Przejdź do treści

W tym przypadku uwaga ma również charakter redakcyjny. Zgodnie z nowym prawem tymczasowe trzymanie zwierząt będzie dopuszczalne na uwięzi o długości minimum 6 m, zapewniającej zwierzęciu korzystanie z powierzchni co najmniej 20 m2. I tutaj propozycja Biura Legislacyjnego dotyczy również kwestii redakcyjnej. Ustawa wprowadza tzw. Szanowni Państwo! Ja właściwie byłem przygotowany do tego, żeby się nawet do tych — skądinąd słusznie drobiazgowych i szczegółowych — propozycji poprawek Biura Legislacyjnego Senatu odnosić w szczegółach.

Następna uwaga dotyczy proponowanego w art. Przepis ten stanowi, że gminy realizują zadanie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom: po pierwsze, za pośrednictwem jednostek organizacyjnych prowadzących schroniska dla zwierząt; po drugie, tworząc te jednostki; po trzecie, zawierając porozumienie z organizacjami pożytku publicznego, wskazanymi w ust.

Mając na uwadze ustawę o samorządzie gminnym, która przesądza, że gmina realizuje swoje zadania, tworząc jednostki organizacyjne, w tym przypadku również gminne jednostki organizacyjne, oraz przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które wskazują, że zadanie polegające na wprowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt prowadzą gminne jednostki organizacyjne, proponujemy, aby w ust.

To, że gmina musi powołać, utworzyć taką jednostkę wynika już, tak jak wskazałem, z ustawy ustrojowej, czyli z ustawy o samorządzie gminnym. W związku z ewentualnym przyjęciem tej uwagi należałoby dokonać również zmiany w ust.

How to File Your Investments with TurboTax

Czyli ust. Uwaga ma charakter legislacyjny. Proponuje się, aby w ust. To jest uwaga, która ma zapewnić konsekwencję redakcyjną i spójność z pozostałymi przepisami zmienianej ustawy o ochronie zwierząt.

Uwaga nr 8 dotyczy proponowanego w art. Jest to artykuł, który dotyczy opieki nad zwierzętami wycofanymi ze służby. Przepisy rozstrzygają, że opiekunowi zwierzęcia przysługuje miesięczne świadczenie na jego utrzymanie wypłacane do czasu zgonu tego zwierzęcia.

To jest uregulowane w ust. W ust. W ocenie Biura Legislacyjnego przepisy, nie podważając zasadności materii, której dotyczą, są bardzo ogólne, nieprecyzyjne i w ten sposób wątpliwości mogą budzić zarówno stosowanie, jak i egzekwowanie zawartych w nich norm.

Jednocześnie ogólność, nieprecyzyjność tych przepisów budzi wątpliwości co do ich zgodności z art. Kwestie, takie jak: zasady ustalania wysokości świadczenia przysługującego opiekunowi; Najlepsze wskazniki handlu walutami postępowania w sprawie przyznania tego świadczenia; zasady, na jakich zwierzę jest przekazywane opiekunowi; czy też zasady wypłaty świadczenia; zasady przeprowadzania kontroli u opiekuna, któremu przyznano zwierzę, w zakresie sposobu wykorzystania świadczenia oraz niewłaściwej opieki nad zwierzęciem; czy też zasady odbioru zwierzęcia od opiekuna — to są przepisy, które powinny być w sposób precyzyjny i jednoznaczny uregulowane w ustawie, na pewno wyjaśnione w ustawie.

W tym przypadku ustawa nie określa tych zasad, wręcz przeciwnie, w większości przerzuca te sprawy do uregulowania w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów. Czyli spraw takich jak zasady wypłaty świadczenia z reguły nie określa Udostepniaj transakcje opcji W2 i 1099 B w rozporządzeniu tylko w przepisach materialnych ustawy.

No i z upoważnienia dowiadujemy się, że jest wniosek opiekuna o przyznaniu świadczenia, co też świadczy o tym, że ustawa nawet nie przewiduje takiego trybu, że opiekun składa wniosek.

psouu-wolbrom.pl - newsy, aktualności, gry, wiadomości, muzyka, ciekawostki, filmiki

Jeżeli chodzi o upoważnienie ustawowe, to warto też zaznaczyć, że nie jest przewidziany w nim podstawowy element wymagany w art. Jeżeli chodzi o uwagę następną, to jest to uwaga dotycząca proponowanego w art. Ta uwaga ma charakter redakcyjny. To jest uwaga mająca na celu zapewnić spójność tego przepisu z Udostepniaj transakcje opcji W2 i 1099 B przepisami ustawy o ochronie zwierząt.

