Przejdź do treści

Spółka z powodzeniem wdrożyła wielkoskalowy system inteligentnego opomiarowania dla Energa Operator. Spółki zależne będą kontynuować rozwój usług i oprogramowania, a także projektowania i wytwarzania urządzeń elektronicznych, wykorzystując posiadane kompetencje techniczne i już zdobyte doświadczenie, m. Główne założenia to: reforma WTO, wspieranie odbudowy po pandemii Covid, ochrona klimatu, twardsze egzekwowanie umów handlowych i zapewnienie równych szans przedsiębiorstwom z UE.

Realizacja celów strategicznych w latach Utrzymanie i rozwój kluczowych obszarów specjalizacji oraz rozwój autorskiego oprogramowania opartego na nowych technologiach Głównym celem strategicznym pozostaje utrzymanie i rozwój kluczowych obszarów specjalizacji oraz rozwój produktów własnych Grupy Atende.

O nas Misja, wizja, strategia Misja AB LOTOS Geonafta — zapewnienie wzrostu produkcji węglowodorów poprzez zastosowanie innowacyjnych i nowoczesnych technologii, kreowanie coraz większej wartości dla akcjonariuszy, zachęcanie do rozwoju pracowników, a także zapewnienie odpowiedzialnego i przyjaznego środowiska biznesowego oraz nastawienia do środowiska naturalnego i społeczeństwa. Nasze cele: zapewnić ciągły wzrost wyników spółki; być rentownym przedsiębiorstwem i zapewnić korzyści akcjonariuszom spółki Strategie benzynowe handlowe społeczeństwu; przewidywać i z wyprzedzeniem zaspokajać potrzeby partnerów i klientów; zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z zasobów naturalnych; być najlepszym pracodawcą dla naszych pracowników, najbardziej pożądanym pracodawcą dla osób poszukujących pracy i przykładem dla innych firm, jak działać w biznesie. Strategia biznesowa Inwestowanie w produkcję ropy naftowej i badania geologiczne na obszarze koncesji oraz prowadzenie badań na nowych obszarach.

W obszarze telekomunikacji mobilnej, infrastruktury krytycznej, telekomunikacji multimedialnej, inteligentnej energetyki oraz ochrony zdrowia zostały w grupie stworzone i wypracowane unikalne rozwiązania. Są one produkcyjnie wdrożone i eksploatowane przez Klientów.

Skomentuj fot. Główne założenia to: reforma WTO, wspieranie odbudowy po pandemii Covid, ochrona klimatu, twardsze egzekwowanie umów handlowych i zapewnienie równych szans przedsiębiorstwom z UE. Potrzebujemy otwartego handlu opartego na zasadach, aby pomóc przywrócić wzrost i tworzenie miejsc pracy po Covid Polityka handlowa musi również w pełni wspierać ekologiczne i cyfrowe transformacje naszej gospodarki oraz przewodzić globalnym wysiłkom na rzecz reformy Światowej Organizacji Handlu WTO " - przekonywał Dombrovskis na konferencji prasowej w Brukseli. Strategia "powinna również dać nam narzędzia do obrony w obliczu nieuczciwych praktyk handlowych.

Potrzebna jest konsekwentna kontynuacja tych kierunków rozwoju Strategie benzynowe handlowe uwzględnieniem innowacyjnych technologii, zarówno w spółce nadrzędnej, jak i w spółkach zależnych. Emitent będzie w dalszym ciągu specjalizował się w realizacji złożonych projektów integracyjnych o najwyższym stopniu komplikacji technicznej w oparciu o rozwiązania wiodących, globalnych dostawców.

W dużo większym stopniu będzie polegać na swoich własnych produktach i usługach, w szczególności wykorzystując już zdobyte doświadczenie i wiedzę w zakresie nowych trendów w technice, jakimi są technologie 5G, czy technologie blockchain.

Jak stacje benzynowe stały się marketami

Spółki zależne będą kontynuować rozwój usług i oprogramowania, a także projektowania i wytwarzania urządzeń elektronicznych, wykorzystując posiadane kompetencje techniczne i już zdobyte doświadczenie, m. Intensyfikacja rozwoju i sprzedaży usług, z naciskiem na usługi abonamentowe Zmierzamy do tego, aby udział sprzedaży oprogramowania własnego i usług opartych na tym oprogramowaniu dominował w całkowitych przychodach i marży Grupy, co w przypadku większości spółek Strategie benzynowe handlowe ma już miejsce.

