Przejdź do treści

Dobski P. Burlita red. Opierać się powinno nie tylko na kontakcie zdalnym, ale też bezpośrednich relacjach, jak spotkania, seminaria, współpraca tematyczna. Metro Group Future Store Initative, www.

Hollander S. Inteligentne ważenie, a także waga rozpoznająca płeć, "Handel"nr Iwińska-Knop K. Jaciow M. Typologia, zachowania, Helion, Gliwice Jagielski M. Janasz W. Janasz red. Janoś-Kresło M. Jasiński A. Polskie doświadczenie w okresie transformacji [w:] H. Gołębiowski red. Innowacyjność w działaniach przedsiębiorstw, Difin, Warszawa Kaczmarczyk S.

Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa Kaczmarek T. Od skali globalnej do lokalnej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Kalinowski B. Kao J. Jak je wykorzystać?

Karcz K. Zadora red. Podejście marketingowe, Akademia Ekonomiczna, Katowice Karlik M. Poszukiwanie i realizacja nowatorskich pomysłów, TNOiK, Karwowski J. Kelley T. Lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej, MT Biznes, Warszawa Kesling K. Kędzior Z. Metody, zastosowania, PWE, Warszawa Kędzior red. Kieżel E. Kim W. Kłosiewicz U. Kłosiewicz-Górecka U. Knee C.

Koncepcja innowacyjności, "Marketing i Rynek"nr Koniorczyk G. Kopaliński W. Kotler Ph. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek! MT Biznes, Warszawa Kowalik J. Pyka red. Kowalski P. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska red. Kozyra B. Kraśnicka T. Bieniok, T. Kraśnicka red.

  • Adcock D.

Krawiec F. Kubacka D. Kucharska B. Martin, M. Malinowska éd. Buk, C. Olszak, M. Rowińska, E. Ziemba red. Doligalski red. Kuciński K. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa Kurzrock W. Kusińska A. Levitt T. Lewison D. Lissewska A. Lowe M. Łapczyński M. Figiel red.

Strategie i działania marketingowe, PWE, Warszawa Maciejewski G. Makarski S. Makowski G. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Trio, Warszawa Maleszyk E. Manning G. Marciniak S.

Masiukiewicz P. Masłowski A. Wizja i wartosci strategii Uniwersytetu Manchester J. Theory and Practice, Business Publications, Inc. Matusiak K. Mazurek-Łopacińska K. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław Garczarczyk red. Pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność, Zeszyty Naukowe nrWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań Menes J.

Metro Group Future Store Initative, www. Mikołajczyk J. Perspektywa interesariuszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań Misiąg F. Mitchell I. Mówiące wózki, "Handel"nr Mroczko F. Mróz B. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku [w:] A. Zawadzka, M. Górnik-Durose red. Psychologiczne ścieżki współzależności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot Burlita red.

Mruk H. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań Nambisan S. Negen B. Nikodemska-Wołowik A. Nizińska K. Nowacki R. Nowacki, M. Staniewski red. Nowak S. Obłój K.

Okoń-Horodyńska E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska - Mazurkiewicz red. Olejniczuk-Merta A. Omar O. Oren C. Ostrowska A. Padget D. Pawłowska A. Pene J. Pierański B. Pierścionek Z. Pierzchała K. Pierzchała K, Etykieta z antenką, "Handel"nr Pietroń-Pyszczek A. Teoria i praktyka, Akademia Ekonomiczna, Katowice Pilarczyk B. Plichta Transakcje opcji akcji Altera. Podręcznik Oslo.

Pomykalski A. Porter M. Metody analizy sektorów i konkurencji, PWE, Warszawa Poznańska K. Prahalad C. Próchniak J. Prosument - konsument przyszłości, "Marketing w Praktyce"nr 9. Pszczółkowski T. Ossolińskich, Wrocław Ptak K. Pukas A. Rigby D. Rogers E.

