Przejdź do treści

Modernizacja metod uprawy zniszczyła wiele siedlisk. Różnorodność biologiczna — niepowtarzalne bogactwo życia na naszej planecie — stanowi podstawę naszej gospodarki i naszego dobrostanu. Zagajniki, pasy zadrzewień śródpolnych i tereny podmokłe mają istotne znaczenie dla przeżycia wielu gatunków ptaków, ssaków, owadów i roślin. Zasoby genetyczne mikroorganizmów i grzybów.

Różnorodność biologiczna w znacznym stopniu zależy od rolnictwa i leśnictwa.

PIMCO zroznicowana strategia dochodowa

W dokumentach unijnych z zakresu polityki ekologicznej wskazuje się, że rolnictwo ma decydujący wpływ nie tylko na sytuację społeczno-ekonomiczną obszarów wiejskich, ale także na stan środowiska przyrodniczego, strukturę krajobrazu oraz różnorodność biologiczną.

Sposób uprawy i hodowli determinuje ochronę różnorodności biologicznej w rolnictwie.

Obydwa rodzaje różnorodności zależą wzajemnie od siebie. Dla tej pierwszej szczególnie duże znaczenie mają zadrzewienia śródpolne, zagajniki, kępy krzaków, stare sady, martwe, spróchniałe drzewa i powalone pnie, miedze, małe oczka wodne, rzeczki, torfowiska, bagna a nawet sterty kamieni czy gałęzi. Dla drugiej zagrożeniem jest działalność człowieka. Rolnictwo w przeszłości spełniało ważną rolę w tworzeniu i ochronie bogatych w gatunki środowisk i siedlisk.

Konwencja o różnorodności biologicznej

Obecnie pewne sposoby uprawy nadal przyczyniają się do utrzymania bioróżnorodności, ale z drugiej jednak strony, intensywne metody gospodarki rolnej prowadzą do takiego zubożenia ekosystemów, że wykorzystywane przez nie obszary można określić mianem pustyni biologicznej.

Co więcej, tereny przyległe, szczególnie w górach, nie mają zapewnionej odpowiedniej ochrony, pod kątem utrzymania ich zróżnicowania biologicznego - są one zasiedlane najpierw przez zarośla, a potem las. Modernizacja metod uprawy zniszczyła wiele siedlisk. Zagajniki, pasy zadrzewień śródpolnych i tereny podmokłe mają istotne znaczenie dla przeżycia wielu gatunków ptaków, ssaków, owadów i roślin.

Co to jest \

W regionach o intensywnej uprawie roli, krajobraz ulegał drastycznej zmianie. Powiększając areał gospodarstw, wycinano pojedyncze drzewa, śródpolne kępy krzaków i drzew, zniszczono, wyrównano i zdrenowano pola, zlikwidowano oczka wodne, itd. Przed okresem intensyfikacji rolnictwa hodowano rodzime rasy bydła, owiec czy drobiu, które były dobrze przystosowane do istniejących warunków środowiskowych i lokalnych metod hodowli.

Obecnie prowadzona jest głównie produkcja zwierzęca ekstensywna lub średnio intensywna, przy niskich nakładach i często w stresogennym środowisku trudne warunki klimatyczne, brak paszy, obecność czynników chorobotwórczych. Pomimo znacznego zróżnicowania warunków, w jakich prowadzona jest produkcja zwierzęca w świecie, w ostatnich latach obserwuje się tendencję do coraz szerszego wykorzystywania pojedynczych, wysoko wydajnych ras w obrębie każdego z gatunków zwierząt gospodarskich, które stopniowo wypierają mniej produktywne rasy miejscowe.

Poza intensyfikacją produkcji, a co za tym idzie preferowaniem ras wysoko wydajnych, zagrożeniem dla różnorodności zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich są zmieniające się potrzeby człowieka.

Ochrona różnorodności biologicznej

Na przykład wraz z rozwojem dietetyki i ograniczaniem spożycia tłuszczów zwierzęcych mięsno-tłuszczowe rasy świń zostały wyparte przez rasy mięsne. Zmieniające się warunki chowu zwierząt powodują także zmiany w strukturze rasowej populacji danego gatunku, np.

Handlowcy opcji szpiegowych

Obserwowane tendencje są niebezpieczne, ograniczona bowiem liczba ras i linii, reprezentujących tylko część istniejącej w obrębie gatunku zmienności genetycznej, nie będzie w stanie w przyszłości, w dłuższej perspektywie czasowej, sprostać wymaganiom adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych.

Podkreślono też złożoną rolę, jaką odgrywa działalność rolnicza dla bogactwa i różnorodności krajobrazów oraz dla dziedzictwa kultury i przyrody w całej Wspólnocie.

We wymienionych dokumentach polityki ekologicznej wskazuje się, że rolnictwo ma decydujący wpływ nie tylko na sytuację społeczno-ekonomiczną obszarów wiejskich, ale także na stan środowiska przyrodniczego, strukturę krajobrazu oraz różnorodność biologiczną Różnorodność biologiczna w znacznym stopniu zależy od rolnictwa i leśnictwa.

Sa niezawodne opcje binarne

Utrzymanie cennych zasobów środowiskowych na obszarach wiejskich wiąże się z ustanowionymi formami ochrony przyrody, czynną ochroną przyrody ekosystemów łąkowych i pastwiskowych, rozwojem zrównoważonego rolnictwa, zachowaniem tradycyjnych roślin uprawnych i odmian zwierząt gospodarskich oraz działaniami na rzecz zmniejszania zanieczyszczenia wód. Gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze reagują na zmiany zachodzące w ich otoczeniu, związane głównie ze środowiskiem przyrodniczym, a także ich działalność wpływa na to środowisko.