Planowane jest tworzenie kolejnych, innowacyjnych usług, których sprzedaż ma charakter stały i rekurencyjny. Aby zintensyfikować rozwój usług w spółce dominującej wdrażane są zmiany organizacyjne. Na początku roku został utworzony Pion Usług i Rozwiązań Dedykowanych, którego zadaniem jest rozwój i sprzedaż usług opartych w znacznym stopniu na produktach własnych oraz produktach wybranych firm trzecich.

Będziemy bardziej niż dotychczas dążyli do zrównoważonej struktury Strategie benzynowe handlowe pomiędzy sektorami, z naciskiem w szczególności na wzrost sprzedaży do sektora finansowego, przy zachowaniu dobrej pozycji w sektorze telekomunikacji i mediów. Możliwość rynkowego wykorzystania innowacyjnych produktów Grupy w sektorze energetycznym będzie zależeć głównie od nowego politycznego otwarcia w zakresie strategii energetycznej dla Polski, co zdaniem Zarządu ma szansę się urzeczywistnić.

UE z nową strategią dotyczącą handlu międzynarodowego

Spółki Grupy mogą pochwalić się wieloma innowacyjnymi produktami z uwzględnieniem najnowszych światowych trendów technologicznych. Krótkie charakterystyki niektórych z nich przedstawione są poniżej.

Produkty te przygotowywane Strategie benzynowe handlowe zarówno na rynek krajowy, jak i globalny. Rozwój eksportu w oparciu o sprzedaż własnych produktów i usług Szczególną wagę Grupa Atende będzie przywiązywać do intensyfikacji eksportu produktów i usług własnych, w szczególności tych o potencjale globalnym.

Misja, wizja, strategia - Grupa LOTOS S.A.

W poprzednim okresie udało się zarówno Atende, jak i spółkom z Grupy poczynić pierwsze kroki w ekspansji zagranicznej i dlatego można przypuszczać, że lata będą latami znaczących przychodów i zysków osiąganych ze sprzedaży poza rynkiem krajowym. Należy spodziewać się, że cyfrowa transformacja spowoduje także na rynkach zagranicznych dalszy wzrost zainteresowania flagowymi produktami z portfolio Grupy związanymi z telewizją internetową, inteligentną energetyką czy outsourcingiem IT.

Warto dodać, że sprzedaż zagraniczna będzie rozwijana dwutorowo: organicznie poprzez działania rozwojowe w ramach istniejących produktów i kompetencji, a także poprzez potencjalne działania akwizycyjne. Wzrost wartości Spółki Najważniejszym elementem dbałości o wzrost wartości Spółki jest realizacja powyższej strategii w zakresie działań operacyjnych, które mają prowadzić do stabilnego wzrostu przychodów i zysków. Dwa nadchodzące lata powinny okazać się kluczowe w Strategie benzynowe handlowe realizacji tego celu ze względu na zakumulowany kapitał w postaci wielu nowych i dobrze rokujących produktów wytworzonych w Grupie.

Spółka będzie dążyła także do zawierania korzystnych umów o współpracy zarówno z kontrahentami będącymi dostawcami, jak i odbiorcami technologii i produktów wytworzonych w laboratoriach Grupy. Dobre relacje z kontrahentami będą w przekonaniu Zarządu kontrybuować do obustronnego sukcesu.

Jak stacje benzynowe stały się marketami

Przykładem takich relacji są umowy dotyczące partnerstwa w innowacyjnych projektach podpisane ostatnio z Apator S. Istotnym elementem wzrostu wartości Spółki jest budowane jej marki. Zamierzamy kontynuować budowę marki Atende i Grupy Atende poprzez aktywny udział w prestiżowych konferencjach, kongresach i innych wydarzeniach podkreślając zawsze naszą szczególną pozycję w hierarchii spółek wysokich technologii i spółki bezkompromisowej w zakresie etyki biznesu.