Uwaga następna dotyczy również art. To jest upoważnienie ustawowe, które jest dodawane do ustawy o ochronie zwierząt. Stanowi ono, że minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia — i tutaj chodzi o kwestię przekazaną do Udostepniaj transakcje opcji W2 i 1099 B w pkcie 4 — warunki nadzoru oraz określenia maksymalnych potrzeb członków związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przede wszystkim należy zaznaczyć tutaj wątpliwość co do ministra, który w tym zakresie jest wskazany jako minister współuczestniczący przy wydawaniu tego rozporządzenia, to jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, przy zupełnym pominięciu ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Wydawałoby się, że skoro przewiduje się udział innego ministra przy wydawaniu tego rozporządzenia, no to powinno się również przewidzieć udział ministra właściwego w zakresie związków wyznaniowych zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej.

Jeżeli chodzi o zakres spraw przekazanych w pkcie 4, to tutaj również, podobnie jak w przypadku upoważnienia przewidzianego w art. Kwestie takie jak warunki nadzoru nad członkami związków wyznaniowych — bo to też jednoznacznie nie wynika Udostepnij Opcja Transakcje Raport przeplywow pienieznych brzmienia tego przepisu — czy też maksymalne potrzeby członków związków wyznaniowych przy tak zredagowanym przepisie budzi zasadnicze wątpliwości, co de facto ma być tutaj uregulowane, ponieważ wydaje się, że to są przepisy, sprawy zastrzeżone stricte dla materii ustawowej.

Jeżeli wkraczamy w tę sferę uprawnień, to powinno to być w sposób jednoznaczny, czytelny najpierw wyjaśnione w przepisach ustawy, a następnie, jeżeli byłaby możliwość doprecyzowania przepisów ustawy, sprawy, które miałyby obejmować te przepisy, można by przekazać do uregulowania w drodze rozporządzenia. Niezależnie od tego wątpliwości budzi właśnie to, co de facto ma być uregulowane, ponieważ zakres tego upoważnienia w tej części nie wskazuje na sprawy związane stricte z ochroną zwierząt.

Tak zredagowane upoważnienie, podobnie jak jest w przypadku art. Dodatkowo budzi to również wątpliwości co do zgodności z art. Ponadto również występuje tutaj wątpliwość co do zgodności z art. W odniesieniu do materii dotyczącej art. Przechodząc do następnej uwagi… Przepraszam. Przepis ten przewiduje uprawnienie dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, stanowi, że są oni uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w rozdziale 11 ustawy o ochronie zwierząt.

Oznacza to, że pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej będą uprawnieni do nakładania grzywien w stosunku do wszystkich wskazanych tam wykroczeń. Należy zauważyć, że obecnie również wykroczenia określone w art. Przy czym zgodnie z proponowanymi przepisami opiniowanej ustawy pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej będą mogli w stosunku do wykroczeń wskazanych w art.

W związku z tym dojdzie do takiej sytuacji, że przewidziane do wymierzenia grzywny będą 2 inspekcje, przy czym maksymalna stawka za to samo wykroczenie w przypadku Inspekcji Weterynaryjnej będzie wynosiła 5 tysięcy, a w przypadku Inspekcji Transportu Drogowego — zł. Jest to de facto rozdział 10b, ponieważ dodawany rozdział 10b właśnie składa się z art.

Pierwsza wątpliwość. Mając na uwadze ustawę o działach administracji rządowej, w tym określony w art. Tak więc tutaj jest taka wątpliwość na gruncie systemowym. Ponadto druga wątpliwość w zakresie art. Przepis ten przewiduje, że do zadań rady do spraw zwierząt należy między innymi publikowanie sprawozdań w zakresie dobrostanu zwierząt za rok poprzedni.

Rada publikuje sprawozdanie do dnia 30 czerwca, ale z tego przepisu nie wynika, jak rada ma ten obowiązek zrealizować, czyli gdzie raport, sprawozdanie ma być opublikowane. Mając na uwadze ust. To jest również dodawany rozdział 10c.

April - Gwk - Mailman AGH

Uwaga ma charakter redakcyjny. W art. Prawdopodobnie chodzi tutaj o art. Podobna sytuacja występuje w przypadku pktu 2, który odwołuje się do art. Tutaj prawdopodobnie chodzi o odesłanie do art. Następna uwaga również dotyczy art. Przepisy te wskazują, że o wpis na listę organizacji pozarządowych prowadzoną przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej może ubiegać się organizacja spełniająca wskazane w tym przepisie wymagania, takie jak m.

