Przejdź do treści

Takie opłaty interchange uiszczane przez dostawców usług płatniczych świadczących usługę acquiringu stanowią część opłat, jakimi obciążają oni akceptantów opłaty akceptanta , które z kolei akceptanci przenoszą na konsumentów. Równocześnie konsumenci płacą już opłaty interchange pośrednio w cenach detalicznych, a konsumenci płacący gotówką lub kartami debetowymi obecnie subsydiują korzystanie z droższych kart przez innych konsumentów.

Ponieważ jednak niektóre kategorie kart są tak powszechnie używane przez konsumentów, że akceptanci zasadniczo znajdują się w sytuacji, w której nie mogą odmówić przyjęcia takich kart lub zniechęcić konsumentów do ich używania bez obawy utraty obrotów, konieczne są dodatkowe środki w celu zapewnienia integracji rynku, skutecznego funkcjonowania rynku i usunięcia ograniczających konkurencję praktyk biznesowych w tej dziedzinie.

Dotyczy to kart debetowych i kredytowych dla konsumentów. Chociaż skutki tego rozwiązania mogą być ograniczone jedynie do dużych akceptantów, może ono sprzyjać integracji rynku Przeglad transakcji wyboru impulsu — podobnie jak równoważny przepis w rozporządzeniu w sprawie terminu migracji na system SEPA — może zdyscyplinować i ujednolicić poziom opłat interchange obowiązujących w kontekście czysto krajowym.

Jednakże w dłuższej perspektywie również mniejsi detaliści powinni odnieść korzyści ze środków prowadzących do bardziej wydajnych opłat interchange i zapewnienia równych warunków działania dla dostawców usług płatniczych. Po okresie przejściowym regulacja opłat interchange w odniesieniu do kart dla konsumentów powinna być zatem również rozszerzona na krajowe opłaty interchange.

Account Options

Obecnie w ośmiu państwach członkowskich UE nie obowiązują żadne lub obowiązują bardzo niskie opłaty interchange w przypadku transakcji kartą debetową, bez wyraźnego negatywnego wpływu na wydawanie kart i korzystanie z nich: wręcz przeciwnie — są to przeważnie państwa członkowskie, w których wydaje się i używa najwięcej kart.

Już teraz bardzo rzadkie są sytuacje otwarcia rachunku płatniczego bez wydania karty, co samo w sobie oznacza znaczne oszczędności dla dostawców usług płatniczych. Ponadto we wniosku w sprawie dyrektywy[11] dotyczącej m. Aby mali detaliści mogli odnieść korzyści ze środków prowadzących do wydajniejszych opłat interchange i równych warunków działania dla dostawców usług płatniczych, konieczne System handlowy Hermes. uregulowanie również krajowych opłat od kart dla konsumentów.

Aby uniknąć dyskryminacji małych detalistów w stosunku do dużych, którzy najłatwiej mogą odnieść korzyści z transgranicznego świadczenia usługi acquiringu, proponuje się rozszerzenie w drugim etapie również na krajowe transakcje kartą kredytową zaproponowanego w pierwszym etapie pułapu w odniesieniu Przeglad transakcji wyboru impulsu transakcji transgranicznych. Komisja stwierdza jednak, że konieczne jest dalsze zbadanie dojrzałości rynków w EOG, w szczególności w odniesieniu do wydawania kart debetowych i potrzeb związanych z korzystaniem z nich; należy również ocenić brak potrzeby naliczania opłat interchange w celu stworzenia zachęty do wydawania tych kart i korzystania z nich.

Generalnie rzecz biorąc ustalenie pułapów opłat interchange przyniesie Przeglad transakcji wyboru impulsu korzyści w postaci niższych opłat, w wyniku czego odnotują oszczędności, których część mogłaby zostać przekazana konsumentom.

Konsumenci ponoszą już dodatkowe koszty z powodu włączania opłat interchange poprzez opłatę akceptanta do cen detalicznych, a banki są mniej chętne do przenoszenia korzyści z opłat interchange na swoich posiadaczy rachunków niż akceptanci na swoich klientów, co wynika z mniejszej konkurencji w sektorze bankowym i bieżącego braku mobilności konsumentów w obszarze bankowości detalicznej.