Romanowski R. Rudnicki L. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków Rutkowski I. Saaksjarvi M. Sadowski Z. Okoń- Horodyńska red. Sagan A. Aspekty metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków Sajkiewicz A. Herman, A. Szablewski red. Salavou H. To pokrywa się z odczuciami pracowników uczelni w tym badaniu, którzy są najbardziej zadowoleni z pracy, wiedząc, że studenci mają równe szanse dostępu do edukacji wysokiej jakości.

Wymiar zależny od kontekstu Ismaila i Shujaat prowadzili badania jedynie wśród interesariuszy wewnętrznych.

  1. Regulowane bokerze binarne FSA
  2. Остальное пространство комнаты занимали два столика и несколько мягких стульев -- некоторые из них, совершенно очевидно, предназначались совсем не для гуманоидов.
  3. Когда мы сделали это открытие, то нас в Лисе особенно озадачила одна проблема.
  4. System handlu kanalem EA
  5. Najlepsze miejsce na uczenie sie binarnych sklepow parsiki
  6. Opcje akcji wlaczonej do Wielkiej Brytanii
  7. Market CryptoCurrency

Zdefiniowanie interesariuszy zewnętrznych uniwersytetu to zważywszy, że uniwersytety działają na różne sposoby, w różnych systemach, a także ulokowane są w różnych kontekstach społecznych - kwestia indywidualna.

Są uczelnie finansowane przez państwo, które z założenia są podmiotami publicznymi, obok nich najczęściej funkcjonują uniwersytety prywatne, które muszą mierzyć się z konkurencją, walczyć o finansowanie i, zwykle, generować zysk. W modelu znanym m. Intuicyjnie każda z wymienionych grup szkół wyższych w inny sposób będzie budować swoją działalność społeczną. Prywatne płatne T. Si wraz z H.

Van przebadali mechanizmy USR w warunkach komercyjnych na prywatnych uczelniach w Wietnamie.

ABE COFN Trade w opcjach binarnych

W tym kraju edukacja wyższa jest postrzegana jako przepustka do godnego życia, ale jednocześnie uniwersytety państwowe są trudno osiągalne i dostają się do nich jedynie najlepsi.

Prywatny uniwersytet stanowi więc alternatywę dla osób zamożnych. CSR sam w sobie jest tam w dodatku postrzegany jako usługa luksusowa, zatem wdrażanie jego uczelnianego odpowiednika - USR - dodatkowo podbija prestiżowość produktu. Van zdefiniowali trzy cele USR prywatnych uniwersytetów w Wietnamie: osiągnięcie multidyscyplinarności i międzynarodowego uznania, wykształcenie młodego pokolenia Wietnamczyków na obywateli świata, zapewnienie najwyższej jakości badań i edukacji.

Z kolei oczekiwania podzielili na to, czego chcieliby od uniwersytetu: interesariusze, pracownicy niższego szczebla, studenci, kadra zarządzająca. Dla pracowników niższych szczebli nauczycieli akademickich uniwersytet powinien przede wszystkim stwarzać dobre środowisko dydaktyczne i badawcze oraz zapewniać wystarczające do życia dochody. Studenci uważają, że najważniejsze jest to, aby uczelnia Inteligentne opcje binarne. nienaganne środowisko dydaktyczne i badawcze, a jej ukończenie było szansą na odnalezienie się na rynku pracy i zrobienie kariery.

Wizja i wartosci strategii Uniwersytetu Manchester zarządzająca uważa z kolei, że zadaniem prywatnej szkoły wyższej jest to, aby jej świeżo upieczeni studenci byli w stanie spełnić wymagania dotyczące kwalifikacji, umiejętności i etyki, a także stać się godnymi zaufania partnerami dla uczelni. Renomowane non-profit Uczelnie działające non-profit - czy to w systemie, gdzie finansowane są przez państwo, czy z czesnego - i jednocześnie będące instytucjami z tradycjami i renomą budowaną przez wieki, zderzają się z innymi oczekiwaniami.