I ta przesłanka również będzie podstawą do wykreślenia organizacji z listy, ponieważ zgodnie z ust.

Prace / Komisje senackie / Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Mając na uwadze ogólność i nieprecyzyjność tego przepisu — bo jest pytanie: kto będzie decydować o tym, czy w przypadku danej organizacji gwarancja należytego wykonywania uprawnień mających na celu ochronę zwierząt została spełniona, czy też nie? Tak że ustawa powinna tę przesłankę w sposób bardziej jednoznaczny precyzować. Ponadto zgodnie z proponowanymi przepisami przewiduje się również obowiązek, wymóg, aby taka organizacja posiadała umowę o współpracę w zakresie ochrony praw zwierząt zawartą z adwokatem i radcą prawnym.

Jednocześnie na podstawie ust. W związku z tym powstaje pytanie i wątpliwość, w jaki sposób minister właściwy do spraw administracji publicznej po dniu wpisania organizacji na listę otrzyma informację, czy taka organizacja w dalszym ciągu posiada umowę o współpracę w zakresie ochrony praw zwierząt podpisaną z adwokatem lub radcą prawnym, ponieważ ustawa nie przewiduje żadnych instrumentów wskazujących np.

Tak ogólne, niejednoznaczne przepisy w tym zakresie, które jednocześnie dotyczą sfery praw i uprawnień organizacji wpisywanych na listę, budzi wątpliwości co do zgodności tych przepisów z zasadą poprawnej legislacji, z zasadą Udostepniaj transakcje opcji W2 i 1099 B do państwa i prawa oraz z zasadą legalizmu wyrażoną w art.

Następna uwaga dotyczy proponowanej w art. Zgodnie z przepisami art. Z uwagi proponowane przepisy art. Tych przepisów ustawa nie zmienia. W związku z tym z tamtych przepisów można wnioskować, że gmina wykonuje swoje zadanie poprzez dwie formy — albo poprzez Opcje handlowe Zawies Utrata gminne jednostki albo współpracując z organizacją, która nie jest przedsiębiorcą. Z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika wręcz przeciwnie, że przedsiębiorca wykonuje w tym zakresie działalność, ewentualnie gminna jednostka organizacyjna, na co wskazuje obecny art.

Nie przewiduje się również w art. Tutaj myślę o organizacjach pożytku publicznego, które zgodnie z proponowaną ustawą miałyby taką działalność wykonywać. W związku z tym, jeżeli intencją wnioskodawcy jest to, aby tylko te grupy, podmioty wykonywały działalność polegającą na prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt, to wydaje się, że również jednoznacznie powinno to wynikać z art.

Ponadto należałoby też rozstrzygnąć, czy do tej działalności tylko zastrzeżonej dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pożytku publicznego miałaby również należeć działalność polegająca na prowadzeniu grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

To jest działalność przewidziana w art. Zaznaczam to pod tym kątem, że z proponowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w obecnym brzmieniu, czyli art. Ale można wnioskować, że ten zakres praw jednak również powinien być wyłączony z działalności przedsiębiorców na gruncie proponowanego obecnie art. Tak więc jednoznacznie trzeba by było też rozstrzygnąć, czy ten zakres działalności również ma być wyłączony z usług prowadzonych przez przedsiębiorców.

Następna uwaga dotyczy art. Bazując na przepisach art. Dlatego też jest tutaj propozycja, aby w art. Uwaga następna dotyczy art. Przepis ten przewiduje, że na prowadzenie schronisk dla zwierząt jest wymagana decyzja powiatowego inspektora sanitarnego stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności.

Udostepniaj transakcje opcji W2 i 1099 B

Proponowany przepis budzi wątpliwości w kontekście innych przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Właściwie chodzi o pkt 2 w art. Teraz pozostawienie dotychczasowego art.

Wydaje się, bazując na pozostałych przepisach ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, że tutaj chodziło o to, że po dniu wejścia w życie opiniowanej ustawy prowadzenie schronisk dla zwierząt będzie możliwe po uzyskaniu decyzji stwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych, ale jednocześnie nastąpi wtedy zwolnienie z obowiązku zgłoszenia samego zamiaru, który uprawnia do prowadzenia tej działalności, bo inaczej pozostaje jak gdyby kolizja między tymi przepisami.