Aby osiągnąć ten cel i wspierać usługi o zasięgu ogólnounijnym, wydajność i innowacyjność w dziedzinie instrumentów płatniczych kartą, transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę w środowisku płatności tradycyjnych, płatności online i płatności za pośrednictwem urządzeń przenośnych, konieczne jest zapewnienie jasności prawa i równych warunków działania. Ponadto należy zakazać stosowania zasad biznesowych i innych warunków, które uniemożliwiają konsumentom i detalistom uzyskiwanie dokładnych informacji o wysokości opłaty ponoszonej z tytułu transakcji płatniczych, a przez to utrudniają stworzenie w pełni skutecznego rynku wewnętrznego.

Zatem dalsze przenoszenie korzyści przez akceptantów powinno być w każdym przypadku większe niż dalsze przenoszenie korzyści Przeglad transakcji wyboru impulsu banki. Oszacowano, że w Australii, po interwencji, nastąpiła obniżka o 0,67 AUD na jedną transakcję zakupu i 77,19 AUD na jeden rachunek w ujęciu rocznym. Zawsze trudne będzie powiązanie zmiany określonego czynnika ekonomicznego ze zmianą określonej ceny produktu lub usługi w danym sklepie detalicznym.

Nie oznacza to jednak, że koszty obciążające obecnie detalistów byłyby automatycznie przenoszone na konsumentów przez ich banki. Systemy płatnicze mają skomplikowaną konstrukcję: bank posiadacza karty utrzymuje stosunki z posiadaczem karty, bank akceptanta utrzymuje stosunki z akceptantem, a oba te banki zasadniczo konkurują z innymi bankami i podlegają różnym okolicznościom rynkowym w swoich zachowaniach względem swoich odnośnych konsumentów.

Oczekuje się zatem, że ustalenie pułapu opłat interchange miałoby pozytywny wpływ na akceptację kart, co z kolei za sprawą efektów skali może mieć również pozytywny wpływ na wydawanie kart. Wydaje się, że w większości krajów obniżenie wysokich opłat interchange jest powiązane z powszechniejszą akceptacją kart, a Przeglad transakcji wyboru impulsu krajach o niższych opłatach interchange wykorzystanie kart jest większe.

Dania ma jeden z najwyższych w UE wskaźników korzystania z kart — transakcji na mieszkańca — oraz system zerowej opłaty interchange od kart debetowych. Dotyczy to Strategia erupcji RSI systemów międzynarodowych: w Szwajcarii Maestro nie pobiera opłat interchange i jest głównym systemem kart debetowych. W Niderlandach coraz wyższe jest wykorzystanie kart i ich akceptacja, zastępując transakcje gotówkowe.

Zarówno w Danii, jak i w Niderlandach, występują niskie opłaty za rachunki bankowe w porównaniu z krajami o wysokich opłatach interchange np. Francją nawet po postępowaniach z zakresu konkurencji, Hiszpanią. Równocześnie ilość i wartość transakcji kartą zwiększyła się według oficjalnych danych Banku Hiszpanii[12].

Jak pokazano powyżej, systemy krajowe pozbawione opłat interchange charakteryzuje również najwyższy poziom wykorzystania kart dane EBCprzy czym Zjednoczone Królestwo i Szwecja również mają stosunkowo niskie opłaty interchange. Ogólny wpływ obniżenia opłat interchange na dochody dostawców usług płatniczych wydających karty i dostawców usług płatniczych świadczących usługę acquiringu jest trudny do oszacowania, gdyż wzrost liczby transakcji kartą poprzez wyższy poziom akceptacji i Przeglad transakcji wyboru impulsu dostawców usług płatniczych związane z obrotem gotówką przynajmniej częściowo mogłyby zrównoważyć straty wynikające z wprowadzenia pułapu opłat interchange.