Uniwersytet w Manchesterze pod względem dochodów jest instytucją większą i to ponad dwukrotnie niż słynne kluby piłkarskie z tego miasta: Manchester United i Manchester City. W instytucji takiej wielkości grupa jej interesariuszy zdecydowanie wychodzi poza krąg pracowników, zarząd i studentów, ponieważ jej działanie wpływa na całą społeczność, w której działa. To także przekłada się na typ działań, jakie podejmuje ta i podobne jej instytucje. Uniwersytet w Manchesterze zobowiązał się np.

Prowadzi również portal przeznaczony dla regionalnych firm, które chciałyby współpracować z uniwersytetem, gdzie mogą się zarejestrować i zaprezentować uczelni. Działania wspierające lokalną gospodarkę bezpośrednio nie wpływają na jakość edukacji, czy wysokość pensji pracowników, a jednak uczelnia wyjątkowo mocno się w nie angażuje.

To wskazuje, że oczekiwania wobec uczelni ma szerokie spektrum odbiorców lokalnych, w tym biznesowych, samorządowych czy związanych z działalnością kulturalną. Bez dobrej komunikacji o działaniach w ramach USR nikt się nie dowie, a zła komunikacja może zdeprecjonować lub nawet wypaczyć cel podejmowanych aktywności.

José Vázquez, Carlota Aza i Ana Lanero z Uniwersytetu Leona w Hiszpanii przeprowadzili ankiety wśród absolwentów tej uczelni, których ewaluacja pokazała silną korelację postrzegania USR z oceną satysfakcji z jakości usług. Z badania przeprowadzonego na 20 uniwersytetach wynika jednak, że studenci mogą mieć niewielką wiedzę na temat inicjatyw uniwersytetu w zakresie USR, głównie z powodu słabej komunikacji tych działań.

Stwierdzono również, że brakuje jasnej wizji dotyczącej społecznej odpowiedzialności uniwersytetów, co sprawia, że coraz trudniej jest ocenić ich wyniki. Powszechne były obawy, że uczelnie nie uczestniczą aktywnie w inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska, a treści związane z USR nie zostały w wystarczającym stopniu włączone do programu studiów.

W przypadku firm najskuteczniejszą drogą do wdrożenia Wizja i wartosci strategii Uniwersytetu Manchester CSR jest implementacja tej filozofii we wszystkie, nawet najdrobniejsze procesy toczące się w organizacji. Dlatego też najczęściej działalność dla dobra społeczeństwa wpisywana jest w oficjalną strategię przedsiębiorstwa. W swojej analizie piszą, że szkolnictwo wyższe stanęło w obliczu zmian, a jedną z nich jest korporyzowanie się tego sektora.

Biorąc więc pod uwagę rynkowy charakter szkolnictwa wyższego, naturalną i uzasadnioną troską jest jego odpowiedzialność wobec społeczności, której służy.

USR zaczyna być konieczny zwłaszcza w społecznościach, w których standardem jest oczekiwanie od firm prospołecznych inicjatyw CSR. Shek, Yuen-Tsang i Ng wskazują, że jest to ważne w obecnych czasach zarówno z pespektywy uniwersytetów z tradycjami, jak i młodych szkół wyższych.

Te pierwsze mogą być postrzegane jako żyjące w wieży z kości słoniowej: oderwani od rzeczywistości akademicy, cieszący się statusem, niewnoszący jednak przy tym żadnej realnej kontrybucji do społeczeństwa. Te drugie z kolei, zdarza się, że uchodzą za beneficjentów procesu masowej produkcji absolwentów - przyjmowania ogromnej ilości studentów, karmionych miernymi programami nauczania.

USR wymaga jednak wyjścia poza nakaz prawny. Nie może być mylony z prostym dostosowaniem się do regulacji, czy też norm społecznych lub rynkowych. Jeśli regulacja nakazuje dostosować budynki i ofertę naukową do potrzeb osób niepełnosprawnych, takie działanie uniwersytetu nie będzie elementem USR, a jedynie stosowaniem się do przepisów.