Jeżeli tak miałoby być, to należałoby dokonać wtedy zmian wynikowych rozszerzających zakres regulacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, zmieniających te przepisy, które obecnie odnoszą się do zamiaru zgłoszenia prowadzenia takiej działalności, czyli prowadzenia schronisk dla zwierząt.

  1. Czy mozesz kupic wybory do Scottrade
  2. Ostatni dzien marketingu opcje przed wygasnieciem

I tutaj w zależności od faktycznej intencji ustawodawcy, ponieważ nie jest to jednoznacznie… praktycznie zupełnie ta intencja została jak gdyby pominięta w uzasadnieniu do ustawy, zaproponowana jest poprawka w przedstawionej przez Biuro Legislacyjne opinii.

Zgodnie z proponowanym art. To są już przepisy przejściowe. Ten przepis dotyczący tej utraty, zgodnie z art. Następny artykuł, art. Czyli te przepisy są niezrozumiałe co do relacji, jaka między nimi zachodzi. Jeżeli zgodnie z art. Czyli jeżeli zezwolenia polegające na prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt mają utracić moc po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, to jednocześnie te same zezwolenia nie mogą wygasnąć po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Pytanie, jaka jest rzeczywiście intencja ustawodawcy, ponieważ ona w tym zakresie również nie została wyrażona w uzasadnieniu do ustawy. Ponadto — zaznaczyłem to wcześniej — wątpliwości budzi, czy i dlaczego art. W związku z tym należy wskazać, że w obecnym brzmieniu przepisy przejściowe art. Dalsze uwagi dotyczą art. Są to przepisy, które odpowiednio przewidują rekompensatę za straty, szkody, które dotkną zarówno przedsiębiorców prowadzących chów, hodowlę norek, jak i przedsiębiorców prowadzących ubój rytualny.

Udostepniaj transakcje opcji W2 i 1099 B te przewidują, że w przypadku art.

Tak więc te przepisy są zbyt ogólne. I analogiczne wątpliwości dotyczą art. Ten przepis również, mimo że przewiduje uprawnienie, prawo do rekompensaty z budżetu państwa, to nie przewiduje, na jakich zasadach ma to się odbywać. Przepis ten reguluje materię związaną z przekazywaniem zwierząt przez właścicieli lub opiekunów, którzy dotychczas wykorzystywali zwierzęta do celów rozrywkowych i widowiskowych, przetrzymywanych, hodowanych i prezentowanych w cyrkach lub bazach cyrkowych, którzy nie mogą lub nie chcą sprawować opieki nad tymi zwierzętami.

Przewiduje się, że te podmioty, jeżeli nie mogą lub nie chcą opiekować się zwierzętami, powinny przekazać te zwierzęta właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności gminnej jednostce organizacyjnej prowadzącej schronisko dla bezdomnych zwierząt bądź do ogrodu zoologicznego.

Udostepniaj transakcje opcji W2 i 1099 B

Ale już w ust. Czyli z jednej strony wprowadza się przepisy, które zabraniają wykorzystywania, przetrzymywania tych zwierząt przez wskazane podmioty, a z drugiej strony po dniu wejścia w życie tych przepisów nie zapewni się, by te podmioty mogły skutecznie przekazać innym podmiotom uprawnionym te zwierzęta, ponieważ wymagana jest tutaj zgoda.

Przepis ten stanowi, że podmiotom prowadzącym działalność widowiskową lub rozrywkową, które są obowiązane do przekazania zwierząt dotychczas wykorzystywanych do celów rozrywkowych i widowiskowych, przysługuje prawo odwołania od decyzji ministra właściwego do spraw rolnictwa, która ma przyznawać odszkodowania w drodze decyzji.

Na gruncie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a konkretnie art. W takim przypadku strona niezadowolona z takiej Udostepniaj transakcje opcji W2 i 1099 B może zwrócić się do tego organu, w tym przypadku do ministra, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do takiego wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania od decyzji.

A więc jeżeli bazujemy na procedurze z kodeksu postępowania administracyjnego, to trzeba uznać, że ten przepis również jest niezgodny z kodeksem postępowania administracyjnego. Biuro Legislacyjne proponuje w tym zakresie poprawkę z propozycją nadania ust. Ta data 3 miesięcy jest jak gdyby wzmacniana zapisem ust. I już ostatnia uwaga, uwaga dotycząca art. Ja tylko chciałbym po prostu zaznaczyć, że z uwagi na specyficzny zakres regulacji objętych ustawą, dotyczący sfer praw, uprawnień różnych podmiotów — i przedsiębiorców, i osób posiadających psy, które to osoby będą objęte obowiązkiem np.

