Przejdź do treści

Co więcej, udzielany rabat zaznaczamy w ten sam sposób, jak w przypadku faktury z rabatem, czyli obniżką, która jest uwzględniania już przy sprzedaży towaru lub usługi. W praktyce przyjmuje się, że powyższe zasady nie mają zastosowania do rabatu pośredniego, który nie jest dokumentowany fakturą korygującą. Jednocześnie stwierdzić należy, że ww. Orzecznictwo TSUE w podobnych przypadkach Wnioskodawca powołał się jednocześnie na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące podobnych, jednak nie identycznych, spraw.

Rabat pośredni - rozliczenie u przekazującego i otrzymującego Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.

Posredniki opcji rabaty handlowe

Przykładowo, producent danego towaru udziela rabatu sprzedawcy detalicznemu, który nabył ten towar od hurtowni, będącej dystrybutorem towarów producenta.

Rabat pośredni najczęściej udzielany jest w związku z zakupem określonej ilości towarów lub towarów o określonej wartości podobnie jak w przypadku rabatu bezpośredniego.

Wnioskodawca interpretacji jest spółką handlującą artykułami gospodarstwa domowego. Jego odbiorcy to przede wszystkim duże sieci sprzedające artykuły elektroniczne klientom detalicznym konsumentom.

W artykule tym przedstawiamy rozliczenie rabatu pośredniego zarówno w podmiocie udzielającym, jak i otrzymującym rabat - na gruncie VAT, podatku dochodowego oraz w księgach rachunkowych. Rozliczenie rabatu pośredniego dla celów VAT Obniżenie podstawy opodatkowania w podmiocie udzielającym rabatu pośredniego Przypadki, w których możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania VAT, reguluje art. Z przepisu tego wynika, że podstawę opodatkowania obniża się o: 1 kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, 2 wartość zwróconych towarów i opakowań z zastrzeżeniem3 zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło, 4 wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Wśród przypadków umożliwiających podatnikom obniżenie podstawy opodatkowania nie wymieniono wprost rabatów pośrednich, tj. W praktyce przyjmuje się jednak, że udzielenie rabatu pośredniego uzasadnia obniżenie podstawy opodatkowania Posredniki opcji rabaty handlowe w podmiocie udzielającym takiego rabatu, a Posredniki opcji rabaty handlowe konsekwencji - obniżenie kwoty VAT należnego.

Taki pogląd prezentują także organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 3 lipca r.

MPodnosząca się do sytuacji, w której spółka planowała wprowadzenie rabatów pośrednich, udzielanych i wypłacanych odbiorcom, którzy nie dokonują zakupów bezpośrednio w spółce, lecz poprzez hurtownie, które nabywają produkty bezpośrednio od spółki.

Spółka zamierzała udzielać i wypłacać rabaty pośrednie z pominięciem hurtowni. Organ podatkowy stwierdził: " Ekonomiczny ciężar podatku VAT, co do zasady, powinien bowiem ponosić konsument, a nie podatnik.

W ślad zatem Posredniki opcji rabaty handlowe obniżeniem ceny transakcyjnej w formie rabatu powinno następować obniżenie podstawy opodatkowania tej transakcji, aby zachowana została zasada proporcjonalności podatku VAT do ceny towarów i usług. Jeśli podstawa opodatkowania przewyższa kwotę wynagrodzenia należnego podatnikowi, przynajmniej w części poniesie on ekonomiczny ciężar podatku, Posredniki Posredniki opcji rabaty handlowe rabaty handlowe naruszałoby zasadę neutralności tego podatku.

W tej sytuacji podmiotem uprawnionym do obniżenia kwoty VAT należnego z tytułu sprzedaży nie będzie hurtownia która otrzymała od ww. Zatem Posredniki opcji rabaty handlowe będzie mogła skorzystać z prawa do korekty podstawy opodatkowania i należnego podatku VAT.

Udzielany rabat pośredni stanie się bowiem upustem - obniżką rabatemo którym mowa w art.