Podobnie, jeśli chodzi o wdrażanie mechanizmów antydyskryminacyjnych i równego dostępu do wiedzy. Co się tyczy badań Brytyjscy akademicy w latach Dzisiaj na uczelniach na całym świecie zadajemy sobie to samo pytanie: w jaki sposób systemowo sprawić, aby badania były przydatne i ubogacały społeczność. Naukowcy najczęściej mają swoje wewnętrzne kodeksy etyczne, jak np. Kodeks Etyczny Naukowców Uppsali, podkreślający odpowiedzialność i powstrzymanie się od badań nad bronią Wizja i wartosci strategii Uniwersytetu Manchester innych badań naukowych o potencjalnie szkodliwych skutkach dla środowiska oraz dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Specjalistyczna wiedza naukowców, wynikająca z ich pracy, wykształcenia i fachowej wiedzy, pozwala im także zrozumieć ograniczenia nauki i rozpoznać próbę jej niewłaściwego wykorzystania lub wręcz nadużycia, np. Trudniej znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób odpowiedzialne badania powinny być wdrażane systemowo na poziomie uczelni. Badania naukowe są integralną częścią życia każdego uniwersytetu i - obok absolwentów - owocem jego działania.

USR uczelni powinien zawierać wzór na odpowiedzialnie prowadzone badania, jednak, co to konkretnie znaczy odpowiedzialne badania? Nie ma przecież jednej odpowiedzi na pytania, jak i jakie prowadzić badania, na czym skupiać zainteresowania naukowców, aby było to efektywnie odpowiedzialne społecznie.

Wszystko zależy od specyfiki uczelni i potrzeb lokalnej społeczności. Identyfikacji tych potrzeb ma zaś służyć regularna współpraca uczelni z otaczającym ją środowiskiem - firmami, samorządem, szpitalami, szkołami, ale także spotkania ze zwykłymi mieszkańcami podczas wydarzeń kulturalnych czy sportowych, co tworzy pewien zamknięty obieg: wiele z takich spotkań powinno być inicjowanych właśnie przez uczelnię.

Dalej, informacje zgromadzone Wizja i wartosci strategii Uniwersytetu Manchester społeczności powinny docierać do każdego zakamarka struktury uczelni, aby efektywnie odpowiadać na te oczekiwania. Dlatego tak ważne jest, aby USR, podobnie jak CSR w firmach, był wpisany w strategię działania uniwersytetu i wpleciony w każdy proces odbywający się na uczelni. USR uczelni powinien zawierać wzór na odpowiedzialnie prowadzone badania, jednak co to konkretnie znaczy odpowiedzialne badania? Identyfikacji tych potrzeb ma zaś służyć regularna współpraca uczelni z otaczającym ją środowiskiem - firmami, samorządem, szpitalami, szkołami, ale także spotkania z mieszkańcami.

W efekcie badania takie powinny pomagać wzrastać lokalnej społeczności, rozwiązywać jej problemy zdrowotne, materialne, infrastrukturalne, społeczne. Odpowiedzialność społeczna szkół wyższych w czasie pandemii Kryzys pandemii koronawirusa był wielkim sprawdzianem dla uniwersytetów, które musiały dostosować się do nauczania zdalnego.

W przypadku wykładów z filozofii było to jednak wyzwanie zupełnie innego rodzaju niż w przypadku laboratoriów czy zajęć praktycznych w szpitalu na kierunkach medycznych. Poza koniecznością sprostania nowym warunkom dydaktycznym, renomowane szkoły wyższe starały się odpowiedzieć na pytania, jakie są ich obowiązki wobec społeczności lokalnej oraz jakie działania, jako instytucje badawcze, powinny niezwłocznie podjąć.

Wartości w nowej odsłonie Prof. Christoph Stückelberger, założyciel i prezes globalnej sieci ds. Stabilne wartości. Nagły przypadek nie może sprawić, że etyka przestaje być pierwszorzędna lub kulawa. Wręcz przeciwnie, jest ona potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, pisze na łamach University World News prof. Uczciwość akademicka. Kryzys spowodował, że wirusolodzy stali się gwiazdorami i może się wydawać, że prace nad szczepionką są w tym momencie jedynym priorytetem.

Nauki społeczne i wszystkie inne dyscypliny są teraz potrzebne, aby podtrzymać uczciwość akademicką. Prezes Globethics.