Zamierzamy nadal wspierać Uniwersytet Warszawski w organizowaniu corocznego Festiwalu Nauki i innych proedukacyjnych działaniach mających na celu tworzenie od podstaw polskiego potencjału informatycznego. Planujemy także wspierać wiodące instytucje kulturalne i projekty kultury wysokiej, między innymi pozostając mecenasem Teatru Polskiego w Warszawie i Teatru Śląskiego w Katowicach. Emitent będzie dbał także o kształt struktury Grupy, dążąc do uzyskania efektu synergii we współpracy między spółkami.

W dniu 27 grudnia r.

Pozyskane środki będą mogły być przeznaczone na finansowanie rozwoju lub przejęcia takich firm, które w krótkim terminie przełożą się na umocnienie pozycji rynkowej Grupy i zwiększenie zysków. Zarówno Emitent, jak i wszystkie spółki Grupy zamierzają przykładać wiele uwagi Strategie benzynowe handlowe zakresie dbałości o pracowników, ciągłą ich edukację i dobrą kulturę pracy. Planujemy dalsze, pomyślne wyselekcjonowanie z rynku najbardziej utalentowanych pracowników i kontynuację ich rozwoju w myśl zasady, że najbardziej ważącym kapitałem firmy jest kapitał ludzki.

Emitent zamierza nadal finansować rozwój w sposób bezpieczny starając się ograniczać jedynie do korzystania ze środków własnych. Utrzymanie niskiego poziomu zadłużenia traktujemy jako klucz do stabilności finansowej Strategie benzynowe handlowe.

Oczekiwanym efektem opisanej strategii jest zrównoważone połączenie stabilnej polityki dywidendy z racjonalnym finansowaniem inicjatyw nakierowanych na wzrost wartości Spółki oraz konsekwentne budowanie wartości marki.

Obszary działania strategicznego Usługi outsourcingowe dla wymagających klientów Atende, Trust IT W wyniku coraz większej liczby działających aplikacji biznesowych i konieczności obsługi zarówno pracowników, jak i klientów w sieci, zmieniają się oczekiwania biznesu wobec wewnętrznych działów IT.

Dążymy do znaczącego wzrostu udziału usług outsourcingowych w całkowitej sprzedaży Grupy. Jako Atende upatrujemy szczególną szansę rozwoju w tym zakresie ze względu na wieloletnie Strategie benzynowe handlowe z wiodącymi producentami sprzętu i oprogramowania oraz posiadanie zespołu certyfikowanych inżynierów o wyjątkowych kwalifikacjach.

Strategie benzynowe handlowe

Uzupełnieniem oferty w tym zakresie Strategie benzynowe handlowe Atende Business Cloud - własna chmura oferowana w modelu IaaS ang.

Infrastructure as a Service. Sieci pakietowe, 5G i SMaCS czyli rozwiązania dedykowane dla operatorów Atende Nasze doświadczenie oraz kompetencje są dzisiaj doceniane przez klientów sektora operatorów telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie systemów zarządzania użytkownikami i jakością transmisji, monitorowania sieci i rozliczania usług.

Od lat współpracujemy Strategie benzynowe handlowe firmą Cisco Systems, wdrażając rozwiązania rdzenia sieci usługowej ang. Packet Core u wszystkich największych klientów sektora telekomunikacji mobilnej w Polsce. Wykonaliśmy już pierwszy krok na drodze do implementacji 5G w sieciach operatorów i działania te w najbliższych latach będą intensyfikowane.

W odpowiedzi na szybkie zmiany zachodzące w obszarze technologii i określanych Strategie benzynowe handlowe operatorów mobilnych nowych scenariuszy świadczonych Strategie benzynowe handlowe nich usług, rozwijamy nasz autorski system SMaCS ang.

Service Management and Charging Systemm. Dzięki systemowi SMaCS, dostawcy usług Strategie benzynowe handlowe mogą poprawić jakość oferowanych produktów - wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu swoich klientów - poprzez tworzenie nowych usług oraz dostarczenie ich na rynek szybko i przy stosunkowo niskich kosztach. SMaCS będzie oferowany przez spółkę także na rynkach zagranicznych.