Ustawa przewiduje, że co do zasady wchodzi ona w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów wskazanych tam poniżej, czyli przepisy wskazane w pkcie 1 wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, przepisy wskazane w pkt 2 — w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. A bazując na ugruntowanym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz doktrynie, należy ten przepis vacatio legis — co też w Wysokiej Izbie było podnoszone — wyważyć tak, aby ten przepis wyznaczał odpowiednie vacatio legis dla osób, których dotyka proponowana regulacja.

Udostepniaj transakcje opcji W2 i 1099 B

Niezależnie od tego należy dokonać też wnikliwej analizy co do spójności proponowanych przepisów. I tutaj tylko wskażę, że w opinii Biura Legislacyjnego przywołaliśmy przepisy, które naszym zdaniem budzą wątpliwość w zakresie grupowania, przypisania danego terminu wejścia w życie poszczególnym przepisom.

I tak np. Już abstrahując od tego, że powiedziałem, iż trzeba wyważyć ten termin vacatio legis, nieracjonalne wydaje się, aby w tak istotnej materii przepisy dotyczące uboju wchodziły 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Na tym chciałbym zakończyć.

Udostepniaj transakcje opcji W2 i 1099 B

Dziękuję bardzo. Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Dziękuję panu legislatorowi. Mam prośbę do pana ministra Pawła Szrota, który reprezentuje rząd, żeby odniósł się ogólnie do tych… Ale prosiłbym, żebyśmy, jako członkowie komisji, dostali to odniesienie się do poszczególnych uwag i propozycji poprawek na piśmie, żebyśmy mogli to rozpatrzyć. Bo gdybyśmy w tej chwili pozwolili sobie na wyjaśnienia punkt po punkcie, to zajęłoby to następne pół godziny, co najmniej.

W związku z tym prośba jest taka, aby teraz tak ogólnie… A w sprawach szczegółowych, to do każdej… Proszę, żebyśmy my, senatorowie, dostali coś takiego. I wtedy będziemy porównywali, którą proponowaną poprawkę ewentualnie możemy przyjąć, której nie przyjmiemy. Bo żeby przyjąć poprawki, musimy mieć również świadomość, jakie jest stanowisko rządu, skoro znamy stanowisko Biura Legislacyjnego. Tak że… Jeśli pan minister chciałby teraz zabrać głos, to proszę.

Ja właściwie byłem przygotowany do tego, żeby się nawet do tych — skądinąd słusznie drobiazgowych i szczegółowych — propozycji poprawek Biura Legislacyjnego Senatu odnosić w szczegółach. Jeśli pan przewodniczący ma inne intencje, to ja oczywiście mogę powiedzieć ogólnie.

Myślę, że… Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Panie Ministrze, jeśli Udostepniaj transakcje opcji W2 i 1099 B wejść w słowo… Prosiłbym o to dlatego, że my dzisiaj nie głosujemy. Nasza pamięć jest ulotna. A tak to zanim przejdziemy do głosowania nad zgłoszonymi już wtedy poprawkami, na następnym posiedzeniu, które się odbędzie po przerwie, będziemy już mieli materiał.

I wtedy będziemy mogli się do tego odnieść. A dzisiaj chodzi tylko o powiedzenie ogólnie, dlatego że… Wie pan, chcemy naprawdę procedować i mieć ten materiał w ręku. Kilka wymaga dodatkowych analiz. Co do kilku, to już teraz mogę powiedzieć, że raczej ich nie zaakceptujemy. Ale absolutna większość uzyska pozytywną rekomendację ze strony rządu. Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Dziękuję. Myślę, że nam, senatorom, wystarcza takie stanowisko pana ministra.

Jak mówiłem, będziemy chcieli mieć to koniecznie na piśmie. Otwieram dyskusję. I w pierwszej kolejności prosiłbym państwa senatorów: jeśli macie propozycje poprawek, to proszę o zgłaszanie ich. Ja już jedną propozycję tu mam, od pana senatora Józefa Łyczaka.

A czy są dalsze? Jeśli pan senator Łyczak chciałby powtórzyć swoje uzasadnienie swoich poprawek zgłoszonych tu już do mnie, to proszę. Senator Józef Łyczak: Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Panowie Senatorowie! Szanowni Zaproszeni Goście! Odniosę się bardzo krótko do wypowiedzi pana posła wnioskodawcy. Uważam, że wymagają głębszego zastanowienia punkty, zapisy, które są najważniejsze dla gospodarki rolnej, dla polskiego rolnictwa.

