziedziczenia uprawnień. Wpisy grup skonfigurowane podczas tworzenia folderu Pliki zostały odziedziczone przez foldery Dokumenty nauczyciele oraz Dokumenty uczniowie. Zmiana uprawnień jest niemożliwa do czasu wyłączenia dziedziczenia.

Jak widać poniżej próba usunięcia wpisu dotyczącego grupy uczniowie kończy się niepowodzeniem. Aby wyłączyć dziedziczenie uprawnień po obiekcie nadrzędnym na karcie Zabezpieczenia wybieramy Zaawansowane. W nowo otwartym oknie klikamy na przycisk Wyłącz dziedziczenie.

Po wybraniu opcji Wyłącz dziedziczenie w nowo otwartym oknie musimy określić co ma się stać z wpisami już istniejącymi, do wyboru mamy dwie opcje: Konwertuj uprawnienia odziedziczone na uprawnienia jawne do obiektu - wybranie tej opcji spowoduje zachowanie wszystkich wpisów zabezpieczeń lecz od tej pory będziemy mieli możliwość ich edytowania, Usuń wszystkie uprawnienia odziedziczone z tego obiektu - zdecydowanie się na to rozwiązanie spowoduje usunięcie wszystkich wpisów, które są efektem dziedziczenia.

Wpisy zabezpieczeń będziemy musieli od nowa określić sami. Decydujemy się na konwersję uprawnień odziedziczonych na uprawnienia jawne. Po wykonaniu operacji konwersji, zabraniamy grupie uczniowie na dostęp do folderu Dokumenty nauczyciele.

Dostęp został zabrany poprzez jawne odebranie uprawnień. Po kliknięciu Karola Lindsay Strategia handlu Trident OK zostaniemy ostrzeżeni o konsekwencjach naszego wyboru. Jawne odebranie uprawnień ma wyższy priorytet przed jawnym zezwoleniem.

Analogicznie postępujemy z folderem Dokumenty uczniowie lecz tym razem uprawnienia do katalogu zostaje odebrane grupie nauczyciele. Efektem przeprowadzonej konfiguracji będzie brak możliwości uzyskania dostępu do folderu Dokumenty nauczyciele przez użytkownika Jan Kowalski, który jest członkiem grupy uczniowie.

Zaufali nam

Oczywiście również użytkownik Tadeusz Nowak przynależny do grupy nauczyciele straci możliwość korzystania z folderu Dokumenty uczniowie. Obie grupy będą miały możliwość prowadzenia odczytu i zapisu w folderze Pliki. Określenie stanu uprawnień do udostępnionych zasobów możemy również wykonać za pomocą przystawki Menedżer serwera.

Dlatego w tym celu w oknie menadżera w sekcji Usługi plików i magazynowania na karcie Udziały należy wybrać udostępniony udział. Definicję wpisów przeprowadzamy po wybraniu Właściwości. W narzędziu zarządzania udziałami mamy możliwość skorzystania z jeszcze jednej funkcjonalności systemu Windows Server a mianowicie tzw. Access Based Enumeration Zadaniem funkcji jest wyświetlenie tylko tych plików i katalogów do których użytkownik ma przypisane przynajmniej prawo odczyt ang.

Outlook - 10 funkcji zwiększających produktywność | NAV24

Wracając do naszego przykładu np. Dostęp do katalogu dla użytkownika Jan Kowalski jest zabroniony. Funkcję wyliczania włączamy po wybraniu karty Udziały i następnym kliknięciu PPM na udostępnionym zasobie opcji Właściwości. W nowo Strategia handlowa ICH. oknie przechodzimy do Ustawień gdzie odszukujemy opcję Włącz wyliczanie oparte na dostępie.

Po aktywacji opcji i zatwierdzeniu wyboru. Wszystkie foldery do których użytkownik Jan Kowalski nie ma dostępu zostaną przed nim ukryte oczywiście opcja będzie miała wpływ na pozostałych użytkowników korzystających z udostępnionego zasobu. Wyświetlenie folderu Dokumenty nauczyciele zostaje wyłączone. Poruszanie się w gąszczu nadanych uprawnień w szczególności gdy mamy wielu użytkowników przypisanych do wielu grup może być wielce skomplikowane bo czasem ciężko stwierdzić jakie uprawnienia będzie miał użytkownik A gdy należy do grupy X, Y oraz Z Dlatego w sprawdzeniu stanu dostępu pomoże nam narzędzie Dostęp czynny narzędzie jest dostępne po wybraniu przycisku Zaawansowane na karcie Zabezpieczenia Po uruchomieniu narzędzia mamy możliwość określenia nazwy użytkownika punkt 1 oraz jego członkostwa w różnych grupach punkt 2 dodatkowo możemy zdefiniować Wpis dziennika na gotowce za pomoca opcji udostepniania urządzenia względem, którego będzie przeprowadzana analiza punkt 3 oraz jego członkostwa w grupach punkt 4.

Po ustaleniu wszystkich opcji i wyborze Wyświetl dostęp czynny będziemy mogli przeglądać wyniki uprawnień jakie zostaną przydzielone. No to krótki przykład. Stworzono nowego użytkownika Mateusz Rybacha i nadano mu członkostwo w dwóch grupach nauczyciele oraz uczniowie.