Atende ChainDoc Atende Atende jest jednym z liderów rynku pod względem liczby komercyjnych wdrożeń opartych na technologii blockchain. Nasza koncepcja polega na tworzeniu prywatnych sieci blockchain dedykowanych konkretnym branżom, w oparciu o dopuszczone do tej sieci podmioty i wskazane przez nich zaufane węzły oraz Centralny Węzeł Zaufany dostarczany przez NASK S.

Największa liczba dotychczas zrealizowanych przez Atende projektów dotyczy tzw. Planowany jest dalszy rozwój sprzedaży do branży finansowej, a także do innych branż, w tym logistyki.

Sieć stacji Avia rusza z nową strategią marketingową

Spółka przymierza się także do promocji rozwiązania na rynkach Strategie benzynowe handlowe. Jest to narzędzie do monitorowania infrastruktury teleinformatycznej oraz technicznej dostosowane do potrzeb klienta w oparciu o dedykowane czujnikiw zależności od wybranego modelu usługi uzupełnione o wiedzę ekspertów i inżynierów Atende oraz reakcję na alerty pojawiające się w systemie monitoringu. Dzięki systemowi Smart Monitoring jesteśmy w stanie przewidywać możliwe awarie u klientów, a dzięki spisanym procedurom reakcji opartymi o bibliotekę ITIL możemy na nie proaktywnie reagować.

Usługa skierowana jest do IB Trading Option. z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności tych mających w niektórych obszarach ograniczone własne zasoby IT i klientów, u których działy IT koncentrują się głównie na wsparciu procesów biznesowych w swoich organizacjach i poszukują kompetentnego i stabilnego partnera, który zapewni im bezpieczeństwo ciągłości działania posiadanej infrastruktury.

Sieć stacji Avia rusza z nową strategią marketingową wiadomoscihandlowe. W pierwszej kolejności chcemy edukować naszych potencjalnych klientów o szwajcarskich korzeniach marki Avia oraz jej europejskim zasięgu, czyli ponad stacjach w 15 krajach Europy. W drugim kroku będziemy przekonywać klientów, że szwajcarskość naszych korzeni niesie za sobą wysoką jakość usług i produktów na stacjach, która jednocześnie dostosowana jest cenowo do polskich realiów rynkowych - mówi Agnieszka Bobrukiewicz, dyrektor marketingu w Unimot S.

Usługę Smart Monitoring uzupełniamy ofertą usług zarządzanych ang. Managed Services.

W swej podstawowej wersji Smart Monitoring jest dobrym punktem wyjścia dla bardziej zaawansowanych projektów usługowych. Cyberbezpieczeństwo Atende Z sukcesem rozwijamy i planujemy dalszy rozwój integracji rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa — od technologii dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci m. Jednym z kluczowych sektorów pod względem dalszego rozwoju w Strategie benzynowe handlowe obszarze jest sektor energetyki m.

Ofertę rozbudowujemy także dla sektora telekomunikacji, finansów oraz dla sektora publicznego. Obszary działania strategicznego w spółkach z Grupy System telewizji internetowej redGalaxy Atende Software Atende Software planuje utrzymać pozycję lidera polskiego rynku w zakresie dostawcy technologii dla telewizji internetowych, w szczególności dla nadawców, operatorów mobilnych i operatorów sieci kablowych, w oparciu o swój autorski produkt: redGalaxy. Spółka planuje rozwój sprzedaży za granicą mając na koncie pierwszy, duży projekt referencyjny zrealizowany dla amerykańskiej spółki All Media Baltics pokrywającej swoimi aktywami Litwę, Łotwę i Estonię.

Usługi są świadczone w trybie abonamentowym.

Strategia - O firmie - Atende S.A.

Rozwiązania dla inteligentnej energetyki Atende Software Inteligentne Sieci ang. Smart Grid to sieci elektroenergetyczne nowej generacji, łączące klasyczne sieci dystrybucyjne z technologiami teleinformatycznymi.