Opcje OTC FX CME

Dbałość o równe szanse. Nauczanie online jest bardzo potrzebne, ale może pogłębiać nierówności w edukacji. Pełna równość może nie być możliwa, ponieważ warunki technologiczne zbytnio się różnią, ale należy podjąć wszelkie możliwe wysiłki na rzecz promowania równego traktowania.

Fakty zamiast straszenia. Naukowcy wnoszą niezwykle istotny wkład w przekaz danych, które trafiają do opinii publicznej - powinni opierać się naciskom ideologicznym i politycznym.

Aktywne zwalczanie teorii spiskowych. Można to zrobić poprzez staranne, niezależne badania naukowe. Praca w domu, izolacja i komunikacja wyłącznie online są bardzo trudnymi doświadczeniami. Pokazują one, że siła społeczna, emocjonalna i psychiczna jest tak samo niezbędna jak sprawność intelektualna.

Budowanie charakteru i samodzielności staje się więc coraz ważniejszą częścią edukacji akademickiej. Etyka długów. Pandemia powoduje duże wyzwania finansowe dla studentów i instytucji szkolnictwa wyższego.

Strategia na 60 sekund wariantow binarnych

Decydenci polityczni i ekonomiczni będą musieli wnieść wkład w innowacyjne rozwiązania, aby zmniejszyć i podzielić ciężar skutków ekonomicznych. Zrównoważona globalizacja. Praca naukowa musi być połączona globalnie, ale w sposób zrównoważony i niedyskryminujący.

Walka z fundamentalizmem religijnym. To znaczy z zaprzeczaniem, trywializowaniem lub apokaliptycznym wyolbrzymianiem pandemii. Należy dać solidne etyczne odpowiedzi - w miarę możliwości oparte na religii - na obecnie pojawiające się pytania. Wykorzystać doświadczenia z pandemii do walki ze zmianami klimatycznymi. Pandemia ta pokazuje, że ludzkość jest w stanie stanąć razem - pomimo uzasadnionego interesu narodowego - i działać szybko, i zdecydowanie. Tego często brakuje w obliczu innych globalnych zagrożeń, zauważa prof.

Długoterminowe metacele Naukowcy Ira Harkavy, Sjur Bergan, Tony Gallagher i Hilligje van t Land podkreślają natomiast rolę uniwersytetów w kształtowaniu świata po pandemii.

Ich zdaniem wiele uczelni, zwłaszcza medycznych, z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem zareagowało na sytuację: błyskawicznie uruchamiały kierunkowe badania naukowe, pomagały zapewnić bezpieczeństwo studentom i pracownikom, wspierały lokalny biznes, przekazywały sprzęt medyczny, zdalnie uczyły swoich studentów, angażowały się w działania na rzecz lokalnych społeczności, a nawet świadczyły opiekę zdrowotną.

Ta obywatelska dusza, ta społeczna solidarność, musi wyjść poza kryzys Wizja i wartosci strategii Uniwersytetu Manchester i stać się cechą charakterystyczną szkolnictwa wyższego, piszą we wspólnym artykule naukowym na łamach University World News. Ich zdaniem pandemia przedefiniowała podstawowe cztery cele szkolnictwa wyższego: przygotowanie do wejścia na rynek pracy, przygotowanie do aktywnego obywatelstwa, rozwój osobisty, tworzenie szerokiej, zaawansowanej bazy wiedzy oraz stymulowanie badań i innowacji.

Uważają, że obecnie cel edukacji wyższej trzeba wznieść ponad dydaktykę - ma być nim: rozwój i utrzymanie wspólnot i społeczeństw demokratycznych, charakteryzujących się współpracą i zaangażowaniem na rzecz dobra publicznego.

  • Etyka - punkt startowy w budowaniu społecznej odpowiedzialności nauki Co różni uczelnie od firm Skroić zaangażowanie na wymiar Wymiar zależny od kontekstu Opowiedzieć światu i wprowadzić strategię Co się tyczy badań 2.