  1. Nowości w aplikacji Microsoft Teams - Pomoc techniczna pakietu Office
  2. Rozpoczynanie spotkania teraz lub później Możesz teraz utworzyć natychmiastowe spotkanie przy użyciu przycisku Szybkie spotkanie w górnej części opcji Kalendarz.
  3. Не ходи дальше, Элвин.
  4. На сей раз это было, скорее, благоговение и изумление перед чем-то неведомым и грандиозным.
  5. Олвину подумалось, что скоро они достигнут самого раннего из доступных уровней памяти и бег в прошлое прекратится.

Dodatkowo utworzono folder Dokumenty i do zasobu tego przypisano obie grupy przy czym grupie nauczyciele przyznano pełną kontrolę zaś grupie uczniowie do zasobu dostępu zabroniono. Rodzi się pytanie - Jakie prawa będzie miał użytkownik?

Aplikacja jest często wybierana przez organizacje do obsługi poczty, na co wpływ ma jej znajomy interfejs.

Po określeniu nazwy użytkownika i zdefiniowaniu jego członkostwa w grupach przekonujemy się, że rzeczywiście użytkownikowi Mateusz Rybacha dostęp do zasobu Dokumenty zostanie odebrany. Narzędziem, które pomoże nam również w rozwiązaniu ewentualnych problemów z dostępem do zasobów jest Inspekcja. Inspekcja umożliwia włączenie rejestrowania wystąpienia określonych działań w dzienniku zdarzeń.

W naszym przypadku będą to udane bądź nieudane lub obie czynności razem próby uzyskania dostępu do udostępnionych zasobów.

Udostępnianie plików na Dysku Google - Komputer - Edytory dokumentów - Pomoc

Aby włączyć inspekcję należy w oknie Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń przejść do zakładki Inspekcja ang. Użytkownika dodajemy do listy wyboru poprzez przycisk Dodaj. Celem zilustrowania działania mechanizmu jako przykład został wybrany użytkownik Jan Kowalski, inspekcję przeprowadzimy względem zasobu Dokumenty uczniowie. Po wyborze użytkownika należy dodatkowo określić: typ inspekcji - Wszystko ang. All - wszystkie zdarzenia są rejestrowane; Niepowodzenie ang.

Fail -zdarzenia odrzucenia uprawnień są rejestrowane; Sukces ang. Success - zdarzenia zatwierdzenia są rejestrowane, pole Dotyczy ang. Applies określamy elementy, które będą monitorowane, wybór uprawnienia - określamy rodzaj uprawnienia podlegającego inspekcji. Rodzaj uprawnienia możemy określić na bazie uprawnień podstawowych ang. Basic permissions bądź uprawnień zaawansowanych ang.

Windows Server 2012. Poradnik administratora. Serwer plików.

Advanced permissionsopcjonalnie możemy określić warunek w celu ograniczenia wykonywanych wpisów zdarzeń. Po zdefiniowaniu wszystkich opcji wybieramy OK. Po zatwierdzeniu wprowadzonych ustawień odpowiednie logi o ustanowieniu inspekcji i jej wynikach powinniśmy odnaleźć w dzienniku zdarzeń - karta Zabezpieczenia ang.

Wpis dziennika na gotowce za pomoca opcji udostepniania

Udostępnione foldery celem umożliwienia użytkownikom ich łatwiejszego odszukania należy opublikować w usłudze Active Directory. Publikację informacji o zasobie wykonamy po uruchomieniu przystawki Zarządzanie komputerem bądź Foldery udostępnione. Po wybraniu gałęzi Udziały wskazujemy zasób, który chcemy opublikować i po następnym wybraniu jego Właściwości i przejściu na kartę Publikowanie zaznaczamy opcję Publikuj ten udział w usłudze Active Zlamanie zmiennosci systemu handlowego Jako opcję możemy zdefiniować opis oraz tagi słow kluczowe publikowanego zasobu.

Od tej pory zasób ten będziemy wstanie wyszukać. Informację o udostępnionych folderach jak i możliwość zarządzania nimi jest również możliwa z wykorzystaniem przystawki Użytkownicy Mozliwosci handlu hustawkami do zarzadzania pieniedzmi komputer usługi Active Directory uprzednio z menu Widok należy zaznaczyć opcję Użytkownicy, kontakty, grupy i komputery jako kontenery Po określeniu wszystkich opcji odnośnie udostępnionego zasobu sieciowego celem łatwiejszego jego Wpis dziennika na gotowce za pomoca opcji udostepniania możemy na stacjach klienckich zdecydować się na jego mapowanie.

Mapowanie zasobu spowoduje umieszczenie w oknie Komputer odnośnika po wybraniu, którego uzyskamy dostęp do udziału. Wybór tego rozwiązania zwalnia nas z ręcznego odwoływania się za każdym razem gdy chcemy uzyskać dostęp do lokacji sieciowej. Aby wykonać mapowanie udziału na komputerze klienckim otwieramy okno Komputer.

Wpis dziennika na gotowce za pomoca opcji udostepniania

Wybranie przycisku Mapuj dysk sieciowy spowoduje wyświetlenie okna odpowiedzialnego za definicję parametrów podłączanego zasobu. W oknie tym musimy określić literę dysku pod jaką zostanie zamontowany udział oraz wprowadzić ścieżkę do zasobu. Wybranie opcji Połącz ponownie przy logowaniu spowoduje zmapowanie udostępnionego folderu po kolejnym zalogowaniu.

Po wybraniu Zakończ nastąpi utworzenie dysku sieciowego. Gdy definiujemy mapowanie dysku do zasobu, który wymaga podania innych poświadczeń np.