Posredniki opcji rabaty handlowe

Podobnie wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 17 lipca r. AKOa także z 18 maja r.

Na programach lojalnościowych pośrednik zarabia więcej niż klient

Kwota rabatu pośredniego powinna być uznana za kwotę brutto, a kwotę VAT należy ustalić tzw. Tak też wynika m.

Posredniki opcji rabaty handlowe

W drugiej z tych interpretacji organ podatkowy stwierdził: " Zatem wypłacany rabat pośredni wpływa na jej ostateczną wysokość. Skoro obniżeniu ulega kwota łącznej należności za sprzedane Produkty Wnioskodawcy, która jest kwotą brutto, to i kwota rabatu pośredniego powinna być uznana za kwotę brutto, którą należy proporcjonalnie tzw. Faktura korygująca powinna zawierać m. Należy mieć na uwadze, że podatnik udzielający rabatu pośredniego nie wystawił faktury ostatecznemu odbiorcy podmiotowi, któremu udziela rabatulecz "pośrednikowi" np.

Najczęściej zadawane pytania Forex Rebates, CashBacks | psouu-wolbrom.pl

Dane wykazane na fakturze wystawionej na rzecz "pośrednika" nie uległy zmianie - na dane te nie wpływa fakt udzielenia rabatu pośredniego ostatecznemu nabywcy towaru usługi. W związku z tym podatnik nie wystawia faktury korygującej do tej faktury.

Nie ma także uzasadnienia do wystawienia faktury korygującej na rzecz ostatecznego nabywcy, któremu podatnik udziela rabatu pośredniego. Pomiędzy tymi stronami nie istniał bowiem tytuł prawny, który umożliwiałby wystawienie faktury korygującej. W związku z tym podmiot udzielający rabatu pośredniego nie może udokumentować przyznanego rabatu za pomocą faktury korygującej.

Uważamy, że w takim przypadku przedmiotowy rabat może zostać udokumentowany np. Tak też uważają organy podatkowe, m. Dyrektor KIS w ww.

Posredniki opcji rabaty handlowe

W drugiej z tych interpretacji czytamy: " Jeżeli rabat został przyznany przez podatnika stojącego na początku łańcucha dostaw ostatecznemu odbiorcy, nie zaś przez podmioty transakcji pośrednich lub też tym podmiotom, to podmioty te nie będą mogły wystawiać lub przyjmować faktur korygujących, bowiem w transakcjach przez nie wykonywanych nie dojdzie do zmiany ceny. Nie będzie również możliwe wystawienie faktury korygującej ostatecznemu odbiorcy, ponieważ między pierwszym sprzedawcą a tym odbiorcą nie doszło do żadnej dostawy, zatem pierwszy sprzedawca nie wystawił temu odbiorcy żadnej faktury.

Przepisy krajowe nie określają Posredniki opcji rabaty handlowe, na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować.

Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak nic nie wskazuje, że nie może nim być np. W konsekwencji, Posredniki opcji rabaty handlowe nota będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu. Zatem udzielane przez Wnioskodawcę rabaty pośrednie będące przedmiotem wniosku mogą być dokumentowane wystawioną przez PRO FX Opcje Ltd na konkretnego Odbiorcę Pośredniego notą uznaniową.

Wyszczególnienie w jej treści np.

Po otwarciu rachunku handlowego z jednym z naszych brokerów za pośrednictwem naszych łączy otrzymujemy część rozłożenia lub prowizji od każdego handlu, który dokonujesz jako rekompensat za wprowadzenie ich do nich.

Moment skorygowania podstawy opodatkowania Kwestie związane z momentem obniżenia podstawy opodatkowania VAT, m. Z przepisów tych wynika, że obniżenie podstawy opodatkowania uzależnione jest generalnie od uzyskania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.

Obniżenie podstawy opodatkowania w podatku VAT w przypadku rabatu

W praktyce przyjmuje się, że powyższe zasady nie mają zastosowania do rabatu pośredniego, który nie jest dokumentowany fakturą korygującą. W tym przypadku obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się w okresie rozliczeniowym, w którym wypłacono środki pieniężne z tytułu tego rabatu.