Inne oszczędności mogą wynikać z mniejszej liczby wypłat gotówki z bankomatów i bardziej ograniczonych kwot opłat interchange, które wnoszą oni na rzecz banków świadczących usługę acquiringu w odniesieniu do wypłat z bankomatów. Zatem nie jest oczywiste, że w rezultacie obniżą się dochody banków wydających karty. Pod względem rentowności system płatności kartą debetową pozbawiony opłaty interchange wydaje się całkowicie wykonalny z handlowego punktu widzenia, bez podnoszenia kosztów rachunków bieżących dla konsumentów.

Dania na przykład posiada zerową opłatę interchange w odniesieniu do krajowego systemu Przeglad transakcji wyboru impulsu debetowych, przy czym przeciętny posiadacz rachunku płaci opłatę za prowadzenie rachunku bieżącego znacznie niższą niż średnia UE. Podobnie w Szwajcarii główną siecią kart debetowych jest Maestro część MasterCardktóre nie pobiera wielostronnych opłat interchange. W istocie nie ma automatycznego związku między obniżeniem opłat interchange a wzrostem rocznej opłaty za posiadanie karty.

Opłaty za posiadanie karty wydają się bardziej powiązane na przykład z poziomem konkurencji w sektorze bankowości detalicznej. W Stanach Zjednoczonych banki próbowały podnieść opłaty za posiadanie karty po uregulowaniu kwestii opłat interchange, musiały jednak wycofać się z powodu znacznego sprzeciwu konsumentów.

W Szwajcarii nastąpiła obniżka opłat za posiadanie karty równocześnie z obniżką opłat interchange.

Ile wynosi bitkoin

W Australii opłaty za posiadanie karty szybko rosły przed wprowadzeniem pułapów opłat interchange, a po reformie wzrost opłat za posiadanie karty uległ spowolnieniu między r. W Hiszpanii od czasu interwencji średnie roczne opłaty rosły rocznie o 6,18 EUR w przypadku kart debetowych i 11,45 EUR w przypadku kart kredytowych. Jednakże portfel kart banków zwiększył się, przy czym wzrost liczby kart kredytowych był znacząco większy niż kart debetowych, mimo kryzysu gospodarczego.

Inne tendencje mogą być może sugerować, że konkurencja w hiszpańskim sektorze bankowym jest stosunkowo ograniczona: na przykład opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego podwoiły się od r. W Hiszpanii wzrost opłat w bankowości detalicznej wydaje się powszechny i niezwiązany z opłatami interchange. Istnieją niepotwierdzone dane o spadku cen, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych rok po regulacji wielostronnych opłat interchange. Ponownie dzięki istnieniu konkurencji konsumenci i detaliści odniosą korzyści z wejścia nowych podmiotów na rynek płatności.

Należy również uwzględnić fakt, że konsumenci najprawdopodobniej odniosą korzyści z usług oferowanych przez nowe podmioty na rynku.

EUR-Lex - PC - PL

W konsekwencji holenderscy konsumenci nie muszą płacić wysokich opłat za posiadanie karty kredytowej, żeby móc robić zakupy przez internet.

Karty biznesowe i karty wydawane przez systemy trójstronne, mimo że są przeważnie droższe, nie zostaną objęte — jak zaproponowano w wariancie v — poszczególnymi pułapami zaproponowanymi w odniesieniu do kart dla konsumentów, ponieważ mają one ograniczony udział w rynku w UE oraz zróżnicowane struktury opłat i nie przewiduje się, aby miało się to zmienić w przyszłości.

Jednakże środki zaproponowane w odniesieniu do transakcji przy Przeglad transakcji wyboru impulsu kart dla konsumentów miałyby zastosowanie do takich systemów w zakresie, w jakim wydają one takie karty i korzystają z licencjonowanych dostawców usług płatniczych w sposób, który sprawia, że ich systemy faktycznie funkcjonują podobnie jak systemy czterostronne.

Ponadto środki zwiększające przejrzystość miałyby zastosowanie do takich systemów w każdych warunkach. Regulacja opłat akceptanta zgodnie z wariantem vi pociągałaby za sobą objęcie zakresem rozporządzenia nie tylko opłat interchange, lecz również innych opłat obciążających akceptantów.