Mam tu na myśli zapis o uboju rytualnym, mam tu na myśli zapis o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, a także trzeci zapis, o nadaniu zbyt wysokich uprawnień organizacjom pozarządowym.

Komisje senackie

Ja nie będę omawiał konsekwencji wprowadzenia tych zapisów o zakazie prowadzenia uboju rytualnego, o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, bo na pewno w dyskusji będzie to wielokrotnie podkreślane. Tylko chciałbym, idąc najkrótszą drogą, a także by dać możliwość wystąpienia naszym gościom, powiedzieć, że chciałbym na tym etapie wprowadzić 2 poprawki: poprawkę o usunięciu zmiany przywracającej zakaz uboju rytualnego, i drugą poprawkę — o usunięciu z projektu zapisów dotyczących, najogólniej rzecz biorąc, nadania zbyt wysokich uprawnień organizacjom pozarządowym.

Jeżeli chodzi o zwierzęta futerkowe, to myślę, że koledzy senatorowie na pewno będą tutaj wprowadzali poprawki. Dodam tylko, że w związku z informacjami, które uzyskujemy, o zmniejszającym się popycie na skóry generalnie w świecie, uważam, że zapis o zakazie hodowli zwierząt futerkowych może pozostać, pod warunkiem, że przedłużymy vacatio legis przynajmniej do 6 lat, dając odpowiednie rekompensaty.

Taki materiał można wszędzie nagrać, zmanipulować — prawda? Uważam, że hodowcy również w innych gałęziach, jak doskonale wiemy, bo sam jestem rolnikiem… Doskonale wiemy, że bez zabezpieczenia bardzo dobrego dobrostanu zwierząt, a tu mam na myśli zwierzęta futerkowe, nie byłoby skór o znakomitej jakości, które by się sprzedawały.

Dlatego Udostepniaj transakcje opcji W2 i 1099 B, kończąc moją wypowiedź, Panie Przewodniczący, składam na pana ręce 2 poprawki, te, które wymieniłem. Jeśli mogę prosić… Kto z państwa senatorów chciałby jeszcze zabrać głos i ewentualnie złożyć jakieś poprawki?

Ewentualnie oczywiście będzie można też później je zgłosić. Na minus, że jabłko nie ma trybu pro. Podobnie, ale stabilizacja - raczej jabłko - samsung miał dobrą stabilizację, ale przy 4k60fps wygrywa zdecydowanie apple. Prędkość działania podobna, jabłko ma te swoje wszechobecne, długie animacje - ale to potem wrócę do tego. Po prostu klikasz power - i już, telefon odblokowany.

Apple pay fajnie działa, dwa kliki power buttona i można płacić - co ważne - można z na prawdę daleka - samsunga musiałem praktycznie przykładać do terminala, tutaj po prostu zbliże z ~10cm na ułamek sekundy i już - zapłacone - szybciej to działa i z większej odległości - mega, to mi się najbardziej podoba, bo płacę telefonem codziennie.

Audio - tutaj samsung wygrywa bezapelacyjnie, ale nie można powiedzieć, że iphone źle gra. Silniczek do wibracji - mam wrażenie, że producenci androidów nie przykładają wagi do tego, u apple są na prawdę fajne wibracje - mała rzecz a cieszy. Nie napisałem nic o ramie - 8gb w samsungu, w iphonie 4gb ale w sumie nie brakowało mi go w iphonie - nie chcę się tutaj wypowiadać za bardzo na ten temat, bo też nie przyglądałem się temu bardziej.

Dobra, to teraz soft. Wracając do tych animacji, faktycznie są one długie, ale wszystko wygląda bajerancko, cały system jest ładny, tak samo jak nowa nakładka samsunga. Hmm, z takich różnic. Wchodzac w aplikację, możemy pozwolić tylko raz na np.

Jak już jesteśmny przy lokalizacji, to podoba mi się ona bardziej niż w androidzie. Może się mylę, ale jeśli mamy włączoną lokalizacje, ona na prawdę "chodzi" tylko wtedy, kiedy jakaś aplikacja jej używa. Always on display a w sumie jego brak - ciężko mi się przyzwyczaić do tego, -1 dla iphone. Ktoś tam zawsze pisze, że musi przez itunes wszystko wgrywać, że plików przez bluetooth nie można wysyłać itd.

Plików po bluetooth raczej się nie wysyła, bo to trwa wieczność.