Słyszymy opinie, że systemy autorytarne są w stanie lepiej radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi, zapominając jednocześnie, że to skłonności autorytarnych przywódców i reżimów do ukrywania niewygodnych prawd sprawiły, iż COVID stał się pandemią. Obawiają się też rosnącego nacjonalizmu i populizmu, co w ich poczuciu grozi ryzykiem nowych autarchii.

Podkreślają, że rolą uniwersytetu jest obecnie krzewienie wartości demokratycznych. Pandemia w biznesie Aby wywody etyczne miały szansę zakorzenić się w warunkach rynkowych, warto zderzyć je z badaniami oczekiwań konsumentów wobec społecznej odpowiedzialności firm i instytucji.

W artykule The impact of Covid pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy Hongwei He i Lloyd Harris omawiają kilka wstępnych refleksji na temat postcovidowego podejścia konsumentów do etyki, co przekłada się także na zmianę filozofii marketingu.

Pokazują, że dla konsumentów w czasie pandemii szczególnie ważna stała się etyka firmy i to, w jaki sposób oddziaływuje ona na środowisko i społeczeństwo. To długoterminowo może przesunąć konsumentów w kierunku bardziej odpowiedzialnej i prospołecznej konsumpcji, co z kolei znajdzie odbicie w ofertach firm.

Fundamentalne zmiany w naszym życiu wpłyną na nasze przekonania, postawy i opinie, dzięki czemu marketingowcy dostosują swoje polityki i strategie do odpowiedzenia na nie. Pandemia na kampusie Przyjrzeliśmy się bliżej pandemicznym działaniom uczelni w Wielkiej Brytanii. Wybraliśmy ten kraj z dwóch powodów.

Liczby opcji binarnych

Po pierwsze, tamtejsze uczelnie są jednymi z najbardziej renomowanych na świecie, przez co naturalnie dbają o swój wizerunek, również ten w zakresie odpowiedzialności społecznej. Po drugie, Wielka Brytania najbardziej w Europie ucierpiała podczas pandemii. Jest też obok USA, Brazylii, Indii i Rosji - w czołówce światowego zestawienia krajów najbardziej dotkniętych, jeśli chodzi o liczbę chorych i zgonów.

Australijska oplata za opcje akcji

Uniwersytet w Birmingham zaangażował się w testowanie laboratoryjne i badania kliniczne, a także praktyczne wsparcie pracowników służby zdrowia.

Stworzyli rejestr przypadków zakażenia SARS-CoV2 u osób z nowotworami, aby efektywnie śledzić wpływ Covid na pacjentów chorych na raka.

York St John University, York, Wielka Brytania

Uniwersytet w Manchesterze powołał grupę badawczą Covid, która ma za zadanie wspierać zewnętrzne grupy badaczy. To znaczy, że naukowcy z wydziałów biologii, medycyny i zdrowia współpracują z badaczami z innych grup zorganizowanych na poziomie miasta lub aglomeracji Greater Manchester.

Uniwersytet chwali się, że taka otwartość łączy mocne strony wszystkich partnerów. Uniwersytet zajął się także komunikacją i ułatwia mediom kontakt ze swoimi naukowcami i pracownikami naukowymi, aby dziennikarze mieli łatwiejszy dostęp do sprawdzonych i rzetelnych informacji. Uniwersytet Oksfordzki perfekcyjnie wykorzystał swoją renomę i pieniądze.

Instytut Jennera w połowie roku zaczął wygrywać ze wszystkimi innymi instytucjami i firmami na świecie w wyścigu po szczepionkę na Covid Tak twierdził m.

Soumya Swaminathan, główny naukowiec Światowej Organizacji Zdrowia. Badaniami nad Covid zajmuje się na tej uczelni łącznie około 60 grup badaczy. Żadna nie czekała na finansowanie rządowe Oksford korzysta z własnego finansowania.

Czym jest misja, wizja i strategia przedsiębiorstwa? 🤔

Pytania poniżej dotyczyły dotychczas prowadzonej polityki USR, społecznego zaangażowania uczelni podczas pandemii, a także planów na przyszłość. Wyciągamy wniosek: Polskie renomowane uczelnie nie tylko rozumieją znaczenie koncepcji USR, ale także potrafią ją przetłumaczyć i dostroić do swoich własnych uwarunkowań i mocnych stron.