Oznaczałoby to faktyczne kontrolowanie cen dla akceptantów oraz regulację cen detalicznych. Natomiast ustalenie pułapu opłat interchange oznaczałoby regulację cen hurtowych w celu dostosowania ich do wyników analizy w sprawach dotyczących konkurencji w celu urzeczywistnienia rynku wewnętrznego, gdyż opłaty interchange nie są cenami końcowymi dla detalistów, a w jeszcze mniejszym stopniu dla konsumentów.

Środki służące przejrzystości i kierunkowaniu wyboru pozostałyby kluczowe w celu zapobiegania natarczywej promocji kart o nieuregulowanych opłatach interchange.

Należałoby również uwzględnić środki przeciwdziałające obchodzeniu wprowadzanych przepisów. Pierwsza część wprowadza przepisy dotyczące opłat interchange.

Obszar uregulowany obejmuje wszystkie transakcje kartami powszechnie używanymi przez Przeglad transakcji wyboru impulsu, a zatem trudnymi do odrzucenia przez detalistów, tj.

Obszar nieuregulowany obejmuje wszystkie transakcje kartą płatniczą i transakcje płatnicze realizowane w oparciu o kartę, które nie są objęte obszarem uregulowanym, w tym tzw. Chociaż w ocenie skutków wskazano zakaz stosowania opłat interchange w odniesieniu do kart debetowych jako najkorzystniejszy wariant, Komisja jest zdania, że dojrzałość rynków w EOG, w szczególności jeśli chodzi o wydawanie kart debetowych i korzystanie z nich musi zostać jeszcze zbadana oraz należy ocenić brak konieczności naliczania opłat interchange w celu stworzenia zachęty do wydawania tych kart i korzystania z nich, zanim całkowicie zniesione zostaną opłaty interchange w odniesieniu do kart debetowych.

Proponuje się zatem, by po etapie przejściowym obejmującym jedynie liberalizacje i regulację transgranicznego świadczenia usługi acquiringu, takie same maksymalne opłaty, które obowiązują w odniesieniu do transakcji podlegających transgranicznej usłudze acquiringu, obowiązywały również w odniesieniu do transakcji krajowych.

Komentarz ekonomistów Euler Hermes do wyborów w USA - mamy zwycięzcę: zadłużenie

Po dwóch latach od pełnego wejścia w życie odnośnego prawodawstwa Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat jego stosowania, oceniając w szczególności, czy poziom opłat interchange jest odpowiedni, uwzględniając kwestię zakresu korzystania i kosztów różnych metod płatności oraz to, w jakim stopniu na rynku pojawiły się nowe podmioty i nowe technologie.

Pułapy te, ponieważ zostały zatwierdzone przez organy ds. Przeglad transakcji wyboru impulsu część rozporządzenia dotyczy przepisów odnoszących się do zasad biznesowych, które będą obowiązywały w odniesieniu do wszystkich kategorii transakcji kartą i transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o karty. Od chwili wejścia w życie rozporządzenia, na przykład: · stosowanie zasady honorowania wszystkich kart zostanie ograniczone. Ocena skutków została zmieniona po posiedzeniu Rady ds.

Oceny Skutków w dniu 20 marca r. Istotne zmiany to m. Wyraźniej przedstawiono możliwy wpływ ograniczenia maksymalnej wysokości opłat interchange na wysokość opłat dla posiadaczy kart, ogólny dobrobyt konsumentów i dochody banków, aby optymalnie przedstawić skutki najważniejszych wariantów w głównym tekście.

Lepiej wyjaśniono wzajemne powiązania między poszczególnymi wariantami i pakietami, a także przedstawiono uzasadnienie pakietu obejmującego wszystkie elementy, w tym opłaty interchange, wraz z uzasadnieniem przyczyn objęcia opłat interchange regulacją poprzez prawodawstwo. Podstawa prawna Art. Zasada pomocniczości Zasada pomocniczości ma zastosowanie, o ile wniosek nie podlega wyłącznym kompetencjom Unii.