Zgodnie z tą wizją, bioróżnorodność oraz świadczenia przyrodnicze ekosystemowetj. Zakłada się, że tym samym uniknie się katastrofalnych zmian, jakie są skutkiem utraty bioróżnorodności. By przyspieszyć działania na rzecz ochrony bioróżnorodności, w r.

W r. Rada Unii Europejskiej wezwała do nakreślenia nowej wizji oraz nowego celu ochrony i na posiedzeniu 15 marca r.

Prezentacja na temat: "Ochrona różnorodności biologicznej"— Zapis prezentacji: 1 Ochrona różnorodności biologicznej 2 Różnorodność biologiczna jest zmiennością żywych organizmów wszystkich środowisk występujących na Ziemi, włączając w to siedliska lądowe, morskie, inne ekosystemy wodne oraz ekologiczne kompleksy złożone z tych siedlisk. Poziomy różnorodności biologicznej: genetyczny, gatunkowy, ekosystemowy i krajobrazowy. Różnorodność biologiczna — niepowtarzalne bogactwo życia na naszej planecie — stanowi podstawę naszej gospodarki i naszego dobrostanu. Zapewnia nam czyste powietrze i wodę, pożywienie, materiały i lekarstwa, zdrowie i rekreację; wspiera zapylanie i żyzność gleby, reguluje klimat i chroni nas przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

Komisja Europejska przyjęła nową strategię na rzecz ochrony różnorodności biologicznej EC, a. Protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z ich użytkowania Protokół ABS. Strategię mobilizacji zasobów na rzecz ochrony światowej bioróżnorodności.

Cele[ edytuj edytuj kod ] Zgodnie z artykułem 1. Każda ze stron konwencji zobowiązuje się opracować krajowe strategie, plany lub programy dotyczące ochrony, identyfikować i monitorować elementy różnorodności biologicznej, a także identyfikować procesy i kategorie działań, które mają lub mogą mieć znaczny negatywny wpływ na ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej oraz monitorować ich skutki. Historia[ edytuj edytuj kod ] W listopadzie Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych powołał grupę roboczą ekspertów, którym powierzono zbadanie potrzeby zawarcia międzynarodowej umowy w zakresie ochrony bioróżnorodności. W maju powołano grupę, która miała zająć się stroną techniczną i prawną takiego przedsięwzięcia. Od lutego grupa ta funkcjonowała pod nazwą Intergovernmental Negotiating Committee.

Obejmuje 6 celów głównych tzw. Cele Aichi wraz ze szczegółowymi działaniami. Głównym jej celem jest obecnie zatrzymanie procesu utraty bioróżnorodności oraz degradacji funkcji ekosystemów do rokua także, w miarę możliwości, ich odbudowa, a ponadto powiększanie wkładu UE w przeciwdziałanie globalnemu procesowi utraty bioróżnorodności. Działania: ukończenie tworzenia sieci Natura i zapewnienie właściwego zarządzania ; zapewnienie właściwego finansowania sieci Natura ; wzmocnienie świadomości zainteresowanych stron oraz wzmocnienie i udoskonalenie mechanizmów kontroli ; udoskonalenie i ujednolicenie systemów monitoringu i raportowania ptaków Działania: Poprawa wiedzy o ekosystemach i świadczonych przez nie usługach mapowanie usług ekosystemowych, oceny, waloryzacjaOkreślenie priorytetów do odtworzenia i promowania zielonej infrastruktury Strategia dot.

Działania: ulepszenie płatności bezpośrednich ze względu na środowiskowe dobra wspólne we Wspólnej Polityki Rolnej, lepsze ukierunkowanie celów rozwoju obszarów wiejskich na ochronę różnorodności biologicznej, ochrona genetycznej agrobioróżnorodności.

Ochrona różnorodności biologicznej - ppt pobierz

Było to konieczne ze względu na znaczenie ochrony tych unikalnych zasobów genetycznych, które stanowią podstawę wyżywienia rosnącej populacji ludzkiej. Ochrona agro-bioróżnorodności jest niezmiernie ważna, bowiem baza gatunkowa, wykorzystywana w rolnictwie jest bardzo zawężona. W ciągu 12 tysięcy lat, odkąd ludzie zaczęli uprawiać rośliny, użytkowanych było około 7 tys. Ratyfikacja konwencji[ edytuj edytuj kod ] Państwa ratyfikujące konwencję zobowiązują się do dokonania własnych ocen różnorodności biologicznej oraz do opracowania i wdrożenia strategii jej ochrony.

Polska ratyfikowała konwencję 13 grudnia [5]. W Polsce konwencja weszła w życie 19 grudnia [6]. Za merytoryczną realizację zobowiązań Polski wynikających z konwencji odpowiada Ministerstwo Środowiska. Struktura organizacyjna[ edytuj edytuj kod ] Konferencja stron jest najważniejszym organem konwencji.

Do jej zadań należy m. Organizowaniem oraz obsługą Konferencji stron, przygotowywaniem sprawozdań oraz współdziałaniem z innymi odpowiednimi organami międzynarodowymi, w tym z właściwymi organami Narodów Zjednoczonych, zajmuje się Sekretariat.

В Диаспаре было много непонятных вещей; многое следовало выяснить за предстоящие ему столетия. На миг показалось, что Этания хочет заговорить. Она приподняла руку, потревожив радужную паутину своего платья, но потом, опустив ее, беспомощно обернулась к Джезераку. До Элвина наконец дошло, что его родители чем-то встревожены.