Czy uczelnia przyjęła politykę społecznej odpowiedzialności? W jaki sposób definiujecie Państwo społeczną odpowiedzialność nauki? W jaki sposób działania w ramach społecznej odpowiedzialności uniwersytetu są komunikowane? Czy na uczelni powołana jest specjalna jednostka, czy też grupa odpowiedzialna za formułowanie strategii społecznej odpowiedzialności i jej wdrażanie? W jaki sposób realizujecie Państwo tę politykę w dobie pandemii? W jaki sposób komunikowane są działania w ramach polityki społecznej odpowiedzialności w dobie pandemii?

Jakie trwałe zmiany w realizacji społecznej Wizja i wartosci strategii Uniwersytetu Manchester nauki wymusiła pandemia? Wybrane najważniejsze odpowiedzi cytujemy poniżej. Przedstawiamy także przykłady konkretnych działań poszczególnych uczelni. Wybraliśmy te, które zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności odpowiadają na aktualne problemy otoczenia, efektywnie wykorzystują specyfikę danej uczelni oraz wykorzystują współczesne metody i technologię do prowadzenia działań uczelni.

Na podstawie zebranych informacji formułujemy kilka najważniejszych rekomendacji. W polskim środowisku akademickim przyjął się termin Trzecia Misja Uniwesytetu jako polskie określenie działań wpisujących się w USR.

Polityka odpowiedzialności społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego wpisuje się w strategię rozwoju UJ i ideę Trzeciej Misji Uniwersytetu, według której szkoły wyższe budują swoją siłę nie tylko na doskonaleniu jakości dydaktyki i badań naukowych, ale również na pogłębianiu relacji, które wiążą je z otoczeniem społecznym, kulturowym i gospodarczym. Społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu realizuje politykę społecznej odpowiedzialności nauki.

Chociaż nie ma w tej kwestii przyjętego osobnego dokumentu, poszczególne elementy przynależące do Trzeciej Misji Uczelni zostały zawarte w szeregu wewnętrznych regulacji definiujących rozwój naukowy i zawodowy swoich pracowników.

York St John University, York, Wielka Brytania

Politechnika Łódzka od lat prowadzi działania, które wpisują się w politykę Trzeciej Misji Uczelni. Chce być uczelnią odpowiedzialną społecznie, tj.

Cele te zostały też ujęte w nowej strategii Politechniki Łódzkiej na lata Społeczna odpowiedzialność nauki i uczelni jest aktualnie jednym z mocniej akcentowanych obszarów funkcjonowania uniwersytetów nie tylko na poziomie kraju, ale i w świecie.

Uniwersytet Adama Mickiewicza traktuje ten obszar aktywności, określany zwykle mianem Trzeciej Misji Uczelni, jako jeden z ważniejszych po prowadzeniu badań i kształceniu.

Zgłoszenie zostało wysłane

Działaniem USR, które wyraźnie wyróżnia się w polskich uczelniach, jest edukacja dzieci i seniorów. Na Politechnice Gdańskiej wdrożony został projekt Politechnika Wielu Pokoleń, którego celem jest rozbudowywanie u dzieci, młodzieży szkolnej oraz seniorów umiejętności i kompetencji interpersonalnych, kognitywnych, technicznych i zawodowych. Program obejmuje zajęcia związane z naukami ścisłymi i techniką: matematyką, fizyką, chemią, odkrywa tajniki elektrotechniki czy budowy okrętów i programowania.

Prowadzone są też zajęcia dotykające nauk społeczno-ekonomicznych. Szczególną pomocą szkoły wyższe służyły seniorom w czasie izolacji wymuszonej pandemią. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu starał się zapewnić seniorom dostęp do maseczek. Dostarczyli je starszym absolwentom naszej uczelni, na podstawie przygotowanej listy potrzebujących.

Inicjatywa zaopatrzenia seniorów w niezbędne środki ochrony spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Akcję koordynował prezes zarządu stowarzyszenia prof.