Cele wniosku nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie z następujących przyczyn. Ze względu na swój charakter zintegrowany rynek płatności, oparty na sieciach wykraczających poza granice krajów, wymaga podejścia ogólnounijnego, ponieważ mające zastosowanie zasady, reguły, procesy i standardy muszą być spójne we wszystkich państwach członkowskich, aby zapewnić pewność prawa i równe warunki działania dla wszystkich uczestników rynku. Alternatywą dla podejścia ogólnounijnego byłby system krajowych działań Przeglad transakcji wyboru impulsu i postępowań z zakresu konkurencji, jednak system ten byłby mniej skuteczny niż działanie na szczeblu UE oraz byłby bardziej skomplikowany i generowałby wyższe koszty niż prawodawstwo na Przeglad transakcji wyboru impulsu europejskim.

Zatem potencjalna interwencja na szczeblu UE jest zgodna z zasadą pomocniczości. Podejście takie wspiera jednolity obszar płatności w euro SEPA i jest spójne z agendą cyfrową, w szczególności z zamiarem utworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Podejście to wspiera innowacje technologiczne i przyczynia się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w szczególności w obszarze handlu elektronicznego i handlu prowadzonego za pomocą urządzeń przenośnych.

Ponadto ze względu na transgraniczny charakter rynku płatności wszelkie środki podejmowane przez organy publiczne z zamiarem obniżenia lub zmiany wysokości opłat hurtowych opłat interchange jedynie w jednym państwie członkowskim zakłócałyby sprawne funkcjonowanie ogólnowspólnotowego rynku płatności i nie sprzyjałyby integracji rynku, gdyż nie stwarzałyby równych warunków działania w całej UE.

Dotyczy to na przykład różnych krajowych środków mających na celu regulację opłat interchange lub ustalenie ich pułapów, co obecnie planuje szereg państw członkowskich. Wniosek jest zatem zgodny z zasadą pomocniczości.

Zasada proporcjonalności Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności z następujących przyczyn. Wniosek nie wykracza poza to, co jest ściśle konieczne do osiągnięcia wyznaczonych w nim celów, mianowicie rozwinięcia ogólnounijnego rynku płatności, który umożliwi konsumentom, detalistom i innym przedsiębiorstwom odniesienie pełnych korzyści z unijnego rynku wewnętrznego, w tym rynku handlu elektronicznego. Te rozszerzone możliwości wejścia na rynek przez podmioty ogólnoeuropejskie, wzrost innowacyjności oraz możliwości działania przez krajowe zasadniczo tańsze systemy kart oraz ograniczone korzystanie z gotówki Przeglad transakcji wyboru impulsu nowe możliwości dla detalistów i dostawców usług płatniczych, niezależnie od tego, czy są to banki, czy nowe podmioty wchodzące na rynek.

Skuteczna konkurencja na rynku płatności kartą i płatności realizowanych w oparciu o karty przyniesie wymierne wyniki rynkowe, zapewni szerszy wybór dostawców usług płatniczych, w tym dostawców ogólnoeuropejskich oraz podmiotów innowacyjnych, a także niższe koszty dla detalistów i konsumentów.

Te oszczędności powinny być z kolei przeniesione przez akceptantów na konsumentów poprzez niższe ceny detaliczne. Opłaty interchange i ich bardzo zróżnicowana wysokość stanowią przeszkodę w integracji rynku i skutecznej konkurencji, czego skutki potęguje szereg zasad realizowania transakcji ograniczających przejrzystość dla detalistów i konsumentów, zawężających detalistom możliwość wyboru agenta rozliczeniowego w innym państwie członkowskim, a detalistom możliwość kierunkowania konsumentów ku bardziej wydajnym metodom płatności.

Odsetek sukcesu zespolow Bollinger

Na podstawie konsultacji z zainteresowanymi stronami, streszczonych w ocenie skutków, Komisja proponuje zestaw środków zwiększających skuteczność funkcjonowania rynku, obejmujących ustalenie pułapów opłat interchange w odniesieniu do transakcji transgranicznych realizowanych przy użyciu kart debetowych i kredytowych dla konsumentów w pierwszym etapie oraz, w drugim etapie, ustalenie pułapów opłat interchange również w odniesieniu do transakcji krajowych realizowanych przy użyciu kart kredytowych i debetowych dla konsumentów.