Strategie benzynowe handlowe

Stanowią nieuchronną przyszłość globalnej energetyki ponieważ prąd z inteligentnych sieci może być tańszy i bardziej ekologiczny, a one same — znacznie efektywniej zarządzane. Strategie benzynowe handlowe z powodzeniem wdrożyła wielkoskalowy system inteligentnego opomiarowania dla Energa Operator. Wdrożony system o nazwie redGrid to kompleksowa platforma umożliwiająca zdalny odczyt i Strategie benzynowe handlowe urządzeń pomiarowych, realizację procesów biznesowych dystrybutorów sieci energetycznej oraz zapewniająca kompleksową obsługę danych pomiarowych i biznesowych.

W oczekiwaniu na wzrost zamówień na oprogramowanie dla inteligentnych sieci w Polsce, Atende Software rozwija autorską platformę informatyczną besmart. Rozwiązanie zostało opracowane w ramach zrealizowanego przez Atende Software projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Internet of Things, IoT. W spółka udostępniła oprogramowanie w modelu Strategie benzynowe handlowe na portalu GitHub. W najbliższych latach planowany jest rozwój współpracy z firmą Apator w ramach produkcji nowej generacji liczników energii elektrycznej wpisujących się w koncepcję budowy sieci LTE na potrzeby systemu elektroenergetycznego.

Będzie to jedno z pierwszych rozwiązań tego typu na rynku globalnym. E-zdrowie Atende Medica Po latach stagnacji Polska dołączyła do ogólnoświatowego trendu informatyzacji służby zdrowia bez papierowego obiegu dokumentów medycznych. Atende Medica jest w pełni przygotowana do zaspokojenia tego popytu.

Strategie benzynowe handlowe

Dobry punkt startowy dla szerokiego wyjścia na rynek stanowi fakt, że rozwiązanie znalazło do tej pory zastosowanie w pilotowym wdrożeniu w Warszawie, oraz na stacjach benzynowych jednego ze znaczących dostawców paliw. Projektowanie układów scalonych i urządzeń elektronicznych OmniChip Firma OmniChip planuje dalszy rozwój swojej głównej Strategie benzynowe handlowe opartej na projektowaniu układów scalonych.

W kolejnych latach punktem szczególnej uwagi będzie tworzenie tzw. NFC ang. Near Field Communications. Technologia ta znajduje coraz szersze zastosowanie w świecie Internetu Rzeczy ang. Przykłady zastosowań dotyczą branży spożywczej utrzymanie odpowiednich warunków przechowywania i transportu żywnościubraniowej weryfikacja oryginalności produktu czy łączności bluetooth. Firma skupi się na rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych. Akadi — urządzenie do pomiaru jakości powietrza OmniChip Smog i jego wpływ na nasze życie staje się coraz ważniejszym problemem nie tylko w ocenie młodego pokolenia ale także dla Strategie benzynowe handlowe, dla administracji centralnej, samorządów, a także firm i korporacji, którym zależy na realizacji misji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ang.

Spółka OmniChip zaprojektowała i wyprodukowała Strategie benzynowe handlowe pomiaru jakości powietrza p. Akadi, która spełnia wysokie standardy pomiarowe, uzyskane dzięki współpracy z naukowcami z Politechniki Warszawskiej.

Urządzenie pozwala na niezawodny i rzetelny pomiar pyłów zawieszonych PM1. Aktualnie prowadzone pilotaże potwierdzają jakość urządzeń. Planowany jest intensywny rozwój sprzedaży miernika. Oprogramowanie szyte na miarę EDL, Codeshine Spółka Energy Data Lab specjalizująca się w oprogramowaniu dla energetyki w zakresie sterowania popytem, ze względu na całkowity zastój w tej dziedzinie w kraju, przeszła kompletną restrukturyzację produktową.

Zmieniła także markę firmy na Codeshine.

Celem na najbliższe lata jest dostarczanie klientom z różnych branż wysokiej jakości oprogramowania internetowego, wraz z usługami doradztwa, wsparcia rozwoju oraz utrzymania. Jednym z pierwszych projektów zrealizowanych według nowych założeń spółki jest aplikacja TGI Smart zrealizowana przy bliskiej współpracy i dla firmy Kantar.

Jest to nowatorska platforma posadowiona w chmurze AWS do monitoringu zjawisk konsumenckich, oferująca wystandaryzowane raporty analityczne.