Tak też wynika z ww.

To w momencie wypłaty rabatu podstawa opodatkowania VAT w postaci kwoty zapłaty otrzymanej przez Wnioskodawcę ulega Posredniki opcji rabaty handlowe pomniejszeniu. W konsekwencji, Wnioskodawca powinien dokonać obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła wypłata rabatu pośredniego przyznanego Odbiorcy pośredniemu, niezależnie od tego, kiedy zostanie wystawiona dokumentująca go nota księgowa.

Z przepisów tych wynika m. Brak jest natomiast regulacji, które wskazywałyby na konieczność korekty VAT naliczonego w przypadku, gdy udzielony rabat nie jest dokumentowany fakturą korygującą, lecz innym dokumentem, np.

Posredniki opcji rabaty handlowe

Niemniej jednak przyjmuje się, że podatnik otrzymujący rabat pośredni jest zobowiązany do skorygowania VAT naliczonego. Tak wynika m.

  • Rabat na komercyjne usługi gastronomiczne i sprzęt laboratoryjny | Dodaj energii Connecticut
  • Rabat pośredni - rozliczenie u przekazującego i otrzymującego Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.
  • Kwoty te nie będą wyświetlane na panelu PR.
  • Почему ты так считаешь.

W ostatniej z tych interpretacji organ podatkowy stwierdził: " W konsekwencji producent będzie posiadał prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, i tym samym Wnioskodawca, otrzymując od producenta notę dokumentującą wartość udzielonego rabatu powinien obniżyć podatek VAT naliczony o kwoty VAT wynikające z otrzymanej noty księgowej.

Uwzględnienie rabatu pośredniego w przychodach i kosztach podatkowych Udzielenie rabatu pośredniego W ustawach o podatku dochodowym nie wskazano, w jaki sposób podatnicy powinni rozliczać rabat pośredni.

Posredniki opcji rabaty handlowe

Wartość takiego rabatu podmiot, który go udzielił, może natomiast zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem zasad ogólnych. AAz 6 kwietnia r. Udzielone rabaty bez wątpienia stanowią instrument pozytywnie wpływający na intensyfikację sprzedaży towarów oraz mają na celu zachętę do maksymalizacji zakupów. Mając powyższe na uwadze, wydatki, które Spółka ponosić będzie w związku z udzieleniem rabatów Do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć jedynie kwotę netto przyznanego rabatu.

W obrocie gospodarczym są one udzielane bardzo często, sprzedawcy w ten sposób chcą docenić swoich kontrahentów i klientów. Czy powinno się je również zamieszczać na fakturze? Często zdarza się tak, że nie są one uwzględniane na pierwszym dokumencie potwierdzającym sprzedaż, a dopiero później.

Otrzymanie rabatu pośredniego Zgodnie z przyjętą praktyką, otrzymanie rabatu pośredniego wiąże się z powstaniem przychodu podatkowego u otrzymującego. Wartość tego rabatu nie koryguje natomiast kosztów uzyskania przychodów. Przychód z tytułu otrzymania rabatu pośredniego powstaje w momencie faktycznego otrzymania rabatu, tj.

LGz 29 maja r. W ostatniej z tych interpretacji organ podatkowy uznał: " Spółka będzie otrzymywała kwoty od Producentów tytułem rabatu pośredniego, które nie związane są z żadną konkretną dostawą, ale uzależnione od określonego wolumenu zakupów.

Wskazać należy, że ww.

  1. Faktura z rabatem - Handel - psouu-wolbrom.pl
  2. Хилвар твердо взглянул на .
  3. Внезапно оно, видимо, осознало, что совершает ошибку.
  4. Zdefiniuj warianty binarne.

Jednocześnie stwierdzić należy, że ww. W praktyce przyjmuje się podobne rozwiązania, jak na potrzeby podatku dochodowego, tj.