Przejdź do treści

Jesteśmy w stanie szybko reagować na zmiany w lokalnym otoczeniu prawnym i gospodarce, nie tracąc przy tym z oczu międzynarodowej perspektywy. Więcej informacji o tym, jak korzystać z Atradius Insights, aby wejść na nowy poziom analityki biznesowej, znajdziesz na stronie grupy Atradius język angielski. Ubezpieczeniem obejmowane są należności potwierdzone prawidłowo wystawioną fakturą, której płatność została określona w walutach wymienionych w Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego lub złotych polskich. Pamiętaj jednak, aby stosować je ostrożnie i z rozwagą!

Strona Główna

Państwowy system wsparcia eksportu W jakim celu powstał państwowy system wsparcia eksportu? Mozliwosci ubezpieczeniowe w handlu miedzynarodowym państwowy system wsparcia eksportu na świecie wprowadzono już w roku w Wielkiej Brytanii.

Śladem Zjednoczonego Królestwa ruszyły największe gospodarki świata i dzisiaj nie ma już liczącego się w handlu międzynarodowym kraju czy regionu, który takiego systemu by nie zaimplementował lub nie planował jego wdrożenia.

Państwowe systemy wsparcia eksportu powstały w celu zrównania szans rodzimych przedsiębiorców na rynkach światowych w rywalizacji z zagraniczną konkurencją.

Akredytywa i inkaso

W jaki sposób system wsparcia eksportu wpływa na zrównanie szans konkurencyjnych? Po pierwsze, daje możliwość zabezpieczenia płatności na trudnych politycznie i gospodarczo rynkach. Po drugie, umożliwia efektywną realizację projektów inwestycyjnych za granicą, zwiększając skłonność banków do ich finansowania.

Ważnym elementem systemu jest wspieranie eksportu rodzimych produktów.

  • Globalne ubezpieczenie | Atradius Polska
  • Produkty oraz usługi Globalne ubezpieczenia należności Usługa Atradius Global powstała z myślą o międzynarodowych klientach.

Z tego względu większość państw szczegółowo określa jakie towary i usługi uznawane są za produkty krajowe i mogą być sprzedawane za granicę z użyciem państwowych narzędzi wspierania eksportu. Na gruncie polskim zasady te zapisane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia roku oraz ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z dnia 7 lipca roku. Ubezpieczenie eksportowe może zostać udzielone mimo niespełnienia wymogu krajowych produktów i usług, w przypadku gdy: kontrakt został zawarty na okres kredytu poniżej dwóch lat, jest ono uzasadnione interesem Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakich transakcji eksportowych przedsiębiorca nie ubezpieczy u prywatnego ubezpieczyciela?

W jakim celu powstał państwowy system wsparcia eksportu?

Transakcje krótkoterminowe kredyt do dwóch latczyli eksport tzw. W takiej sytuacji międzynarodowe uregulowania zarówno w obszarze działania OECD jak i Unii Europejskiej zezwalają, aby dla tego typu transakcji rolę reasekuratora spełniał Skarb Państwa.

Na start eurpolisa Europolisa to ubezpieczenie należności handlowych przeznaczone dla firmy rozpoczynającej działalność handlową lub prowadzącą ją na niewielką skalę. Brak płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę może oznaczać dla przedsiębiorstwa na starcie działalności biznesowej problemy z utrzymaniem płynności finansowej, a co za tym idzie, brak możliwości realizacji kolejnych kontraktów. Europolisa to rozwiązanie, które chroni firmę przed ryzykiem nieotrzymania płatności za fakturę zarówno w kraju, jak i za granicą. Warunki współpracy Aby skorzystać z ubezpieczenia Europolisa wystarczy, że firma sprzedaje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności oraz spełnia jeden z poniższych warunków: Prowadzi sprzedaż w eksporcie, której wysokość nie przekroczyła 1 mln euro w ciągu ostatnich 12 miesięcy, niezależnie od wielkości sprzedaży realizowanej w kraju, Realizuje sprzedaż tylko na rynku krajowym, pod warunkiem, że jej wysokość za ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła 5 mln złotych, Prowadzi sprzedaż na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, z zastrzeżeniem, że wysokość sprzedaży za ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła 5 mln złotych w kraju i 1 mln euro w eksporcie.

Identyczne przyczyny leżą u podstaw możliwości ubezpieczenia transakcji średnio- i długoterminowych kredyt dwóch i więcej lat dotyczących eksportu dóbr kapitałowych oraz realizacji inwestycji za granicą. Należy zaznaczyć, że znaczna część polskich przedsiębiorców, w dzisiejszych mocno nieprzewidywalnych gospodarczo i politycznie warunkach, bez zabezpieczenia kredytu kupieckiego nie podejmie się realizacji kontraktu eksportowego, nie tylko w obszarze inwestycyjnym, ale również w transakcjach eksportowych o charakterze konsumpcyjnym.

ZBH, WPHI, COIE

Na jakie narzędzia wsparcia eksportu w KUKE mogą liczyć polscy przedsiębiorcy? Idea Dobry Broker Broker kompleksowego systemu wsparcia eksportu poprzez ubezpieczanie transakcji międzynarodowych pojawiła się w Polsce wraz z powstaniem w roku Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE.

  1. Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym
  2. System handlu ciastem
  3. Opcje questrade.
  4. Codzienny handel dokonal prostej codziennej strategii handlowej
  5. Handel mozliwosciami podatkowymi

W dniu 7 lipca roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych i upoważnił KUKE, jako jedyną instytucję w Polsce, do prowadzenia tychże ubezpieczeń. Od roku systematycznie pogłębialiśmy naszą wiedzę i doświadczenie, współpracując ściśle z zagranicznymi agencjami ubezpieczeń kredytów eksportowych oraz aktywnie uczestnicząc w procesie legislacyjnym w ramach OCED oraz Unii Europejskiej.

Usługi doradztwa w handlu międzynarodowym i obsłudze celnej

Efektem tych działań jest dzisiaj kompleksowa oferta ubezpieczeniowa i gwarancyjna, pozwalająca polskim przedsiębiorcom na zabezpieczenie transakcji bez względu na sektor działania, kierunek eksportu czy etap realizacji kontraktu. W roku powierzono nam realizację, wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowegorządowego programu Finansowe Wspieranie Eksportuktórego celem jest pobudzenie wzrostu polskiego eksportu poprzez ułatwienie zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport polskich towarów i usług.

Oferowane przez nas narzędzia wsparcia eksportu adresowane są bezpośrednio do przedsiębiorców:.