Przejdź do treści

Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 1 na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4 wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 5 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału wydzielenia albo z dniem przekształcenia. Instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są: 1 papiery wartościowe; a tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, b instrumenty rynku pieniężnego, c opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności, uprawnienie do emisji lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, o których mowa w art. W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania decyzji, o której mowa w ust. Instrumentami finansowymi, o których mowa w ust. Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. Szczegółowe zasady dokonywania wpisu na listę Autoryzowanych Doradców, a także przypadki, w których może nastąpić zawieszenie prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie, skreślenie go z listy Autoryzowanych Doradców lub nałożenie na Autoryzowanego Doradcę innej kary, jak również zasady i tryb podejmowania decyzji w zakresie nieuregulowanym w niniejszym oddziale, określa Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Opcje handlowe szkolenia w Bangalore

Przez wykazywanie właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w ust. W rozumieniu przepisów ustawy nie jest rozliczeniem pieniężnym według wyboru jednej ze stron spełnienie świadczenia pieniężnego powstałego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy przez jedną ze stron lub na skutek innego zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy.

MicroStrategy 10 wersja probna

Przez przeznaczenie do celów handlowych, o którym mowa w ust. Przez produkt energetyczny będący przedmiotem obrotu hurtowego, o którym mowa w ust. Przez produkt energetyczny będący przedmiotem obrotu hurtowego, który musi być wykonywany przez dostawę, o którym mowa w ust.

W przypadku podjęcia decyzji o wpisie Organizator Alternatywnego Systemu dokonuje niezwłocznie tego wpisu.

Japonskie swieczniki na drodze do bogactwa

Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o odmowie wpisu na listę Autoryzowanych Doradców, o zawieszeniu prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie albo o skreśleniu z listy Autoryzowanych Doradców obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie zainteresowanemu podmiotowi i zainteresowanemu emitentowi, za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e-mail tego podmiotu.

W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania decyzji, o której mowa w ust.

Logowanie bitcoin z kluczem prywatnym

Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu. Do czasu upływu terminu do złożenia tego wniosku, a w przypadku złożenia wniosku - do czasu jego rozpatrzenia, decyzja o skreśleniu z listy Autoryzowanych Doradców nie podlega wykonaniu.

Opcje udostepniania sa gwarantowane

Decyzja o odmowie wpisu na listę Autoryzowanych Doradców albo o zawieszeniu prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie podlega natychmiastowemu wykonaniu. Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

Bank Trade.

Organizator Alternatywnego Systemu publikuje listę Autoryzowanych Doradców na swojej stronie internetowej.