Przejdź do treści

Cena opcyjna jest to premia, którą otrzymuje wystawca opcji kupna, sprzedaży w zamian za zagwarantowanie tego prawa opcji, czyli sprzedaży lub kupna instrumentu bazowego po ustalonej cenie. Seeking Aplha — Chcesz wiedzieć jak kupić akcje?

Co wiecej jest dochodowych akcji lub opcji

ZFŚS Komentarz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie udzielił pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu przyznania pracownikowi opcji na akcje. Wnioskodawca, spółka przydzielająca swoim pracownikom opcje, uprawniające do otrzymania akcji, chciała uzyskać odpowiedź na pytanie, czy przekazanie opcji na akcje będzie skutkowało powstaniem przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przyznanie opcji na akcje stanowi jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści w przyszłości.

Gdzie szukać inspiracji do inwestowania? Co to są akcje? Akcje to papiery wartościowe, które są wydawane przez spółki. Kupujący akcje staje się akcjonariuszem, który z tytułu posiadania akcji nabywa określone prawa. Akcjonariusz ma prawo do regularnego udziału w zyskach w postaci dywidendy, jest uprawniony do uczestniczenia w zgromadzeniach zarządu oraz głosowanie w walnym zgromadzeniu, może także uzyskać udział w przypadku likwidacji spółki.

Trudno w takim przypadku mówić o powstaniu przychodu podatkowego. Przychód powstanie dopiero w momencie ewentualnego zbycia przyznanych akcji i stanowić będzie źródło przychodów z kapitałów pieniężnych.

Co wiecej jest dochodowych akcji lub opcji

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z: - odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych; - realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Co wiecej jest dochodowych akcji lub opcji

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 marca r. Adam Kuchta.

Co wiecej jest dochodowych akcji lub opcji