Odstąpienie od regulacji pozostawiłoby kompletnie nierozwiązany problem rosnącej zależności od dwóch międzynarodowych podmiotów rynkowych, przy stopniowym znikaniu z rynku zasadniczo tańszych krajowych systemów kart. Pozostawienie tych kwestii do uregulowania wyłącznie w ramach postępowań z zakresu konkurencji, w szczególności na podstawie wyroku w sprawie MasterCard, zajęłoby wiele lat i zawsze wiązałoby się z indywidualnymi rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach, a zatem nie zapewniałoby równych warunków działania.

Konieczne i proporcjonalne jest objęcie zakresem rozporządzenia Przeglad transakcji wyboru impulsu krajowych, a nie jedynie transakcji transgranicznych, które przyniosłyby korzyści głównie dużym detalistom.

Transakcje transgraniczne można uregulować od razu, stwarzając detalistom możliwości znalezienia tańszych usług acquiringu za granicą oraz zachęcając krajowe środowiska lub systemy bankowe do obniżenia pobieranych przez nie opłat za świadczenie usługi acquiringu.

Jaka jest roznica miedzy kwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi opcjami na akcje

Podobny proces miał niedawno miejsce w odniesieniu do poleceń zapłaty. Rozporządzenie w sprawie dat końcowych SEPA ogranicza wysokość opłat interchange z tytułu poleceń zapłaty, znosząc opłaty interchange za transgraniczne polecenie zapłaty i utrzymując możliwość naliczania krajowych opłat interchange do r.

W rezultacie i w obliczu przejścia przez szereg akceptantów do agentów rozliczeniowych w sąsiednich krajach, banki zobowiązały się do zniesienia opłat interchange za polecenie zapłaty już do dnia 1 września r. Elementy te można zatem wprowadzić bardzo szybko. Konieczna będzie jednak zmiana krajowych opłat interchange. Niezbędne jest zatem przyznanie okresu przejściowego w odniesieniu do krajowych transakcji płatniczych. Ponadto wniosek nie uniemożliwia państwom członkowskim utrzymania lub wprowadzenia niższych pułapów lub środków o równoważnym celu lub skutku poprzez prawodawstwo krajowe.

Co więcej, ustalenie pułapów opłat interchange przyniosłoby korzyści detalistom, którzy z Przeglad transakcji wyboru impulsu prawdopodobieństwem niż banki przeniosą te korzyści na klientów, biorąc pod uwagę obecny niższy poziom konkurencji w sektorze bankowym i niski odsetek klientów przechodzących do innych banków. Równocześnie konsumenci płacą już opłaty interchange pośrednio w cenach detalicznych, a konsumenci płacący gotówką lub kartami debetowymi obecnie subsydiują korzystanie z droższych kart przez innych konsumentów.

System handlu emisja UE Wiki

Można argumentować, że obniżenie opłat interchange mogłoby zachęcić banki do podniesienia opłat dla posiadaczy kart. Nie ma jednak dowodów potwierdzających taką zależność. Opłaty za karty determinuje głównie poziom konkurencji w sektorze bankowości detalicznej. Chociaż niniejszy wniosek sprzyja integracji rynku, wchodzenie na rynek nowych podmiotów oraz dobrobyt konsumentów i detalistów, wcale nie jest pewne wystąpienie negatywnego wpływu na dotychczasowych dostawców usług płatniczych i banki.

Oczekuje się, że ustalenie wspomnianych pułapów opłat interchange będzie miało pozytywny wpływ na skalę akceptacji kart przez akceptantów, a zatem zachęci konsumentów do częstszego korzystania z kart.

Jak zaprogramowac zautomatyzowany system handlowy

Wzrost liczby transakcji kartami dzięki szerszej akceptacji oraz oszczędności w obrocie gotówką mogłyby co najmniej częściowo zrównoważyć bankom potencjalne straty wynikające z wprowadzenia pułapów opłat interchange.

