Przejdź do treści

Geschehen zu Athen am sechzehnten April zweitausendunddrei. Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Hon Tony Blair The Rt. Hon Jack Straw The Rt. Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowania w Traktatach stanowiących podstawę Unii są przedmiotem Aktu dołączonego do niniejszego Traktatu.

Postanowienia Aktu stanowią integralną część niniejszego Traktatu.

EUR-Lex Access to European Union law

The conditions of admission and the adjustments to the Treaties on which the Union is founded, entailed by such admission, are set out in the Act annexed to this Treaty. The provisions of that Act shall form an integral part of this Treaty. Postanowienia dotyczące praw i obowiązków Państw Członkowskich oraz uprawnień i właściwości instytucji unijnych określone w traktatach, o których mowa w ustępie 1 mają zastosowanie do niniejszego Traktatu.

The provisions concerning the rights and obligations of the Member States and the powers and jurisdiction of the institutions of the Union as set out in the Treaties referred to in paragraph 1 shall apply in respect of this Treaty. Artykuł 2 Article 2 1.

Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone Rządowi Republiki Włoskiej, nie później niż do 30 kwietnia roku. This Treaty shall be ratified by the High Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements.

Gry wojenne wojenne za darmo Pobierz pelna wersje komputerowa

The instruments of ratification shall Hukum Trade Option Menurut islam deposited with the Government of the Sygnaly handlowe ATT UG Republic by 30 April at the latest. Niniejszy Traktat wchodzi w życie z dniem 1 maja roku, pod warunkiem że do tej daty złożone zostaną wszystkie dokumenty ratyfikacyjne. This Treaty shall enter into force on 1 May provided that all the instruments of ratification have been deposited before that date.

Jeśli jednak do tej daty nie wszystkie państwa, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, złożą dokumenty ratyfikacyjne, Traktat wchodzi w życie w stosunku do tych państw, które takie dokumenty złożyły.

W takim przypadku Rada Unii Europejskiej, stanowiąc jednomyślnie, podejmuje niezwłocznie decyzję o niezbędnych dostosowaniach w artykule 3 niniejszego Traktatu, w artykule 1, artykule 6 ustęp 6, artykułach18, 19, 25, 26,58 i artykule 61 Aktu Przystąpienia, w załącznikach II-XV do Aktu oraz w dodatkach do tych załączników i w Protokołach załączonych do Aktu.

Stanowiąc jednomyślnie Rada może zdecydować także, że postanowienia Aktu oraz załączników, dodatków i protokołów do niego, odnoszące się wyraźnie do państwa, które nie złożyło swoich dokumentów ratyfikacyjnych tracą ważność lub może je dostosować. If, however, the States referred to in Article 1 1 have not all deposited their instruments of ratification in due time, the Treaty shall enter into force for those States which have deposited their instruments.

In this case, the Council of the European Union, acting unanimously, shall decide immediately upon such adjustments as have become indispensable to Article 3 of this Treaty, to Articles 1, 6 611 to 15, 18, 19, 25, 26, 29 to 31, 33 to 35, 46 to 49, 58 and 61 of the Act of Accession, to Annexes II to XV and their Appendices to that Act and to Protocols 1 to 10 annexed thereto; acting unanimously, it may also declare that those provisions of the aforementioned Act, including its Annexes, Appendices and Protocols, which refer expressly to a State which has not deposited its instrument of ratification have lapsed, or it may adjust them.

Niezależnie od postanowień ustępu 2, instytucje Unii mogą przed przystąpieniem przyjąć środki przewidziane w artykule 6 ustęp 2 akapit drugi, artykule 6 ustęp 6 akapit drugi, artykule 6 ustęp 7 Sygnaly handlowe ATT UG drugi i trzeci, artykule 6 ustęp 8 akapit drugi i trzeci, artykule 6 ustęp 9 akapit trzeci, artykułach 21, 23, artykule 28 ustęp 1, artykule 32 ustęp 5, artykule 33 ustęp 1, artykule 33 ustęp 4, artykule 33 ustęp 5, artykułach 38, 39, 41, 42 i Aktu Przystąpienia, załącznikach III-XIV do tego Aktu oraz w Protokole 2, artykule 6 Protokołu 3, artykule 2 ustęp 2 Protokołu 4, Protokole 8 i w artykułach 1, 2 i 4 Protokołu 10 załączonych do Aktu.

Środki te wchodzą w życie z dniem wejścia w życie niniejszego Traktatu i tylko pod tym warunkiem. Notwithstanding paragraph 2, the institutions of the Union may adopt before accession the measures referred to in Articles 6 2 second subparagraph, 6 6 second subparagraph, 6 7 second and third subparagraphs, Sygnaly handlowe ATT UG 8 second and third subparagraphs, 6 9 third subparagraph, 21, 23, 28 132 533 133 433 538, 39, 41, 42 and 55 to 57 of the Act of Accession, Annexes III to XIV to that Act, and Protocol 2, Article 6 of Protocol 3, Article 2 2 of Opcje binarne z kontem demonstracyjnym 4, Protocol 8 and Articles 1, 2 and 4 of Protocol 10 annexed thereto.

These measures shall enter into force only subject to and on the date of the entry into force of this Treaty. Artykuł 3 Article 3 Niniejszy Traktat, sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim, Sygnaly handlowe ATT UG, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne, zostaje złożony w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, który przekaże uwierzytelniony odpis każdemu z rządów pozostałych Państw-Sygnatariuszy.

Hecho en Atenas, el dieciseis de abril del dos mil tres.

V Aténách dne šestnáctého dubna Sygnaly handlowe ATT UG tisíce tři. Udfærdiget Sygnaly handlowe ATT UG Athen den sekstende april to tusind og tre.

Geschehen zu Athen am sechzehnten April zweitausendunddrei. Sõlmitud Brokerzy handlowych CryptoCurrency na Polska aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.

Έγινε στην Αθήνα, στις δέκα έξι Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Athens on the sixteenth day of April in the year two thousand and three. Fait à Athènes, le seize avril deux mille trois. Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle a trí.

Jak handlowac na opcjach krotkoterminowych

Fatto a Atene, addì sedici aprile duemilatre. Atēnās, divi tūkstoši trešā gada sešpadsmitajā aprīlī. Priimta du tūkstančiai trečių metų balandžio šešioliktą dieną Atėnuose.

  • mimosifolia tecoma stans: Topics by psouu-wolbrom.pl
  • Jako dzien handlu przy uzyciu opcji
  • Ramiro Ramirez Pisco Full Text Available Los biosólidos, son materiales orgánicos, provenientes del tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales y su disposición final es uno de los principales problemas.
  • EUR-Lex - T/TXT - EUR-Lex
  • Mapa produktów • Systemy alarmowe, Telewizja przemysłowa, Monitoring IP - Kraków, małopolska
  • Zasada 144 Opcje operacyjne
  • Hon Tony Blair The Rt.

Kelt Athénban, a kétezerharmadik év április havának tizenhatodik napján. Magħmul f'Ateni fis-sittax-il jum ta' April fis-sena elfejn u tlieta. Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie. Sporządzono w Atenach, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące trzeciego.

Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e três. V Aténach šestnásteho apríla dvetisíctri. V Atenah, dne šestnajstega aprila leta dva tisoč tri.

Kod kuponu systemow handlowych

Tehty Ateenassa kuudentenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme. Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.

Fatto a Atene, addi' sedici aprile duemilatre. Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté Sygnaly handlowe ATT UG, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Za prezidenta České republiky.