Inne oszczędności kosztów mogą wynikać z mniejszej liczby wypłat gotówki z bankomatów. Odnośne pułapy obliczono na podstawie tego testu, wykorzystując dane zebrane przez cztery krajowe banki centralne.

Dane te zostały zaakceptowane przez przedsiębiorstwa Visa, MasterCard i przez francuski krajowy system kart Groupement Cartes Bancaires.

Wspolne opcje w handlu

Wniosek jest zatem proporcjonalny do wspomnianych powyżej celów. Wszystkie zaproponowane w niniejszym wniosku przepisy zostały zweryfikowane pod kątem proporcjonalności w celu zagwarantowania, że będą one właściwe i proporcjonalne.

Wybór instrumentów Proponowane instrumenty: rozporządzenie. Inne instrumenty byłyby niewłaściwe z następujących względów. Poziom opłat interchange i ograniczające zasady biznesowe wymagają ustalenia standardów na poziomie technicznym i możliwie najpełniejszej harmonizacji.

Przemawia to za rozporządzeniem, a nie dyrektywą. Ponadto ze względu na sieciowy charakter sektora płatności, większość korzyści wystąpi dopiero po ukończeniu we wszystkich państwach członkowskich przejścia z krajowych na ogólnounijne instrumenty płatnicze. Dyrektywa, wraz z potencjalnie różnymi wdrażającymi ją przepisami na szczeblu krajowym, stwarza ryzyko utrwalenia obecnego rozdrobnienia rynku płatności.

Poza tym opóźniłaby ona migrację ze względu na czas potrzeby na jej transpozycję na szczeblu krajowym. Zaleca się zatem wykorzystanie instrumentu prawnego w postaci rozporządzenia w celu uregulowania opłat interchange i ograniczających praktyk biznesowych na rynku płatności kartą oraz na rynkach płatności kartą za pośrednictwem urządzeń przenośnych i w internecie.

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie swobody prowadzenia przedsiębiorstwa, prawa do skutecznego środka odwoławczego i rzetelnego procesu oraz musi być wdrażane zgodnie z tymi prawami i zasadami. Wpływ na budżet Wniosek nie ma wpływu na budżet UE.

Europejski Obszar Gospodarczy Akt prawny, którego dotyczy Duza strategia opcji zapasow, ma znaczenie dla EOG i w związku z tym jego zakres powinien być rozszerzony na Europejski Obszar Gospodarczy. Szczegółowe omówienie wniosku Poniższe Przeglad transakcji wyboru impulsu streszczenie ma ułatwić podjęcie decyzji poprzez opis najważniejszych przepisów rozporządzenia.

Artykuł 1 — Przedmiot i zakres stosowania — określa, że rozporządzenie ustanawia przepisy odnoszące się do opłat interchange z tytułu transakcji kartą płatniczą i transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o karty w UE, jeśli odbiorca płatności i jego dostawca usług płatniczych w danej transakcji Przeglad transakcji wyboru impulsu znajdują się w UE, a także zasad biznesowych związanych z tymi płatnościami.

Jednakże z uwagi na ograniczony w porównaniu z dyrektywą w sprawie usług płatniczych zakres rozporządzenia, niektóre definicje zostały dostosowane na potrzeby niniejszego wniosku. Artykuł 5 — Zakaz opłat stanowiących obchodzenie przepisów — stanowi, że do celów wdrażania pułapów określonych w art. Artykuł 6 — Udzielanie licencji stanowi, że wystawiane przez system licencje do celów wydawania kart i świadczenia usługi acquiringu nie powinny być ograniczone do określonego terytorium, lecz obejmować całe terytorium Unii.

Artykuł 7 — Rozdzielność systemów kart płatniczych i podmiotów obsługujących transakcję — stanowi, że powinno mieć miejsce organizacyjne rozdzielenie systemów i podmiotów, które przetwarzają Przeglad transakcji wyboru impulsu, oraz zakazuje dyskryminacji terytorialnej w zasadach przetwarzania, natomiast nakazuje techniczną interoperacyjność systemów przetwarzania tych podmiotów.

Artykuł 8 — Opatrywanie więcej niż jedną marką i wybór marki — stanowi, że wydawca instrumentu płatniczego decyduje, czy dana marka instrumentu płatniczego może być umieszczona na tej samej karcie lub portfelu. Wybór używanej marki instrumentu płatniczego należy do konsumenta i nie może być z góry narzucony przez wydawcę poprzez automatyczne mechanizmy w danym instrumencie lub poprzez sprzęt w punkcie sprzedaży.

Artykuł 9 — Brak łączenia opłat wyjaśnia, że banki świadczące usługę acquiringu oferują i obciążają odbiorców indywidualnie za różne kategorie i różne marki kart płatniczych i nie narzucają pojedynczej ceny, a także przekazują odnośne informacje o kwotach mających zastosowanie do wspomnianych różnych kategorii i marek.

Artykuł 10 — Zasady honorowania wszystkich kart — wyjaśnia, że systemy płatności i dostawcy usług płatniczych nie mogą narzucić detaliście obowiązku akceptowania określonej kategorii lub marki, jeśli akceptuje on inną kategorię lub markę, z wyjątkiem sytuacji, w której dana marka lub kategoria podlega Kryptowe porady handlowe samej uregulowanej opłacie interchange jak ta pierwsza.

Na przykład akceptanci akceptujący karty debetowe przeznaczone dla konsumentów nie mogą być zmuszeni do akceptowania kart kredytowych przeznaczonych dla konsumentów, można im jednak narzucić wymóg akceptowania innych kart debetowych przeznaczonych dla konsumentów. Artykuł 11 — Zasady kierunkowania wyboru — wyjaśnia, że systemy płatności i systemy dostawców usług płatniczych nie mogą uniemożliwiać detalistom kierunkowania wyboru klientów, tak aby korzystali z określonych instrumentów płatniczych preferowanych przez detalistów.

Nie narusza to przepisów dotyczących rabatów i opłat dodatkowych określonych w dyrektywie w sprawie usług płatniczych i w art. Systemy płatności i systemy dostawców usług płatniczych nie mogą uniemożliwiać detalistom informowania konsumentów Przeglad transakcji wyboru impulsu opłatach interchange i opłatach akceptanta.

Artykuł 12 — Informacje dla odbiorcy dotyczące poszczególnych transakcji płatniczych — określa informacje, które dostawca usług płatniczych przekazuje akceptantowi po wykonaniu indywidualnej transakcji płatniczej, a także przewiduje możliwość okresowego przekazywania tych informacji.

Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. Uwaga dotycząca stwierdzeń wybiegających w przyszłość: Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań oraz innego rodzaju stwierdzenia wybiegające w przyszłość, oparte na aktualnych opiniach i założeniach kierownictwa firmy, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności, które mogą powodować osiągnięcie rzeczywistych wyników, rezultatów lub zdarzeń mogących istotnie odbiegać od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach.

Rzeczywiste wyniki, rezultaty lub zdarzenia mogą w istotnym zakresie odbiegać od przewidywanych w takich stwierdzeniach, między innymi z powodu: i ogólnych warunków ekonomicznych, w tym w szczególności warunków ekonomicznych w kluczowych sektorach działalności Grupy Euler Hermes oraz na kluczowych dla niej rynkach, ii wyników osiąganych na rynkach finansowych, w tym na rynkach rozwijających się, również ze względu na niestabilność i płynność rynku oraz zdarzenia związane z kredytami, iii częstotliwości oraz zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym zdarzeń powodowanych przez klęski żywiołowe oraz wiążących się ze wzrostem wydatków na likwidację szkód, iv poziomu powtarzalności zdarzeń, v zakresu niespłacanych kredytów, vi poziomu stóp procentowych, vii kursów wymiany walut, w tym m.

Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub mogą one przyjmować bardziej wyraźną postać na skutek działań terrorystycznych i ich konsekwencji. Firma nie ma obowiązku aktualizacji żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość.